Piebalgs: Jadro „súčasťou každodenného života“

Pozadie

12. októbra 2007 zasadala po prvýkrát Vysoká skupina pre jadrovú bezpečnosť, ktorá bola ustanovená v júli 2007. Pozostáva z národných regulačných a bezpečnostných autorít menovaných jednotlivými členskými krajinami. Teleso má mandát byť poradným orgánom Komisie v otázke harmonizácie jadrovej bezpečnosti, krízového manažmentu a jednotných štandardov.

Komisia sa už niekoľko mesiacov zaoberá problematikou jadrovej energie, ktorú považuje za potenciálny zdroj bezuhlíkovej produkcie energie v budúcnosti. Vytvorenie skupiny prišlo v čase, kedy sa vo viacerých krajinách živo diskutovalo o tom, či sa začať opäť orientovať na jadrovú technológiu alebo nie.

Otázky

Sporná otázka

12. októbra 2007 komisár Andris Piebalgs pre novinárov povedal, že prvé stretnutie Skupiny možno označiť za „živú diskusiu“ medzi členskými krajinami. Klimatické zmeny a snaha o približovanie sa k nízko-uhlíkovej budúcnosti spravili z jadra „atraktívnejšiu možnosť“ pre viacero krajín, vrátane Fínska a Francúzska. Na druhej strane sa niektoré štáty, ako napríklad Írsko, obávajú rizík, ktoré so sebou spomenutá technológia prináša. Dôvodom na obavy by mohli byť podľa nich aj nedostatočne efektívne štandardy krízového manažmentu.

Piebalgs dodal, že aj napriek tomu, že na otázku využívania energie z jadra si musí odpovedať každá krajina sama, Komisia „cítila potrebu“ vytvoriť takúto Skupinu s cieľom „urýchliť politické rozhodnutia“ v oblasti jadrovej energetiky. Jadro je „súčasťou každodenného života,“ dodal. Súčasne však musí byť technológia nielen efektívna, ale aj bezpečná. Vlády si „musia svoje postoje vyjasniť čo najskôr,“ lebo ak sa budú rozhodnutia odkladať, potenciálni investori môžu od svojich zámerov upustiť.

Jadro verzus obnoviteľné zdroje

Počas nedávnej diskusie EurActivu šéf Generálneho riaditeľstva pre energetiku a dopravu, Matthias Ruete, povedal, že v niektorých členských krajinách posilňovanie obnoviteľných zdrojov dokáže efektívne vykompenzovať postupné vyraďovanie jadra z celkovej energetickej skladby. Ruete rovnako spomenul, že Komisia zvažuje vytvorenie mechanizmu obchodovania s obnoviteľnými zdrojmi, čoho cieľom by malo byť dosiahnutie stavu, že v roku 2020 sa budú podieľať 20% na energetickej skladbe EÚ.

Environmentálne združenia a skupiny presadzujúce obnoviteľné zdroje namietajú voči využitiu jadra ako alternatívy k súčasným technologickým postupom. Tvrdia, že jadrová energetika nie je správnou cestou, ako dosiahnuť výrobu energie bez nadmernej produkcie CO2. Pieblags odpovedal na tieto obavy tým, že zdôraznil oddelenie oboch tém. Podľa neho jadrová energia a obnoviteľné zdroje sú „separátnymi problematikami“ a Komisia stále zvažuje všetky možnosti, akými je možné uberať sa. Zároveň však dodal, že Exekutíva EÚ sa zasadí za obnoviteľné zdroje „nákladovo najefektívnejším spôsobom.“