Výskum a vývoj na Slovensku v oblasti IT a elektrotechniky nespí

Kátka správa

Cieľom konferencie bolo za pomoci prezentácií fakúlt Slovenskej akadémie vied, slovenských technických univerzít či Slovenskej rektorskej konferencie sprostredkovať výsledky a možnosti slovenského výskumu a vývoja špecialistom z významných nadnárodných spoločností z elektrotechnického a IT priemyslu. Tento cieľ si spolu vytýčili Zväz elektrotechnického priemyslu SR (ZEP SR)IT Asociácia Slovenska (ITAS).

ZEP SR ako najväčšia a reprezentatívna organizácia svojho druhu v rezorte hospodárstva Slovenskej republiky združuje 56 spoločností, 6 členov-pozorovateľov pôsobiacich v oblasti elektrotechniky, elektroniky a informačno-komunikačných technológií a taktiež štyri elektrotechnické fakulty slovenských technických univerzít. ITAS je zasa profesijným združením 73 najvýznamnejších domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií. Poslaním IT asociácie Slovenska je presadzovať informatizáciu ako predpoklad budovania moderného štátu.

„Konferencia splnila svoj cieľ, ktorým bolo spojenie slovenských výskumníkov s ich kolegami zo svetových firiem. Poskytla príležitosť zhodnotiť prostredníctvom vzájomného dialógu náš kooperačný potenciál, ako aj pripravenosť na rôzne formy spolupráce. Priebeh konferencie ukázal, že slovenské vedecké pracoviská sú čo do výstupov kompatibilné so svetovými pracoviskami a to aj napriek horšej prístrojovej základni a podstatne náročnejším podmienkam. Aj napriek vysokej úrovni prezentovaných projektov však vidíme veľké rezervy v samotnom manažmente, ako aj financovaní výskumu a vývoja,“ hovorí Peter Kollárik, prezident ZEP SR.

Účasť podpredsedu vlády SR a ministra školstva Jána Mikolaja, ako aj zástupkyne podpredsedu vlády SR pre znalostnú ekonomiku, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča vyjadruje dôležitosť ako aj význam vzniku takéhoto podujatia. „Do budúcnosti bude nevyhnutné vytvárať obdobné kooperačné platformy medzi našimi vedecko-výskumnými pracoviskami a priemyslom vo svete a samozrejme aj na Slovensku,“ zdôrazňuje Peter Kollárik.