Budúcnosť európskeho priemyslu je digitálna

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Internet a nové technológie menia našu spoločnosť a hospodárstvo, ako kedysi para a elektrina.

Často sa hovorí o „štvrtej priemyselnej revolúcii“, čo je pomenovanie novej reality superpočítačov, inteligentných sietí a bezprecedentného objemu „veľkých dát“.

Priemysel je základným pilierom európskeho hospodárstva – v odvetví spracovateľského priemyslu v EÚ pôsobia 2 milióny podnikov, ktoré vytvárajú 33 miliónov pracovných miest. Takisto významne prispieva k rastu produktivity. Aby náš priemysel zostal konkurencieschopný na celosvetovej úrovni potrebuje inovácie a technologický pokrok. To platí pre každé odvetvie, či už je to zdravotníctvo, energetika, vesmír, doprava alebo automobilový priemysel.

V mnohých odvetviach nášho hospodárstva došlo k rýchlej digitalizácii, cez technológie alebo pracovné metódy. Niektoré tradičné odvetvia, napríklad stavebníctvo, potravinárstvo, výroba textilu alebo ocele, však stále zaostávajú. Platí to aj pre mnohé malé a stredné podniky. Nedávne štúdie odhadujú, že vďaka digitalizácii produktov a služieb získa európsky priemysel v rámci príjmov v nasledujúcich piatich rokoch viac ako 110 miliárd eur ročne.

Inovácia si vyžaduje investície a celosvetová konkurencia v lákaní súkromných investícií v oblasti digitálnych inovácií je silná. Nemôžeme si dovoliť zaostať. V máji 2015 Európska komisia prijala stratégiu, aby podporila postavenie Európy v globálnom digitálnom hospodárstve cez vytvorenie skutočného jednotného digitálneho trhu. Táto stratégia je jednou z našich kľúčových politických priorít.

Práve preto predkladáme plány, ktoré pomôžu priemyslu EÚ – od veľkých tovární až po menšie podniky – výskumným pracovníkom a verejným službám čo najlepšie využívať digitálne príležitosti.

Väčšina členských štátov EÚ pochopila dôležitosť digitalizácie svojho priemyslu a začala iniciatívy, ktoré podnecujú a dopĺňajú túto transformáciu. Vzhľadom na globalizáciu však krajiny nedokážu úspešne čeliť súčasným výzvam samostatne.

Musíme konať na európskej úrovni.

Dnes navrhujeme prepojiť existujúce iniciatívy na národnej a regionálnej úrovni tak, aby sa navzájom posilňovali. Je dôležité strategickým spôsobom mobilizovať verejné a súkromné investície, ako sa nám to podarilo v prípade investičného plánu v hodnote 315 miliárd eur. Zároveň chceme dať európskej pracovnej sile digitálne zručnosti potrebné na pokrytie budúcich pracovných miest.

Vo svete, kde sú stále viac prepojené miliardy zariadení, ako sú telefóny alebo počítače, je nevyhnutné zabezpečiť, aby komunikovali bezpečne a plynulo pomocou spoločného jazyka: noriem. Navrhujeme opatrenia, ktoré proces stanovovania noriem urýchlia a prispejú k jeho väčšiemu zameraniu na konkrétne oblasti. Spoločné normy pre 5G, cloud computing, internet vecí, dáta a kybernetickú bezpečnosť podporia rozvoj a zavádzanie nových technológií, ako sú napríklad inteligentné siete, mobilné zdravotnícke služby alebo prepojené autá.

Na základe existujúcich infraštruktúr vytvoríme európsky cloud: jedinečnú platformu na výmenu a využívanie veľkého množstva dát. Na začiatku bude cloud k dispozícii výskumným pracovníkom, ktorí stále viac spolupracujú na národnej i medzinárodnej úrovni a pri svojej práci čoraz viac využívajú digitálne technológie; tento cloud bude slúžiť na to, aby mohli dosiahnuť veľké prelomové inovácie, ktoré prispejú k znalostnej ekonomike Európy a ponúknu riešenie globálnych výziev, napr. epidémie eboly a vírusu zika. Postupne budeme rozširovať využívanie cloud computingu na podniky a verejné služby.

Digitálnemu svetu sa nemusia otvoriť len výskumní pracovníci a priemysel. Digitalizácia pomôže aj poskytovateľom verejných služieb (a napokon aj samotným daňovým poplatníkom), pretože im zníži administratívne náklady a zvýši efektívnosť a kvalitu služieb. Aby sme podporili prechod na elektronickú štátnu správu, predložíme opatrenia na podporu plne elektronického, internetového vybavovania bežných administratívnych postupov, ako sú registrácie podnikateľských subjektov, výzvy na predkladanie návrhov a úradné podpisy. V budúcnosti by spoločnosti, ktoré chcú podnikať vo viacerých členských štátoch EÚ, mali mať možnosť vybaviť potrebné formality len v jednej krajine. To je cieľom „pilotného projektu“, ktorý tento rok spustíme v spolupráci so správnymi orgánmi, ktoré budú uplatňovať túto zásadu „len jedna registrácia“ v prípade podnikov, ktoré pôsobia cezhranične.

Európa bola doteraz na čele každej priemyselnej revolúcie. Spojme naše sily v záujme zabezpečenia, aby ani „štvrtá priemyselná revolúcia“ nebola v tomto smere výnimkou.

 

Andrus Ansip, podpredseda Európskej komisie pre jednotný digitálny trh

Günther H. Oettinger, komisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť

Elżbieta Bieńkowska, komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP

Carlos Moedas, komisár pre výskum, vedu a inováciu