Informačný portál o životnom prostredí

Krátka správa

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) prevádzkuje Enviroportál, ktorý poskytuje aktualizované a autorizované informácie o životnom prostredí na Slovensku. Nechýba na ňom ani denne aktualizované spravodajstvo o životnom prostredí u nás i vo svete, ako aj nástroje na výchovu a podporu pre vzdelávací proces na školách, a to i v ďalších prírodovedných predmetoch.

Pre širokú verejnosť sú z hľadiska jej zapojenia do verejných schvaľovacích procesov zaujímavé a užitočné pravidelne dopĺňané informácie o pripomienkovacom konaní v rámci procesu EIA (Environmental Impact Assessment – posudzovanie vplyvov na životné prostredie). Všeobecne je tento proces považovaný za jeden zo základných nástrojov pre zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja krajiny. V jeho rámci prebieha verejné pripomienkovanie zodpovedných verejných inštitúcií, ale aj širokej odbornej a laickej verejnosti pred rozhodnutí verejných príslušných úradov o povolení navrhovaných stavieb, strojov, investičných celkov a rôznych činností. Na Enviroportáli nájdu návštevníci kompletné informácie o žiadostiach, ktoré procesom EIA prechádzajú.

Na tejto webovskej stránke občania tiež nájdu kompletné Správy o stave životného prostredia v SR od roku 1992, ktoré každoročne pripravuje Slovenská agentúra životného prostredia. Mimoriadnou aplikáciou, ktorá ej opäť určená širokej verejnosti je Atlas krajiny SR, ktorý bol ocenený aj na medzinárodnej konferencii ITAPA 2005. Ide o súborné mapové dielo o Slovensku, ktoré sa člení na 10 samostatných kapitol a podkapitol identických s tlačenou formou atlasu krajiny. Nechýba ani fotodokumentácia a textová časť. Nájdete tu vyše 350 on-line mapových kompozícií s cieľom dokumentovať doterajší vývoj a stav krajiny, ale ju aj komplexne zhodnotiť ako zdroj trvalo udržateľného vývoja spoločnosti, stanoviť jej potenciály, identifikovať limity rozvoja územia a predstaviť krajinu ako životný priestor pre budúce generácie.

V rámci Enviroportálu nechýba ani informačný systém o závažných priemyselných haváriách. Nachádzajú sa v ňom právne dokumenty, ktoré sú zamerané na prevenciu veľkých havárií, ale aj na obmedzenie ich následkov pre ľudí a životné prostredie.