Novelizovaná smernica o jadrovej bezpečnosti je prísnejšia

Zasadnutie ministrov financií a hospodárstva EÚ schválilo v minulom týždni novelizovanú smernicu o jadrovej bezpečnosti. Nová legislatívna úprava pôvodnej smernice, platnej od roku 2009, poskytuje pevnejší rámec pre jadrovú bezpečnosť Únie. Hlasy zo strany členských krajín volajúce po úprave pôvodnej smernice, ktoré sa zdvihli po tragických udalostiach z marca 2011 (pozn. havária v jadrovej elektrárni Fukušima), tak boli vypočuté.

Radou schválenú novelizovanú smernicu víta popri členských krajinách aj Komisia. Európsky komisár pre energetiku Günther Oettinger uviedol: "Táto smernica je kľúčovým príspevkom k zvýšeniu bezpečnosti jadrových zariadení a podpore silnej kultúry bezpečnosti v Európe."

"V regióne, kde viac než štvrtina elektrickej energie a viac ako polovica nízkouhlíkovej elektrickej energie pochádza z jadra, je veľmi dôležité, aby bola zaistená bezpečná prevádzka jadrových elektrární,“ dodal.

Únia podľa neho prostredníctvom revidovanej smernice potvrdzuje vedúce postavenie v oblasti jadrovej bezpečnosti.

Posilnenie ustanovení smernice z roku 2009: Čo je nové?

Novelizovaná smernica posilní právomoc a nezávislosť národných regulačných orgánov, ktoré vykonávajú dohľad nad činnosťou prevádzkovateľov jadrových zariadení.

Smernica stanovuje ciele jadrovej bezpečnosti v rámci EÚ, čím sa má dosiahnuť bezpečnosť na vysokej úrovni so zámerom predchádzať nehodám a vyhnúť sa úniku rádioaktívnych látok.

Ďalej zriaďuje Európsky systém vzájomných posúdení, ktorý sa týka špecifických bezpečnostných otázok. Hodnotenia budú členské krajiny vykonávať každých šesť rokov prostredníctvom svojich príslušných regulačných orgánov. Prvé tematické posúdenia môžeme očakávať v roku 2017.

Transparentnosť v otázkach jadrovej bezpečnosti sa zvýši prostredníctvom informovania verejnosti, a to pri bežnej prevádzke jadrových zariadení aj v prípade mimoriadnych udalostí a havárií.

Bezpečnosť sa bude pravidelne a systematicky posudzovať v celom životnom cykle jadrových zariadení, vrátane fázy pred samotnou inštaláciou zariadenia.

Členské krajiny uskutočnia najmenej každých 10 rokov hodnotenie vlastného národného rámca pre jadrovú bezpečnosť, identifikujú možné budúce vylepšenia v oblasti bezpečnosti.

Harmonizovať sa majú národné plány havarijnej pripravenosti a opatrenia núdzovej odozvy.

Zdôraznený je význam ľudského faktora. Kultúra jadrovej bezpečnosti bude preto podporená vzdelávaním a odbornou prípravou.

Členské krajiny budú musieť prevziať nové ustanovenia smernice do vnútroštátnych právnych predpisov do troch rokov.