e-Business W@tch: Správa o rozvoji elektronického priemyslu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Priemysel informačných a komunikačných technológií (IKT) v rámci celej Európskej únie významne prispieva k celkovému hospodárskemu rastu. Odborné odhady na rok 2008 predpovedajú rast tohto priemyslu o 6% v medziročnom porovnaní. Táto analytická správa potvrdzuje nielen tieto odhady, ale navyše dokazuje, že IKT prispievajú významnou mierou k modernizácii a hospodárskemu rastu aj v ďalších oblastiach ekonomiky a „e-Business“ sa stáva kľúčovým faktorom pre udržanie a zvyšovanie konkurencieschopnosti a rastu produkcie.

Aby tieto pozitíva mohla európska ekonomika naplno využívať, stoja významné úlohy aj pred politikmi. Tí musia vytvárať také prostredie, ktoré budú podniky motivovať k inováciám a maximálnemu využívaniu IKT. V rámci takýchto podporných opatrení je najvýznamnejšou úlohou vlád (1) vytváranie takého vzdelávacieho systému, ktorý bude všetkým ľuďom umožní získať najvyššiu mieru digitálnej gramotnosti a (2) informatizácia verejnej správy, ktorá nielen zjednoduší a zrýchli komunikáciu úradov s občanmi a firmami, ale aj prinesie prepojenie všetkých informačných systémov v rámci verejnej správy.


Zaujímavé zistenia a zaujímavé aktuálne informácie a predpovede v oblasti IKT a ich využívania v rôznych oblastiach hospodárstva ponúka analýza e-Business W@tch, ktorej úplný text v angličtine nájdete tu.