Vláda schválila operačný program Informatizácia spoločnosti

Informačné a komunikačné technológie

Krátka správa

Vláda Slovenskej republiky prerokovala operačný program Informatizácia spoločnosti. Návrh predložil podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič. Tento operačný program je strategickým dokumentom v programovom období 2007–2013, na základe ktorého bude poskytovaná podpora informatizácie spoločnosti s využitím národných zdrojov a zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Definuje globálny cieľ, prioritné osi, opatrenia a aktivity, ktoré budú podporované na území cieľa Konvergencia v rokoch 2007 – 2013.
Operačný program Informatizácia spoločnosti vláda s pripomienkou schválila.

Okrem toho vláda prerokovala a s pripomienkami schválila aj národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013. Cieľom Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013 je poskytnúť základ pre otvorenie rokovaní s Európskou komisiou o jeho definitívnom obsahu. Tento návrh predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR Marian Janušek. Národný strategický referenčný rámec bude ešte predmetom schvaľovania zo strany Európskej komisie.

Na svojom včerajšom zasadaní vláda schválila aj ostatné operačné programy, ktoré predkladali jednotliví ministri, do ktorých rezortov tieto programy patria.