Komisia testuje dohodu Siemensu a Arevy

Európska komisia vyjadrila znepokojenie z toho, že pôvodné záväzky o nekonkurovaní a doložka dôvernosti na niekoľkých trhoch s jadrovou technológiou, na ktorých sa obe spoločnosti dohodli, môžu porušovať európske pravidlá hospodárskej súťaže kvôli nadmernému rozsahu výrobkov a trvaniu.

Komisia vec prešetrila na základe podania sťažnosti, ktorá Siemens predložil v októbri 2009 a neskôr ju stiahol. Dňa 21. mája 2010 Európska komisia rozhodla o začatí antitrustového konania v súlade s článkom 2 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 773/2004. V decembri 2011 informovala spoločnosti, že nimi dohodnuté ustanovenia porušujú antitrustové pravidlá EÚ. Strany konania s predbežným posúdením EK nesúhlasili, avšak ponúkli zmenu záväzkov.

Komisia v utorok 14.3. vyzvala zainteresované tretie strany, aby do jedného mesiaca predložili svoje pripomienky k záväzkom, ktoré sú zverejnené na stránke Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž.

Partneri i konkurenti

V roku 2001 firmy Siemens a Areva vytvorili spoločný podnik Areva NP, v ktorom združili väčšinu aktivít v súvislosti s jadrovými elektrárňami a dohodli sa na tom, že si v nich nebudú konkurovať. Tento záväzok mal platiť aj po ukončení existencie samotného spoločného podniku. V roku 2009 Areva získala výlučnú kontrolu nad spomínaným podnikom, pričom jej kľúčovým trhom sú predovšetkým jadrové ostrovy, jadrové služby a jadrové palivové články.

Ako dôvod stiahnutia sa zo spoločného podniku Siemens uviedol „nedostatok výkonného podnikateľského vplyvu“ . O niekoľko týždňov neskôr nemecká firma oznámila podpis dohody o spoločnom podniku v oblasti jadrovej energetiky s ruskou firmou Rosatom, čím plánoval konkurovať ostatným firmám, vrátane Arevy, a stať sa lídrom na trhu.

Realizáciu zamýšľaných plánov s novou generáciou jadrových reaktorov im zhatilo nielen rozhodnutie nemeckých lídrov o odstavení jadrovej energetiky v domovskej krajine Siemensu, ale tiež rozhodnutie Medzinárodnej obchodnej komory (ICC), podľa ktorého má Siemens zaplatiť francúzskemu koncernu za porušenie záväzkov ich niekdajšieho spoločného podniku pokutu vo výške 648 miliónov eur. ICC tiež Siemensu nariadil počkať s implementáciou aktivít s Rosatomom do septembra 2013.

Napriek niektorým sporom ale obe firmy naďalej spolupracujú na viacerých projektoch. Príkladom je dodávka systémov digitálneho dohľadu, ochrany a kontroly (I&C) pre budované bloky atómovej elektrárne v Mochovciach a tiež modernizácia systému I&C na dvoch reaktoroch fínskej elektrárne Loviisa.

Vyšetrovanie Komisie

Vzhľadom na trhy pre kľúčové produkty a služby firmy Areva NP došla Komisia vo svojom predbežnom posúdení k záveru, že ustanovenie o nekonkurovaní aj doložka o dôvernosti sú neprimerané, nakoľko prekračujú dobu troch rokov od stiahnutia sa Siemensu zo spoločného podniku. Podľa pôvodnej dohody akcionárov mal záväzok nekonkurovania pokračovať počas 8 až 11 rokov od vystúpenia zo spoločného podniku. Rozhodcovský výrok arbitrážneho súdu v apríli 2011 obmedzil trvanie záväzku nekonkurovania po ukončení existencie spoločného podniku do septembra 2013. Rovnaké trvanie má platiť aj pre doložku dôvernosti. Firmy tiež navrhli znížiť rozsah produktovej rady, ktorej sa má spor týkať.

Komisia argumentovala, že v celosvetovom meradle táto dohoda bránila Siemensu konkurovať na trhoch, na ktorých Areva NP predtým nepôsobila s vlastnými výrobkami a na trhoch, na ktorých spoločnosť Areva akceptovala predaj zo strany spoločnosti Siemens počas existencie spoločného podniku. Ide hlavne o trhy s niektorými súčiastkami pre jadrové ostrovy, ako sú frekvenčné meniče, motory pre chladiace pumpy reaktorov, dieselové generátory, konvenčné motory, transformátory, strednoprúdové a slaboprúdové rozvodne, technológie pre správu a riadenie budov a elektrární a riešenia pre úpravu vody. Tu Komisia zistila, že záväzok nekonkurovania je úplne v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže.

Ak prebiehajúci prieskum trhu potvrdí, že navrhnuté záväzky sú nápravným riešením pre vyjadrené obavy z protikonkurenčného správania podnikov, Komisia má v úmysle vyhlásiť navrhnuté záväzky za záväzné.