Počítačový kurz pre telesne postihnutých

Krátka správa

V Dudinciach absolvovali záverečné skúšky účastníci kurzu na obsluhu PC pre telesne postihnutých, ktorý už tretí rok organizuje Ústav technológie vzdelávania Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa (ÚTV PF UKF) v Nitre, za finančnej pomoci Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií. Na projekte sa finančne podieľajú aj ďalšie organizácie, firma Microsoft venovala na jeho realizáciu softvérové vybavenie.

Tohtoročný kurz pozostával z úvodného sústredenia v Nitre, virtuálnej školy – formou dištančného samoštúdia a záverečného sústredenia v Dudinciach s absolvovaním skúšok a získaním osvedčenia o absolvovaní kurzu. Po absolvovaní úvodného sústredenia v kontaktnej výukovej forme dostal každý účastník heslo vo virtuálnej škole a počas leta sa účastníci vzdelávali doma, keď mali možnosť a čas. Cieľom samoštúdia bolo, aby sa účastníci počítačového kurzu aktívne vzdelávali vo využívaní informačných technológií počas celého trvania kurzu. V rámci samoštúdia si účastníci kurzu precvičili vedomosti zo sústredení aj na praktických príkladoch. Na záverečnom sústredení absolvovali účastníci kurzu záverečné skúšky a získali osvedčenie o úspešnom ukončení kurzu.

V každom turnuse ocenila spoločnosť Microsoft vecnými cenami štyroch účastníkov s najlepšími výsledkami. Telesne postihnutí získali takto prax pokročilého používateľa výpočtovej techniky. Naučili sa vytvárať a upravovať textové dokumenty a internetové stránky, pracovať s tabuľkovým procesorom, grafickými editormi, databázovými systémami, elektronickou poštou, internetom a e-learningovým nástrojom Microsoft Class Server.

„V rámci tohto projektu funguje aj webová stránka pre mikroregióny, na ktorej sa zverejňujú aktuálne ponuky pracovných miest. Školitelia pomáhajú telesne postihnutým zriadiť si vlastnú e-mailovú schránku na komunikáciu s potenciálnymi zamestnávateľmi, zostaviť si profesionálny životopis a zaregistrovať sa na serveroch, na ktorých sa nachádzajú databázy voľných pracovných miest. Hodnotením úspešnosti tohto projektu sú absolventi, ktorí získali prácu a využívajú pri tom vedomosti z kurzu,“ povedal riaditeľ ÚTV PF UKF doc. Jozef Polák.

Cieľom projektu je taktiež naučiť telesne postihnutých zvládať stres, ktorý vyplýva z ich handicapu a motivovať ich k zapojeniu sa do pracovného procesu. Handicap, ktorým títo ľudia trpia, však nemusí byť pri práci s informačnými technológiami prekážkou. Výhodou zvyšovania počítačovej gramotnosti telesne postihnutých je ich zrovnoprávnenie s ostatnými, pretože pri práci s počítačom sa kladie dôraz na schopnosť využitia výpočtovej techniky.

„Projekt UKF v Nitre zapadá do dlhodobej stratégie spoločnosti Microsoft podporovať celoživotné vzdelávanie znevýhodnených ľudí a zvyšovať počítačovú gramotnosť spoločnosti,“ vysvetľuje zapojenie Microsoftu jeho generálny riaditeľ Róbert Šimončič. „Znalosti, ktoré účastníci kurzov nadobudnú, im umožňujú rozšíriť možnosti uplatnenia sa. Počítačová gramotnosť zrovnoprávňuje telesne postihnutých ľudí, pretože pri práci s počítačom majú títo ľudia možnosť využiť svoj vnútorný potenciál a môžu pracovať z jedného miesta.“