V Lučenci budú mať mestskú optickú sieť

Krátka správa

Mestský úrad v Lučenci pripravuje v spolupráci so súkromnou konzultačnou firmou návrh technicko-ekonomickej štúdie, ktorá by mala uzrieť svetlo sveta do konca júla 2006. Názov štúdie je LUČENET a ide o realizačnú štúdiu a prípravu investičného projektu vytvorenia metropolitnej chrbticovej siete mesta. Vypracovanie štúdie financuje Európska únia prostredníctvom programu PHARE – Grantová schéma na podporu prípravy miestnych a regionálnych projektov.

Dokument bude obsahovať analytickú časť – analýzu silných stránok, slabých stránok, príležitostí a ohrození v oblasti, ktorá sa rozumie pod pojmom informačná spoločnosť. Na základe tejto analýzy sa identifikujú problémy a ich vzájomné vplyvy. Takto sa stanovia ciele a smerovanie mesta v tejto oblasti v ďalších rokoch. Konečným výstupom bude dokument, ktorý bude obsahovať konkrétne projektové návrhy, a z ktorého bude vyplývať k čomu chce mesto týmito aktivitami dospieť.

Predstavitelia mesta pritom vyzvali k aktívnej spoluúčasti na tvorbe dokumentu aj všetkých lučeneckých obyvateľov. „Vzhľadom na charakter dokumentu sme sa rozhodli použiť metódu brainstormingu. Ak ľudia pracujú spoločne, vyprodukujú viac nápadov, ako keď pracujú individuálne a výsledky ich práce sa spočítajú. Aby sa táto metóda dala použiť v krátkom čase, ktorý na tvorbu dokumentu máme, rozhodli sme použiť našu internetovú stránku.“

Projekt bude trvať do konca júla 2006 a výstupom bude dokumentácia nevyhnutná k predloženiu kvalitnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok na samotnú výstavbu siete optických káblov zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu sa predpokladá koncom roku 2006, resp. v prvej polovici roku 2007.

Predstavitelia mesta majú presnú predstavu, čo by mala mestská chrbticová sieť priniesť. Vo verejnom sektore prepojenie inštitúcií, ich telefonovanie zdarma ďalší rozvoj kamerového systému mesta, pripojenie budov na elektronický zabezpečovací systém a na základe toho vybudovanie infokioskov pre verejnosť a umiestnenie webkamier na rôznych miestach v meste. Aj súkromný sektor by mohol využívať telefonovanie v rámci siete zdarma, resp. zabezpečiť svoje priestory kamerovým systémom a ich pripojením na elektronický zabezpečovací systém, navyše sa tak v prospech rozšíri konkurencia na trhu prístupu k vysokorýchlostnému internetu. Tieto služby môže pre mesto znamenať značné príjmy. Obyvatelia Lučenca by tiež mali mať telefonovanie v rámci siete zdarma, tiež môžu využívať pripojenie budov na elektronický zabezpečovací systém, k bezpečnosti ľudí by malo prispieť aj rozšírenie kamier na verejných miestach. Okrem toho optická sieť poskytne občanom lacný širokopásmový internet a perspektívne i digitálny televízny signál.