Britský priemysel apeluje na Brusel v prospech jadrovej renesancie

„Dúfame, že Európska komisia bude jadro vnímať ako ústrednú súčasť  nášho energetického mixu,“ uviedol pre bruselský EurActiv Neil Bentley, vedúci predstaviteľ Konfederácie britského priemyslu (CBI).

„Musíme niekde začať a Hinkley C je presne to správne miesto,“ dodal v súvislosti s výstavbou reaktoru, ktorého náklady sa odhadujú na 14 miliárd libier (€16,35 mld.). Dva bloky elektrárne s inštalovaným výkonom 1630 MWe a navrhovanou životnosťou 60 rokov by mali pokryť asi 7 % spotreby elektriny v Británii.

Šlo by o výstavbu prvej atómovej elektrárne v krajine od roku 1995, kedy sa do prevádzky uviedla elektráreň Sizewell-B. Európska komisia minulé leto odsúhlasila investičný plán francúzskemu koncernu EDF Energy, avšak otázkou zostávajú potrebné masívne  dotácie, ktoré by potenciálne narušili trh. Takúto formu štátnej pomoci bude musieť Komisia tiež najprv schváliť.

Podľa zdrojov z EÚ zatiaľ Londýn formálne nepožiadal Komisiu o schválenie, ale „došlo k množstvu kontaktov“.

Podľa informácií EurActivu sú trhy kapacity a pomoc pre výrobu dve oblasti, v ktorých sa dotačné pravidlá EÚ a britská energetická stratégia  potenciálne rozchádzajú.

Bentley uviedol, že novou kapacitou „môžeme vyslať silný signál zahraničným investorom, že to myslíme vážne s novou jadrovou renesanciou, dekarbonizáciou našich dodávok elektriny a rozsiahlou tvorbou pracovných mies v dodávateľskom reťazci inžinieringu a konštrukcie“.

Garancie a minimálna cena

Minister financií Danny Alexander 26. júna oznámil, že jadrový sektor dostane od vlády finančné garancie vo výške 10 miliárd libier, čím chce EDF uľahčiť výstavbu novej elektrárne. Ide o súčasť balíka pre infraštruktúrne investície vo výške Ł100 mld.

Zmluva na cenové rozdiely uzavretá medzi vládou a EDF údajne obsahuje aj minimálnu garantovanú cenu elektriny počas obdobia 30-40 rokov vo výške asi 100 libier/MWh, čo ja asi dvojnásobok oproti aktuálnej trhovej cene elektriny. Eurokomisár tieto plány Británie označil za „sovietske“.

Štedré garantované ceny poskytuje vláda aj pre veterné elektrárne – Ł155/MWH pre veterné parky pri pobreží a Ł100/MWh pre parky vo vnútrozemí – avšak len na obdobie 5 rokov, následne sa  znižujú.

CBI tiež podporuje vládu v tom, že odmieta stanoviť cieľ EÚ pre obnoviteľné zdroje do roku 2030. Argumentuje tým, že aktuálne ciele pre OZE do roku 2020 skreslili ochotu firiem investovať do jadra.

Neil Bentley vyzval Brusel, aby samotným členským štátom umožnil rozhodnúť sa pre vlastné dekarbonizačné plány.

Pravidlá pomoci

Podľa pravidiel štátnej pomoci ju Komisia môže schváliť ak prínosy prevážia nad súvisiacimi narušeniami hospodárskej súťaže, musia spĺňať kritéria nevyhnutnosti, nediskriminácie, efektívnosti a proporcionality.

Británia mieni svoj postup obhajovať tým, že bez nových jadrových elektrární v krajine hrozia výpadky a nesplnia sa ciele pre nízkouhlíkovú energetiku. Generálne riaditeľstvo EK pre energetiku naopak zastáva názor, že namiesto opätovnej nacionalizácie energetiky a fragmentácie vnútorného trhu sa krajiny majú sústrediť na posilnenie vzájomných prepojení.

Andrea Carta, právny poradca enviro-organizácie Greenpeace odmieta britské argumenty – dekarbonizačný potenciál jadra podľa neho neobstojí pokiaľ ide o nákladovú efektívnosť, proporcionalitu, zdravotné a environmentálne riziká. „Prináša príliš málo, príliš neskoro a pri nadmerných nákladoch obzvlášť v porovnaní s obnoviteľnými zdrojmi,“ uviedol.

Podľa Greenpeace je elektrina z jadra oveľa drahšia než z OZE, ak sa do kalkulácie pripočítajú garancie za zodpovednosť pri nehodách, zaobchádzanie s odpadom, náklady na bezpečnosť a vyradenie zariadení.

Mimoriadne okolnosti

V marci vláda vydala súhlas pre plánovanie elektrárne Hinkley Point C, pričom uviedla, že výstavbou dvoch reaktorov sa podporí 20.000 – 25.000 pracovných miest, počas prevádzky následne vznikne 900 trvalých pracovných miest.

Vedúci predstavitelia podnikateľov v grófstve Somerset zase minulý týždeň poukázali na to, že elektrárne bude dodávať elektrinu pre 5 miliónov domácností a počas dekády prinesie 6000 pracovných miest v ekonomicky slabšom regióne Británie.

Podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ je možné schváliť štátnu pomoc na podporu rozvoja oblastí s mimoriadne nízkou životnou úrovňou alebo s mimoriadne vysokou nezamestnanosťou.

Greenpeace vo svojej štúdii týkajúcej sa Európskeho tlakového reaktoru (EPR), ktorý sa v Hinkley Point plánuje, má nielen bezpečnostné riziká, ale prináša oveľa menej pracovný miest ako rovnaká investícia, ktorá by smerovala do veterného parku vo vnútrozemí.