Zmeniť výučbu informatiky na stredných školách

Krátka správa

O potrebe zmeniť výučbu informatiky, aby boli jasné schopnosti končiacich stredoškolákov sa hovorilo na špecializovanom diskusnom podujatí ITAPA Fórum. V bratislavskom hoteli Danube sa na ňom zúčastnili zodpovední predstavitelia Ministerstva školstva SR, zástupcovia škôl, ich zriaďovatelia a ďalší odborníci. Podnetom pre zorganizovanie konferencie bola úspešná realizácia projektu ECDL pre stredné školy.

Dnes neexistuje žiadny systém hodnotenia digitálnej gramotnosti študentov. Študent končiaci strednú školu nemá žiaden doklad o svojich elektronických zručnostiach (tzv. e-skills), čo zhoršuje nájdenie prvého zamestnania po skončení školy.

„Maturita nevypovedá o praktických schopnostiach práce s počítačom, je zameraná najmä programovanie a je skôr prípravou na vysokoškolské štúdium v oblasti IT. Chýba nástroj, ktorý vypovedá o e-skills a umožní zároveň porovnať úroveň absolventov, ale aj výučby digitálnej gramotnosti na škole bez ohľadu na jej regionálnu príslušnosť,“ povedal manažér projektu ECDL pre stredné školy spoločnosti Apel Vladimír Ivantyšyn.

Jedným zo štandardov, ktoré boli úspešne využité na školách v Rakúsku a Poľsku a ktorého používanie sa čoraz viac presadzuje aj u nás, je tzv. „počítačový vodičák“, čiže ECDL certifikát (European Computer Driving Licence). Napríklad v susednom Rakúsku dnes 1400 z 4500 škôl vykonáva  výučbu študentov a následnú certifikáciu prostredníctvom ECDL.

Projekt ECDL pre stredné školy preto pilotne odskúšal upraviť obsah výučby informatiky tak, aby študenti získali zručnosti stanovené certifikátom a súčasne s maturitou získali tento medzinárodne uznaný doklad. Do projektu sa zapojilo 21 škôl  z mimobratislavských regiónov, certifikát získalo spolu 702   študentov. Študenti hodnotili možnosť získať certifikát vysoko pozitívne a vnímajú ju ako výhodu pri získaní zamestnania, pričom predpokladajú využitie certifikátu pri ďalšom štúdiu.

Ako problematické pri širšom uplatnení certifikácie ECDL identifikovali účastníci kapacitné možnosti škôl a to konkrétne nedostatok učiteľov IT, nedostatočnú dotáciu hodín informatiky na stredných školách najmä netechnického zamerania a s tým súvisiace nepostačujúce vedomosti stredoškolákov.

Dôležitosť vzdelávania v elektronických zručnostiach podčiarkuje i fakt, že podľa údajov Eurostatu z roku 2005 37 % populácie EÚ nemá žiadne počítačové zručnosti a viac ako 60 % ľudí, ktorí dosiahli nižšie stredoškolské vzdelanie, nemá žiadne základné elektronické zručnosti.

Bez elektronických zručností nebudú mať títo ľudia možnosť využívať aplikácie elektronického obchodu a elektronickej verejnej správy a nebudú sa môcť v plnej miere zapájať do informačnej spoločnosti. Okrem toho, bez elektronických zručností sa prehlbujú nevýhody v sociálnej oblasti a oblasti vzdelávania a obmedzuje sa celoživotné vzdelávanie a rozvíjanie zručností.

Projekt ECDL pre stredné školy bol financovaný prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu.