Zdravotne postihnutí a internet

Foto: mmisso.deviantart.com

Krátka správa

Európski sluchovo a zrakovo postihnutí občania sú častými užívateľmi multimediálneho obsahu. Aj napriek tomu však musia čeliť mnohým prekážkam. Nespôsobujú ich ani tak limity technológií, ako skutočnosť, že sú predovšetkým vecou nevhodného podania obrazového a zvukového obsahu.

Komisia sa v súčasnosti zaoberá návrhom nových priemyselných štandardov, ktoré by mali umožniť lepší prístup zdravotne znevýhodnených k internetu a televíznym programom. Návrhy prichádzajú v čase, keď sa diskutuje o tzv. “zlyhaní trhu” v zmysle neúplnej prístupnosti zdravotne znevýhodneným skupinám.

40% populácie EÚ nikdy nepoužilo internet. Vyplýva to z prieskumu, ktorý Komisia predstaví v marci 2008 a ktorý bol poskytnutý portálu EurActiv. Takáto “e-exlúzia” je spôsobená predovšetkým nedostatočným vzdelaním alebo geografickým obmedzením. Do tejto skupiny ale spadajú aj zdravotne hendikepovaní občania. Tí nemôžu používať web preto, lebo nie je prispôsobený pre ich špeciálne požiadavky. Takýto typ diskriminácie vyplýva z nedostatočne precíznych priemyselných štandardov.

15% populácie možno označiť za “zdravotne postihnutú.” Pod takto vysoký podiel sa nepochybne podpisuje aj celkový trend jej starnutia a s vekom pribúdajúce zdravotné problémy. Sťažený prístup k internetu majú predovšetkým zrakovo postihnutí. Ak nejaká stránka neobsahuje základné nástroje, ako napríklad možnosť zväčšiť písmo alebo možnosť zvoliť si prehľadnejší textový mód, stáva sa pre takto znevýhodneného človeka nečitateľnou.

Inovatívny softvér v súčasnosti umožňuje hlasové čítanie textu a opačne – konvertovať hovorené slovo do textovej podoby. Problémom je, že tieto technológie využíva len nepatrné množstvo webových stránok. Bariéry vznikajú predovšetkým v dôsledku nezáujmu vlastníkov stránok o poskytovanie spomenutých služieb. Rovnako je to však aj dôsledok nízkej štandardizácie internetových protokolov a základných štandardov. Tá istá stránka nemusí byť správne zobrazená vo všetkých dostupných web prehliadačoch.

Nízka miera štandardizácie ukracuje návštevníkov internetu o nové technológie s veľkým inovačným potenciálom. Ide o začarovaný kruh – spomenuté technológie sú vďaka malej miere využívania menej rozšírené a preto príliš drahé. V konečnom dôsledku to pociťujú predovšetkým zrakovo postihnutí, ktorí sú na takéto výdobytky techniky odkázaní.

Komisia v novembri 2007 navrhla, aby boli vyvinuté “z hľadiska súkromia bezpečné prístupné riešenia pre osoby so zmyslovými, fyzickými a rozpoznávacími obmedzeniami.” Ide o program e-Inklúzia zameraný na prekonanie bariéry medzi digitálnym svetom a zdravotne hendikepovanými občanmi. Program nie je určený len pre telesne postihnutých, ale v širšom rámci voči každému, kto má znevýhodnený prístup do sveta internetu. Predbežný termín pre predstavenie prvých prototypov je stanovený na rok 2010, avšak nateraz nie je možné odhadnúť, či je tento časový horizont dostatočný.