Vízia e-Governmentu v Slovenskej republike do roku 2013

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

itas

Víziou e-Governmentu v SR do roku 2013 je dosahovať neustály rast spokojnosti občanov s verejnou správou prostredníctvom poskytovania služieb atraktívnym a jednoduchým spôsobom za súčasného zvyšovania svojej efektívnosti, kompetentnosti a znižovania nákladov na verejnú správu.

Naplnením tejto vízie bude možné vyhlásiť, že verejná správa riadi klientsky orientovaný systém (pre občanov, ako aj podnikateľov a ostatnú verejnosť), v ktorom poskytne služby rýchlejšie a s väčšou efektívnosťou, ako kedykoľvek predtým; v ktorej dosiahne stanovené ciele s menším úsilím, prostredníctvom spolupráce medzi občanmi, firmami, štátnou správou a samosprávou; v ktorej budú služby lepšie zrozumiteľné a dostupné elektronickým spôsobom; v ktorej každé dvere budú tými správnymi dverami pre verejnosť, ktorej bude slúžiť. Vybudovaním e-Governmentu sa tiež zásadne zlepší infraštruktúra pre podnikanie a tým i podnikateľské prostredie, čo zatraktívni podmienky pre investorov.

Na dosiahnutie tejto vízie vláda SR aplikuje súčasné technológie, ujme sa reformy procesov a definuje nasledovné 4 hlavné ciele:

– Zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou

– Elektronizácia procesov verejnej správy

– Zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti verejnej správy

– Zvýšenie kompetentnosti verejnej správy

Pre realizáciu vyššie uvedených cieľov bude postupne zabezpečované :

– Riadenie zmien so zameraním na
                                – Zmeny procesov
                                – Úpravy legislatívy
                                – Používanie spoločnej infraštruktúry
                                – Zavedenie zdieľaných služieb
                                – Monitorovanie fungovania a zavádzanie zmien

– Jednotný pohľad na financovanie a vyhodnocovanie prínosov pre projekty súvisiace s informatizáciou verejnej správy

– Jednotný projektový manažment (na úrovni metodiky)

– Súlad novonasadzovaných IKT s celkovou architektúrou informačných systémov verejnej správy

Realizáciou týchto zmien a procesov budú vytvorené systémové predpoklady pre to, aby boli informácie v systémoch efektívne využívané a Slovenská republika sa stane krajinou so silnou vedomostnou ekonomikou, ktorá bude popri jej európskych partneroch elektronicky vyspelým členom EÚ a získa vedúce postavenie v e-Governmente medzi krajinami V4.

Do roku 2013 verejná správa občanom skráti čas vybavovania úradných záležitostí elimináciou opakujúcich sa úradných úkonov a ušetrí tým prostriedky daňových poplatníkov optimalizáciou procesov a následným zredukovaním počtu zamestnancov priamo vykonávajúcich rôzne správne agendy.

Podľa Ústavy Slovenskej republiky môžu štátne orgány konať iba v rozsahu právomocí a spôsobom, ktorý ustanovuje zákon. Proces informatizácie verejnej správy preto musí byť riadeným procesom, ktorý bude úzko spojený s procesom formovania právneho rámca a vyžiada si jeho implementáciu do procesov informatizácie. Osobitná pozornosť bude venovaná informatizácii samosprávy. Pre zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy vytvorí štátna správa realizáciou tejto stratégie podmienky umožňujúce naplniť jej víziu a ciele. Pre výkon originálnych kompetencií samosprávy sa spoločne so samosprávou nájde a vytvorí model – spoločnú platformu pre obce a mestá, ktorá umožní efektívne spoločne používať aplikácie podporujúce výkon týchto kompetencií.


Kompletné znenie publikácie nájdete na tejto stránke.