Slovenská digitálna knižnica

Krátka správa

Slovenská národná knižnica (SNK) v Martine získala bývalé vojenské sklady vo Vrútkach, kde chce vytvoriť kultúrny a technologický park. V ňom bude digitálne spracovávať a v elektronickej podobe archivovať všetky druhy písomností, konzervovať a reštaurovať dokumenty, priestory na rozlohe 6,5 hektára bude využívať aj na výstavy Slovenského národného literárneho múzea, doškoľovanie a prezentácie. „Realizačným výstupom projektu bude Slovenská digitálna knižnica, teda kompletne nové pracovisko s technológiami na digitalizáciu materiálov kultúrneho dedičstva so zameraním na knižničné materiály na internete pre kultúrne, informačné a vzdelávacie účely,“ hovorí riaditeľ SNK Dušan Katuščák.

Verejnosť sa k digitalizovanému kultúrnemu dedičstvu dostane prostredníctvom nového portálu Memoria Slovaca. Ten bude výsledkom „siete špecializovaných digitalizačných pracovísk na Slovensku“ a návštevníci portálu na ňom nájdu o. i. doklady vývoja, súčasného stavu a fungovania slovenského jazyka, zbierky knižníc, historické knižničné dokumenty a fondy, dokumenty a výtvory vedy, techniky a vzdelania, hnuteľné a nehnuteľné pamiatky, archeologické nálezy, archívne dokumenty, pamiatkový fond, tradičnú ľudovú kultúru, diela hudby, literatúry, dramatického umenia, tanca a scénografie, ako aj filmu, fotografie, výtvarného či úžitkového umenia, dizajnu a architektúry.

„Digitalizácia znižuje opotrebovanie krehkých dokumentov a predmetov,“ vysvetľuje D. Katuščák. „Bude pomáhať pri uchovávaní materiálov a informácií a uľahčí prístup k nim, napr. cez digitálne pracovné katalógy a evidencie.“ Vďaka tomu sa široká verejnosť dostane k dokumentom a informáciám, ktoré boli doteraz prístupné len vybranej skupine odborníkov. „Ktokoľvek si ich bude môcť prezerať a z ktoréhokoľvek miesta, to pomôže vzdelávaniu i vedeckej činnosti,“ dopĺňa šéf SNK. Digitalizácia umožňuje plnotextové vyhľadávanie, prezeranie a počúvanie zvukových a obrazových záznamov a vytváranie multimediálnych „virtuálnych zbierok“ podľa rôznych kritérií spájaním rozličných formátov.

Vzhľadom na finančnú náročnosť sa bude projekt realizovať v etapách. Celkové náklady odhaduje SNK na asi 10 miliónov eur, ktoré chce získať najmä zo štrukturálnych fondov EÚ, Nórskeho finančného mechanizmu a finančného mechanizmu EHP. Prvú etapu zrealizuje práve z posledných dvoch zdrojov a štátneho rozpočtu a malo by ísť o 1,3 mil. eur.