Informatizácia spoločnosti nemá byť cieľ, ale nástroj

zdroj wikimedia commons

„Informatizácia spoločnosti je proces, ktorý musíme realizovať bez ohľadu na OPIS,“ povedal Martin Mosný zo spoločnosti SWAN a zdôraznil pritom orientáciu na občana.

Jeho víziou sú integrované obslužné miesta verejnej správy, ktoré budú občanom poskytovať široké spektrum služieb. Informatizáciu však nevníma ako cieľ. „Informatizácia spoločnosti by nemala byť cieľom, ale nástrojom,“ hovorí.

Obslužné miesto by mohlo fungovať ako jednotná podateľňa, miesto na vydávanie rôznych dokladov od občianskeho preukazu až po živnostenský list, ďalej napríklad ako miesto evidencie motorových vozidiel, či dokonca ako pracovisko zdravotnej starostlivosti. Časom by pribudli aj pojazdné pracoviská.

Na Slovensku sťažuje implementáciu veľkých informatizačných projektov vysoký počet malých samospráv, vysvetľuje Ľuboš Petrík zo spoločnosti Datalan, ktorá stojí za projektom Digitálne mesto.

Súčasná úroveň elektronizácie samospráv podľa neho odráža aktuálnu legislatívu. Viditeľné je to na tom, že väčšina samospráv využíva Digitálne mesto len na zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, čo prikazuje zákon. Od jeho spustenia zverejnili viac ako 80 000 dokumentov.

Aktuálne trendy

Spolu s povinným zverejňovaním rastie tiež tlak na kvalitu webovej stránky samosprávy, ktorá tiež slúži ako dôležitý makretingový nástroj.

Jednu z najprepracovanejších webstránok má Bratislava.  Jej editorka Andrea Veselá vysvetľuje, že ak chce mať samospráva dobrú webstránku, potrebuje integrovaný informačný systém s jednoduchým vyhľadávaním, moderný a kvalitný dizajn a taktiež musí sledovať spätnú väzbu od návštevníkov portálu.

Podľa Petríka je aktuálnym trendom v oblasti informačných technológií tzv. mobile computing, ktorý bude tlačiť verejnú správu do vytvárania aplikácií pre inteligentné mobilné zariadenia. Ďalej je to cloud computing, ktorý poskytuje služby prostredníctvom serveru poskytovateľa.

K trendom patrí tiež interoperabilita, teda súčinnosť viacerých systémov a analytické operácie nad dátami, tzv. business intelligence.

Roman Baranovič z občianskeho združenia Indícia rozprával na konferencii o nových informačných technológiách vo vzdelávaní. Slovenské školy disponujú podľa neho dostatočným počtom počítačov a počítačových učební. Aktuálnym trendom je, že si bude každý žiak nosiť do školy vlastné zariadenie (notebook, tablet), z ktorého sa bude učiť. Tomuto by sa mali prispôsobiť aj investície do škôl.

Problémy s OPIS

Hlavným finančným nástrojom na informatizáciu spoločnosti je OPIS. Jeho čerpanie sa však pohybuje len na úrovni okolo 13 %. Úroveň kontrahovania dosahuje úroveň viac ako 55 %. V čerpaní ide o najhorší a v kontrahovaní o druhý najhorší operačný program.

Keďže programu reálne hrozilo nevyčerpanie všetkých pridelených prostriedkov, vláda rozhodla o realokácii sumy 170 mil. eur. Operačný program tak príde v rámci prioritnej osi (PO)1 o 50 mil. eur, v rámci PO2 o 20 mil. a v rámci PO3, určenej na rozširovanie sietí vysokorýchlostného internetu, až o 100 mil. eur.

V súčasnosti už prebiehajú prípravy na nové programové obdobie 2014-2020. Prezident PPP Milan Ištván upozorňuje, že Slovensko, ako jedna z mála krajín, stále nemá v rámci digitálnej agendy zadefinované svoje priority.