Komisia podporila telemedicínu

Začiatkom tohto mesiaca (4.11.) prijala Komisia komuniké na podporu prístupu pacientov k profesionálnym zdravotníckym službám prostredníctvom telemedicíny. Brusel v dokumente navrhol, aby všetky zúčastnené strany prijali konkrétne opatrenia, ktoré budú odpoveďou na tri konkrétne problémy:

  • nedostatok dôvery v telemedicínske služby a ich všeobecné neprijímanie,
  • nedostatočná zrozumiteľnosť a jasnosť právnych úprav,
  • technické otázky spojené s rozvojom trhu.

Komisia konštatovala, že verejné povedomie o „efektívnosti a cenovej výhodnosti telemedicínskych služieb v širokom rozsahu“ zatiaľ chýba. Preto je potrebné upevniť poznatky, dôveru a podporiť prijatie inovatívnych medicínskych riešení, ktoré sa zakladajú na využívaní informačných a komunikačných technológií.

„Najdôležitejším cieľom“ je jasné definovanie právneho základu, na ktorom môže telemedicína stavať. Legislatíva by mala byť navrhnutá tak, aby z nej „profitoval pacient a súčasne sa zabezpečila ochrana jeho súkromia a najvyšší štandard bezpečnosti,“ píše sa v komuniké. Právna nejasnosť sa dotýka otázok ako udeľovanie licencií, akreditácií a registrácie telemedicínskych služieb a ich poskytovateľov. Súčasná legislatíva zároveň priamo nepodporuje ďalší rozvoj poskytovania zdravotnej starostlivosti na diaľku.

Kľúčovými prvkami pre rozvoj telemedicíny sú interoperabilita a štandardizácia technológií, ktoré využívajú jednotlivé zariadenia. Komisia v tomto smere dodáva, že „je na lekárskych inštitúciách členských štátov, ktoré sú primárne zodpovedné za zabezpečovanie, financovanie a poskytovanie zdravotnej starostlivosti, aby sa stali primárnymi aktérmi, ktorí sú schopní učiniť telemedicínu realitou.“

Pozície

Viviane Reding, komisárka pre informačnú spoločnosť a média, na okraj telemedicíny povedala: „Telemedicína môže významne zlepšiť kvalitu života pacientov s chronickými ochoreniami a umožniť im prístup k najlepším lekárkym skúsenostiam. Je našou povinnosťou zabezpečiť, aby z nej pacienti a lekári profitovali. Súčasne, poskytovanie zdravotnej starostlivosti na diaľku prostredníctvom informačných a komunikačných technológií môže optimalizovať využívanie obmedzených ľudských a finančných zdrojov v oblasti zdravotníctva.“

Androula Vassiliou, komisárka zodpovedná za zdravotníctvo, doplnila: „Kľúčom k úspechu je plné zaangažovanie občanov, pacientov a profesionálnych medikov.“

Eucomed, hlas priemyselných lekárskych technológií v Európe, vyzval členské krajiny, aby svojím dielom prispeli k napĺňaniu komuniké Komisie tým, že “na národnej úrovni prijmú ďalšie kroky.”

Markus Sieber, predseda Skupiny Eucomed pre telemonitoring kardiorytmickej aktivity, potvrdil, že Eucomed je pripravená podporovať spoluprácu medzi pacientami, lekármi a dodávateľmi telemedicínskych technológií. Súčasne pripomenul, že konkrétne riešenia určené pacientom majú „spĺňať požiadavky klinickej komunity v oblasti efektívnosti, bezpečnosti a jednoduchosti používania.“ Podľa Sieberta treba riešiť aj postavenie lekárov, ktorí budú poskytovať služby na diaľku; zabezpečiť im také postavenie, ohodnotenie a podmienky, aby neboli znevýhodnení v porovnaní s medikmi, ktorí poskytujú starostlivosť ambulantne.