Občania online

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

ivo, institut pre verejne otazky

Nízka úroveň informovanosti o elektronických službách vo verejnej správe (online služby) je jedna z kľúčových bariér ich masovejšieho využívania občanmi. Výrazný deficit v informovanosti bol zistený až u 87 % obyvateľstva. Ako ďalšia sa ukázala preferencia konzervatívneho spôsobu komunikácie občanov s verejnou správou – štátnymi inštitúciami, úradmi, samosprávnymi orgánmi atď.

Na Slovensku je ešte stále dominantnou formou takejto komunikácie tzv. behanie po úradoch, ktoré preferuje až dve tretiny opýtaných. Silnú súvislosť s preferenciou „behania po úradoch“, má okrem hlboko zakoreneného
návyku z čias reálneho socializmu najmä nízka miera informovanosti o nových spôsoboch, resp. technológiách. Rôzne elektronické formy komunikácie tak uprednostňuje v súčasnosti iba každý desiaty občan.

Online komunikáciu preferuje (aj keď nie väčšinovo) predovšetkým mladšia generácia, vyššie vzdelaní, duševne pracujúci, podnikatelia, živnostníci, študenti, obyvatelia veľkých miest a Bratislavského regiónu. V prípade nasadzovania eslužieb verejnej správy možno tieto skupiny považovať za potenciálne najprogresívnejšie, lebo pravdepodobnosť, že ich budú využívať je výrazne vyššia ako u zostávajúcej časti populácie.

Praktické skúsenosti s online verejnými službami má zatiaľ menšia časť obyvateľstva – v poslednom roku využil nejakú zo služieb e-Governmentu každý piaty občan. Drvivá väčšina z nich však používa iba tie, ktoré sú na internetových stránkach a portáloch úradov a inštitúcií najväčšmi zastúpené, ako napríklad vyhľadávanie informácií či sťahovanie rôznych tlačív, formulárov, prihlášok a pod. Plnú elektronickú komunikáciu využila len tretina z týchto respondentov, avšak treba brať do úvahy fakt, že občanom a podnikateľov je zatiaľ prístupných len zopár služieb spĺňajúcich toto kritérium.

Viac ako tri štvrtiny populácie elektronické služby verejnej správy v poslednom roku vôbec nevyužili. Medzi kľúčové argumenty nevyužívania patrí nezáujem o takýto spôsob komunikácie s úradmi a preferencia tradičného spôsobu vybavovania záležitostí. Ako ďalšie závažné dôvody sa ukázali nedostatočná informovanosť o možnosti využívania takýchto služieb a ich nezrozumiteľnosť či zložitosť. Medzi kľúčové dôvody odmietania patrí tiež absencia prístupu k internetu (či už doma, v práci alebo na verejnom mieste).