Osobné údaje by sme úradom mali dávať iba jediný raz

Krátka správa

Interoperabilita je schopnosť informačných a komunikačných systémov spolupracovať, teda si vymieňať údaje a spoločne ich používať. Odborníci ju považujú za kľúčový nástroj na zjednodušenie elektronických služieb verejnej správy. Práve dosiahnutie interoperability je veľkou výzvou pre informatizáciu verejnej správy na Slovensku. Len v uplynulom volebnom období sa do budovania informačných systémov v rôznych rezortoch a na rôznych úradoch investovali desiatky miliárd korún, ale neexistuje medzi nimi prepojenie.

„Interoperabilita informačných systémov verejnej správy by napríklad znamenala, že keď zmeníte svoj osobný údaj v jednej databáze, zmení sa vo všetkých. Napríklad zmenu trvalého bydliska by zaznamenal príslušný obecný úrad a hneď by to mala zmenené aj polícia, generálna prokuratúra, armáda, sociálna poisťovňa a jednoducho by do toho bolo možné zapojiť aj zdravotné poisťovne, či vysoké školy,“ uvádza príklad prezident občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu (PPP) Braňo Ondruš. „Lenže u nás je prax taká, že ten istý údaj – napríklad adresu trvalého bydliska – musíte uvádzať pri každom vybavovaní na každom úrade.“

Európsky rámec interoperability vypracovala pracovná skupina pod komunitárnym programom IDA. Mal by sa stať nástrojom prepojenia informačných systémov verejnej správy na európskej úrovni. Takéto prepojenie by umožnilo poskytovanie paneurópskych elektronických služieb úradov pre občanov i pre podniky. Európsky rámec uvádza technické postupy a špecifikácie na pripojenie k informačným systémom verejnej správy v rámci EÚ a vytvára priestor pre podporu otvorených štandardov a tzv. „open source“.

Podľa Petra Bíra z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT SR) je pre dosiahnutie interoperability nevyhnutné stanoviť jednotné štandardy. „Laicky povedané, systémy musia spĺňať nejaké technické podmienky, aby dokázali medzi sebou komunikovať, aby prenášané údaje boli zrozumiteľné v každom prepojenom systéme.“ V tomto smere považuje za rozhodujúci v tomto roku prijatý zákon o informačných systémoch verejnej správy, ktorý vydávaním štandardov, záväzných pre celú verejnú správu (teda aj samosprávu) poveril MDPT SR. Zodpovedným za zabezpečenie tvorby a posudzovanie návrhov nových štandardov v oblasti informatizácie a aktualizáciu platných je splnomocnenec vlády SR pre informatizáciu spoločnosti. Pri MDPT SR navyše existuje medzirezortná komisia pre štandardy, v ktorej je zastúpený aj súkromný sektor a akademická sféra.

O interoperabilite informačných systémov verejnej správy sa v odborných kruhoch podľa Braňa Ondruša u nás veľa hovorí, ale málo robí. „Viem si predstaviť jeden razantný politický krok: prijať zákonné obmedzenie, že verejná správa môže od občanov i podnikov vyžiadať ten istý údaj len raz. To by štát i samosprávu donútilo konať.“