Slovenskí žiaci sa učia multimediálne

Dnes sa uskutočnila v poradí ďalšia z ukážkových hodín, na ktorých bolo študentom Spojenej školy na Tilgnerovej ulici v Bratislave vysvetlené učivo pomocou multimediálneho obsahu. Vyučujúci, Mgr. Peter Kelecsényi a RNDr. Helena Vicenová, predstavili svojim poslucháčom zákonitosti pohybu vesmírnych telies a aplikovali ich na pohyb častíc vo vnútri atómu.

Poznatky sa učitelia snažili žiakom priblížiť inovatívnym spôsobom. Namiesto klasického diktovania poznámok a znázorňovania problematiky klasickými pomôckami si pomohli projekciou na dotykové plátno. Výklad učiva približovali interaktívne IT aplikácie.

„Prínos takéhoto spôsobu vyučovania vidím v tom, že môžem byť bližšie k svojim obľúbeným predmetom, k fyzike a k chémii. Fyzika ma veľmi zaujíma a takto ju môžem vidieť v praxi. Rovnako dokážem vidieť viacero chemických pokusov, čo sa mi veľmi páči, pretože v škole nemáme v laboratóriu tak veľa možností,“ komentuje svoje dojmy z multimediálnej vyučovacej hodiny Jakub Popluhár, študent kvinty 8-ročného gymnázia Spojenej školy.

Jakubova spolužiačka, Lucia Kubišová, hodnotí svoje dojmy veľmi podobne: „Táto hodina sa mi veľmi páčila. Povedala by som, že takýto spôsob učenia sa je oveľa zábavnejší. Ak učivo vidím, oveľa lepšie sa mi učí. Nebola to prvá takáto hodina a dúfam, že ich budeme mávať aj naďalej.“

Do projektu inovatívneho vyučovania sa zapojilo sedem slovenských škôl:

  • Gymnázium Grősslingova, Bratislava,
  • Spojená škola, Tilgnerova, Bratislava,
  • Gymnázium L. Sáru, Bratislava,
  • Gymnázium, Tomášikova, Bratislava,
  • ZŠ A. Dubčeka, Dlhé diely, Bratislava,
  • ZŠ Komenského, Komárno,
  • ZŠ Brezová pod Bradlom.

Iniciatíva za Digitálne školy sa zasadzuje o využívanie informačných a komunikačných technológií (IKT) v procese vyučovania. Jej vyzývateľom je Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, ktorá do projektu zapojila svojich 8 vysokoškolských učiteľov a doktorandov.

Počas inovatívnych hodín učitelia pracujú s kurikulom „Planéta vedomostí.“ Ide o multimediálny súhrn učiva chémia, fyziky, matematiky, biológie a prírodovedy. Obsahuje 70 tis. obrazoviek s animáciami, videami, simuláciami, slovníkmi, výkladom, interaktívnymi aplikáciami a podobne. Zvláštnosťou takto vedených vyučovacích hodín je interdisciplinárny charakter, teda prepájanie poznatkov z jednotlivých predmetov a hľadanie komplexnejšieho pohľadu.

Na záver, dve otázky pre Doc. PhDr. Beátu Brestenskú, CSc., prodekanku Prírodovedeckej fakulty UK, ktorá je akýmsi hnacím motorom projektu:

  • S akou odozvou sa stretáte na školách? Neodmietajú učitelia takýto netradičný spôsob odovzdávania vedomostí?

„Pre účely tohto projektu sme si vybrali inovatívne školy, teda nemáme problém s tým, že by učitelia odmietali nový spôsob vyučovania. Pedagógovia dokonca predbehli naše očakávania a pripravili si nádherné hodiny. Jednou z nich bola napríklad hodina „ucho,“ kde sa stretli učitelia fyziky, chémie, biológie, hudobnej výchovy a spoločne ukázali, o čom je ľudské ucho. Iným príkladom môže byť nedávna hodina o tráviacom systéme, kde učitelia biológie a chémie predviedli, čo sa deje v tele po konzumácii kurčaťa. Takýto inovatívny prístup chceme postupne dostať do slovenského školstva.“

  • V akom časovom horizonte sa to dá uskutočniť?

„Ja rada snívam a som vizionár, ktorý si plní svoje sny. Nemyslím si, že na ich uskutočnenie by sme mali čakať niekoľko desiatok rokov. Samozrejme, školstvo sa ťažko mení a nemusí to vždy prebiehať rýchlo, ale myslím si, že technológie by mohli byť na školách v priebehu roka – dvoch, v tomto problém nevidím. Treba presvedčiť štát, aby do toho investoval a súčasne hľadať zdroje v európskych fondoch. Väčší problém vidím skôr v učiteľoch. S nimi budeme musieť pracovať dlhšie, možno 5-10 rokov.“