Najskôr cena licencie, potom certifikát

Nemožno vylúčiť, že sa Komisia nebude v blízkej budúcnosti zaoberať novými pravidlami pre štandardizáciu technológií v oblasti IT. Komisárka Neelie Kroes vystúpila na OpenForum Europe (10.6.) ako účastníčka seminára spojeného s raňajkami, kde predstavila niekoľko svojich nových myšlienok.

Vo svojej reči sa zamerala na patenty a ich štandardizáciu. Podčiarkla, že „štandardy sú základom interoperability,“ či už sú alebo nie sú chránené duševným vlastníckym právom. Obe kategórie majú svoje klady:

  • štandardy, ktoré nie sú chránené vlastníckym právom (napríklad HTML, XML a pod.), sú motorom inovácií,
  • štandardy chránené vlastníckou licenciou (napŕíklad OOXML) sú stimulom pre ďalšie investovanie do oblasti R&D; patentový mechanizmus je dostatočne účinný pre komerčné vytváranie inovácií.

Komisárka však poukázala na čoraz častejšie sa objavujúci problém, ktorým je zneužívanie komerčných štandardov na poškodzovanie konkurencie, resp. nepriame vynucovanie zakupovania licencií bežnými užívateľmi. Kroes v tejto súvislosti povedala: „I keď veľmi verím v trhové nachádzanie správnych riešení, nie som naivná. Niekedy je intervencia nevyhnutná.“

Bruselská ochrankyňa hospodárskej súťaže preto načrtla štyri aspekty, ktoré by sa mali brať do úvahy pred tým, než sa rozhodne o štandardizácii tej-ktorej technológie:

  • je potrebné vyhnúť sa štandardizácií čiastočne vyvinutej alebo nekompletnej technológie,
  • v záujme spotrebiteľov je nutné dokázať, že prítomnosť prvkov chránených platenou licenciou vedie k jednoznačným benefitom,
  • firmy by mali oznámiť maximálnu výšku licenčného poplatku za technológiu ešte pred priznaním štandardu,
  • vlastnícke práva treba dodatočne rozširovať na technológie iba v tom prípade, ak by mali byť zárukou ďalších inovácií a rastu komfortu užívateľa,
  • ak sú štandardy výsledkom spotrebiteľských preferencií, netreba do procesu zasahovať.

V poslednej časti prejavu komisárka spomenula tzv. „de facto štandardy.“ Takto označila technológie, ktoré nie sú ešte štandardizované, ale IT produkty ich napriek tomu tak používajú. Aj na ne by sa malo nahliadať ako na klasické štandardizované technológie. Preto od nich treba požadovať:

  • pripojenie informácií potrebných pre vývoj kompatibilného softvéru,
  • garantovanie kompletnosti a správnosti informácií o kompatibilite ostatným subjektom na trhu,
  • ak sú technológie chránené vlastníckym právom, zabezpečenie spravodlivých licenčných poplatkov pre subjekty, ktoré sa rozhodnú využívať ich.