ITAPA: V Bratislave o informatizácii verejnej správy

Foto: archív ITAPA

Včera (29.5.) sa v bratislavskom hoteli Radisson Carlton uskutočnila ďalšia zo série konferencií ITAPA, zameraná na informatizáciu samosprávy. Pozvanie prijali viacerí hostia z domova a zo zahraničia.

Peter Blair z britského Ministerstva pre samosprávu a miestnu správu predstavil na úvod britské riešenie. Na začiatku stál dokument „Národná stratégia pre lokálny e-government v Anglicku.“ V roku 2000 sa na jeho základe začal postupný proces sprístupňovania služieb aj v elektronickom prostredí. Blair konštatoval, že na prelome rokov 2005 a 2006 už všetky samosprávne kraje v Anglicku poskytovali kompletné spektrum svojich služieb občanom aj v elektronickej podobe.

Britské výsledky sú pozoruhodné:

  • V marci 2008 navštívilo stránky samospráv 20,1 mil. britských občanov. Návštevnosťou sa teda vyrovnajú napríklad elektronickému obchodu Tesco.com.
  • Často využívanou službou je prihlasovanie detí do základných škôl, takýto spôsob využíva viac ako 90% rodičov.
  • V Londýne sa vydalo viac ako 10 mil. kariet Oyster, ktoré sa používajú v systéme verejnej dopravy. Prostredníctvom nich sa uskutoční zhruba 80% ciest v mestskej doprave.
  • Digitálne systémy ušetrili britskej samospráve iba v marci 2008 náklady na prevádzku vo výške1,6 mld. libier.

Realizácia britského modelu sa pridržiavala dvoch základných pravidiel:

  • prístup „zdola hore“
  • rovnako štedrá finančná podpora pre informatizáciu každého samosprávneho celku bez ohľadu na jeho veľkosť a význam.

Projekt financovala britská vláda a na niektorých riešeniach sa kapitálovo podieľali súkromní partneri. Viacero samospráv sa rozhodlo časť nákladov financovať z európskych fondov.

Skúsenosti a pohľad zo strany samosprávy ponúkla Angela Taylor, IT projektová manažérka samosprávneho kraja Leicestershire v Anglicku. V krátkosti predstavila obsah portálu samosprávnej rady, ktorý ponúka elektronické služby 620 tis. obyvateľom. Poskytuje široké spektrum informácií a možností, od vyhľadania najbližšieho aktuálne ordinujúceho lekára, cez informácie o ukradnutých autách až po prihlasovanie detí do škôl, plnenie oznamovacích povinností a iných administratívnych úkonov. Portál je obohatený o mapové služby spoločnosti Google. Každú informáciu dokáže geograficky zaradiť a je na užívateľovi, či si ju chce zobraziť ako klasickú mapu alebo satelitný snímok.

Po prezentáciách britských hostí nasledovala diskusia o slovenských reáliách. Štefan Adamec, poradca predsedu vlády, oznámil novinky v OPIS. Podľa neho príslušné orgány úspešne ukončili prípravu povinných materiálov, napríklad Hodnotiace a výberové kritéria, Interné manuály procedúr či Príručku pre prijímateľov. V súčasnosti sa pracuje na takom harmonograme, aby bolo v prvom roku možné čerpať prostriedky z celkového balíka 147 mil. eur v plnej miere. Dodal, že „OPIS je pripravený, teraz štartujeme aktivity smerujúce k jeho implementácii.“

Milan Muška (ZMOS) vidí v krátkodobom horizonte dva zlomové okamihy:

  • rok 2010 bude prvým hodnotiacim momentom, na základe ktorého bude možné dodatočne upraviť rámec a legislatívu v súčasnom programovom období,
  • rok 2015 považuje samospráva za cieľový, po ktorom očakáva masívny rozvoj informatizácie.

Muška sa ďalšieho vývoja vo všeobecnosti neobáva. Všetky parametre sú nastavené tak, že nech už parlamentné alebo komunálne voľby vyhrá v budúcnosti ktokoľvek, bude zaviazaný v začatom trende pokračovať. Tiež si nemyslí, že by Slovensko výrazne zaostávalo: „5-6 rokov nie je veľa a navyše čiastkové riešenia na úrovni niektorých samospráv už fungujú.“

Účastníci okrúhleho stola sa zhodli na potrebne efektívneho manažmentu. Výber vhodnej metodológie a techniky spracovania projektov odporučil Slovensku aj Peter Blair. Angela Taylor kompetentných vyzvala, aby načúvali spätnej väzbe samospráv a aby ju premietali do ďalších krokov.

Zástupcovia samospráv prezentovali rôzne názory. Napríklad prednosta MsÚ v Skalici, p. Bobrík, sa posťažoval na nedôveru zo strany IT firiem a štátnej správy. Samosprávy podľa neho prešli 17 rokmi intenzívneho vývoja a dokážu riešiť svoje potreby. Príkladom môžu byť tiež elektronické aplikácie na portáli Skalice, ale aj na stránkach ďalších slovenských miest. Na druhej strane má Petržalka opačný problém. Milan Ftáčnik vidí problém v nedostatočnej odbornosti personálu. Preto je podľa neho dôležité, aby centrálna úroveň ponúkla samosprávam kvalitné aplikácie zhora.