Rozšírená zodpovednosť výrobcov pomáha pri implementácii smerníc

Autor: Patrick - Patrick, Zdroj: Wikimedia Commons

Jedným z kľúčových ekonomických nástrojov uplatňovaným v odpadovom hospodárstve v Európe je princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov (RZV).  Ďalšími sú zdaňovanie skládkovania a spaľovania odpadov či spoplatnenie v závislosti od množstva odpadu (tzv. systém „pay as you throw“).

Pri RZV firmy nesú plnú zodpovednosť za dopady svojich výrobkov na životné prostredie v celom ich cykle – od výberu materiálov a dizajnu nových výrobkov, cez výrobný proces, užívanie výrobkov a ich opätovné použitie až po ich ekologickú likvidáciu v okamihu, keď doslúžia.

Generálna riaditeľka spoločnosti ENVI-PAK Hana Nováková na konferencii Separovanie a samospráva pripomenula, že obaly boli prvou komoditou, na ktorú sa od 90. rokov začal uplatňovať. Na Slovensko sa tento princíp dostal až v roku 2002, v zákone o obaloch.

V súčasnosti sa u nás uplatňuje popri obaloch (papier, sklo, kovy, plasty) na elektrické a elektronické zariadenia, od budúceho roka by mal platiť aj na batérie a akumulátory a po schválení nového zákona o odpadoch aj na vozidlá, pneumatiky a oleje.

Jednou zo základných výhod rozšírenej zodpovednosti výrobcov je podľa Novákovej ich väčšia motivácia, aby už pri dizajne výrobku a jeho obalu uvažovali nad najlepším riešením aj z pohľadu ich vlastných nákladov za odpad po použití spotrebiteľom.

Rozšírená zodpovednosť výrobcov v Európe

Joachim Quoden, šéf medzinárodného združenia pre rozšírenú zodpovednosť výrobcov (EXPRA), poukázal na úspešné využívanie tohto nástroja pri implementácii európskych smerníc a napĺňaní cieľov členských štátov pre zhodnocovanie a recykláciu odpadov.

„Existujú však podstatné rozdiely v spôsobe, akým je rozšírená zodpovednosť výrobcov zavedená v jednotlivých štátoch,“ poznamenal. „Niektoré štáty si stanovili vyššie ciele – urobilo tak nedávno Holandsko. Iné sa zameriavajú prevažne na odpad z obalov z domácností a mimo domácností – to je prípad Španielska a Belgicka. Niektoré štáty ako Belgicko a Česká republika presadzujú úzku spoluprácu medzi samosprávou a oprávnenou organizáciou uplatňujúcou RZV, iné štáty ako napríklad Nemecko vylúčili obce z riadenia odpadov z obalov,“ vysvetlil.

Quoden zdôraznil potrebu silného partnerstva medzi organizáciou fungujúcou na princípe rozšírenej zodpovednosti výrobcov a samosprávami, keďže obce zohrávajú niekoľko podstatných úloh.

Napríklad, ak sa tok týka obalov z domácností u vysokoobjemových alebo rýchloobrátkových spotrebiteľských tovarov, obce sú dôležité pri zriaďovaní a riadení separovaného zberu, či už systémom vrecového alebo kontajnerového zberu alebo umiestňovaním odpadu na zberný dvor. V tomto ohľade sa samosprávy a oprávnená organizácia musia dohodnúť na najvhodnejšom zbernom systéme ktorý zohľadňuje miestne špecifiká i súlad s národnými a európskymi požiadavkami.

Ako dobré príklad fungovania tohto systému uviedol Belgicko a Českú republiku. Podľa posledných dostupných údajov EÚ dosiahli oba systémy v roku 2010 v oblasti recyklácie výsledky 70 % a viac pri prijateľných nákladoch, ktoré neprevyšovali sumu 6 eur na obyvateľa za všetky obaly v Českej republike a o niečo vyšších než 5 eur na obyvateľa za obaly z domácností v Belgicku.

RZV na Slovensku po novom

Ako na konferencii potvrdil generálny sekretár Únie miest Slovenska Marián Minarovič „pre oblasť triedeného zberu sme sa s výrobcami a dovozcami zhodli, že najlepší systém financovania je zavedenie dôsledného princípu rozšírenej zodpovednosti spolu s prísnejšou reguláciou oprávnených organizácií a kolektívnych systémov formou ich autorizácie.“

To má podľa schváleného legislatívneho zámeru presadzovať aj nový zákon.

Výrobcovia a dovozcovia budú mať povinnosť registrovať sa v osobitnom registri. Podmienkou vzniku organizácie zodpovednosti výrobcov – OZV (dnes sa používa termín oprávnená organizácia) bude autorizácia, ktorá sa v súčasnosti vyžaduje len pri nakladaní s určitými druhmi odpadov. Autorizáciu bude udeľovať komisia na ministerstve životného prostredia. V súčasnosti sa na ministerstve diskutuje o tom, na ako dlho sa bude autorizácia udeľovať, pracuje sa s termínom 5 rokov.

Základnou požiadavkou pre autorizáciu bude preukázanie, že OZV dokáže pokryť prúd daného odpadu na celom území Slovenska, teda od veľkých miest až po malé obce. Autorizáciou takejto organizácie bude tiež podmienené zastavenie platieb pre jednotlivé komodity do Recyklačného fondu, čo umožní jeho postupné zrušenie.

„Autorizácia systémov RZV zabezpečí, že všetky organizácie zodpovednosti výrobcov budú svoje povinnosti chápať a plniť rovnako,“ potvrdila Hana Nováková. „Musí byť zabezpečené rovnocenné postavenie medzi výrobcami a dovozcami, a tým medzi individuálnym a kolektívnym plnením.“

Dve možnosti preplácania nákladov

Riaditeľka ENVI-PAKu vysvetlila aj základné požiadavky pre fungovanie systému RZV pre obaly a ako bude po novom prakticky fungovať financovanie triedeného zberu v obciach. Podstatným pre fungovanie systému je schopnosť integrovať aj neobalovú zložku odpadu, ako sú noviny, časopisy či letáky, ktoré majú podobný charakter ako obaly.

Obec si nastaví systém triedeného zberu (formou vriec či kontajnerov, ich počet, frekvenciu odvozu), vyberie operátora, čiže zberovú spoločnosť, ktorá službu zabezpečuje, a napokon uzatvorí zmluvu o financovaní s OZV, v ktorej sa ustanoví, v akom rozsahu bude organizácia hradiť náklady na triedený zber.

V tejto súvislosti poukázala na 2 formy financovania separovaného zberu, ktoré sa líšia na základe výberu operátora. Ak si ho obec vyberie samostatne, nezávisle a podľa svojich požiadaviek, financovanie prebieha podľa cenníka zohľadňujúceho optimálne náklady a regionálne špecifiká. Ak do procesu výberu operátora zapojí aj organizáciu zodpovednosti výrobcov, tá bude plne preplácať náklady na triedený zber. Spoluúčasť OZV by mala zabezpečiť dohodu medzi výrobcami a samosprávou na efektívnej forme zberu odpadu.