Ministerstvo dopravy vyzýva poskytovateľov internetu

Krátka správa

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR pokračuje v realizácii programu Internet pre vzdelanie. Ide o program, prostredníctvom ktorého ministerstvo realizuje úlohu 19 akčného plánu pre oblasť informatizácie spoločnosti v rámci Stratégie konkurencieschopnosti Slovenskej republiky do roku 2010. Tento dokument bol schválený 13. júla 2005 uznesením vlády SR č. 557. Cieľom výzvy je osloviť a následne uzatvoriť zmluvný vzťah medzi poskytovateľmi služieb pripojenia do internetu a Ministerstvom dopravy pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky, ak budú splnené podmienky účasti na programe. Na základe výzvy sa do programu môžu prihlásiť všetci poskytovatelia služieb širokopásmového „on-line“ pripojenia do internetu.

Výzva nadväzuje na doterajšiu realizáciu projektu Internet pre vzdelanie. Provideri, ktorí už majú s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR podpísanú právoplatnú Zmluvu o podpore penetrácie vysokorýchlostného pripojenia na internet, zostávajú súčasťou projektu a nemusia reagovať na túto výzvu.

Žiadosť o zaradenie do programu spolu s prílohami treba poslať na ministerstvo dopravy do 10. októbra 2006 (utorok). K vyplnenému formuláru žiadosti treba priložiť (1) výpis z obchodného alebo obdobného registra do ktorého sa zapisuje, nie starší ako 3 mesiace a (2) doklad vydaný Telekomunikačným úradom SR, ktorý oprávňuje Providera poskytovať elektronické komunikačné siete a/alebo elektronické komunikačné služby alebo overenú kópiu oznamovacej povinnosti voči Telekomunikačnému úradu SR. Súčasťou formulára žiadosti o zúčastnenie sa poskytovania služieb širokopásmového „on-line“ pripojenia do internetu podľa podmienok projektu je aj čestné vyhlásenie.

Cieľom projektu je zvýšiť penetráciu vysokorýchlostného prístupu na internet a informačnú gramotnosť mladých ľudí, ktorí sú občanmi SR formou štátneho príspevku, ktorý bude poskytovaný novým užívateľom do konca roku 2006 v súlade s podmienkami projektu. Príspevok je forma štátnej podpory vo výške 6016 korún na jedného koncového užívateľa. V jeho rámci ide o jednorazový príspevok na vzdelávanie vo výške 400,- Sk a mesačný príspevok vo výške 234,- Sk, o ktorý sa zníži cena podporovanej služby. Príspevok nedostáva zákazník, ale priamo poskytovateľom internetového pripojenia.

Podporovanou službou je širokopásmové „on-line“ pripojenie do internetu, ktorého konečná cenníková cena u príslušného poskytovateľa za mesiac je vyššia ako 260 a zároveň nižšia ako 734 korún vrátane DPH. Cena pritom musí zahŕňať cenu elektronickej komunikačnej služby pripojenia na internet i cenu zabezpečenia potrebného prístupu k elektronickej komunikačnej sieti (napr. DSL, FWA prístup). Cena služby však nezahŕňa koncové zariadenia na strane používateľa, ako modem, router a pod. Podporovaná prenosová rýchlosť musí byť minimálne 512/128 kbit/s.