Komisia útočí na online pirátov

Informačné a komunikačné technológie

Krátka správa

Komisia prišla s návrhom novej smernice o „kreatívnom online obsahu.“ Text je opätovným odkázaním sa na dôležitosť uplatňovania už jestvujúcej Smernice o autorskom práve. V tomto duchu národné vlády podpísali memorandum o porozumení. Tento medzivládny dokument, prijatý 23. novembra 2007, predpokladá budúce zriadenie výkonného orgánu „s právomocami suspendovať alebo znemožniť prístup k webovým stránkam pre tých, ktorí zdieľajú súbory nelegálnym spôsobom.“

Nová stratégia bude mať úspech len vtedy, ak do nej budú v plnej miere zapojení aj spotrebitelia. Komuniké „Online kreatívny obsah a jednotný trh“ hovorí, že sa zdá byť vhodným podporovať spoluprácu medzi poskytovateľmi prístupu  k internetu a samotnými zákazníkmi.

„V centre záujmu ostáva pirátstvo a neautorizované kopírovanie obsahu chráneného autorským právom“, podčiarkuje Komisia. Odhliadnuc od potreby vynútiteľnosti práva je veľmi dôležité, aby sa objavili iniciatívy zamerané na vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o dôležitosti autorského práva.

V stávke je tak osud segmentu trhu, ktorého hodnota sa odhaduje na 8,3 mld. eur. Navyše sa počíta, že v období 2005 – 2010 vzrastie štvornásobne. Komisia na základe štatistík odhaduje, že v roku 2010 sa bude tento sektor podieľať asi 20% na zisku hudobných spoločností a 33% na zisku spoločností ponúkajúcich videohry.

V tejto otázke nemá zatiaľ Komisia reálne legislatívne právomoci. Svoje postoje a stanoviská však zrejme dokáže presadiť za asistencie Európskeho parlamentu a Rady. Očakáva sa, že aktuálny návrh smernice bude prijatý v polovici roka 2008. V súčasnosti už Brusel otvoril možnosť verejného pripomienkovania. V tejto súvislosti oslovil predovšetkým zástupcov daného sektora. Tí sa majú vyjadriť, aký názor majú na predloženú „francúzsku“ cestu a aké nástroje by mali byť prijaté, aby bolo možné efektívne predchádzať priestupkom v oblasti internetového zdieľania dátových súborov.

Komuniké prijaté vo Francúzsku sa rovnako dotýka aj distribúcie a prístupnosti online obsahu. Do centra diskusie sa tak rovnako dostáva aj téma multinárodných licencií na autorské práva, či interoperabilita platforiem umožňujúcich legálne kopírovanie elektronického obsahu. Takýto model je v súčasnosti uplatňovaný len v oblasti internetového obchodu s hudbou.