ÚJD: Revidovať smernicu o jadrovej bezpečnosti je predčasné

Zdroj: IAEA Imagebank

V júni predložila Európska komisia návrh úpravy smernice o jadrovej bezpečnosti (2009/71/Euratom). Okrem iného sa má zaviesť systém pravidelného partnerského hodnotenia podľa spoločnej metodiky každých 6 rokov, zvýšiť transparentnosť a informovanie verejnosti v otázkach jadrovej bezpečnosti a posilniť právomoci vnútroštátnych regulačných orgánov. Novým cieľom smernice má byť zabezpečenie eliminácie nekontrolovateľného úniku rádioaktivity vo všetkých fázach životného cyklu jadrových zariadení. (EurActiv, 13.06.2013)

Podľa predbežného stanoviska SR k návrhu je ale predčasné novelizovať platnú smernicu, ktorá mala byť do národného práva transponovaná do 22. júla 2011. Slovenský atómový zákon sa s ňou zosúladil v septembri 2011.

„Zmysluplnejšie by bolo revidovať ju až potom, ako členské štáty predložia v roku 2014 prvýkrát svoje správy o jej plnení. SR sa stotožňuje a podporuje verziu upraveného textu smernice v znení, ktorý bol schválený v máji 2013 na zasadnutí ENSREG na najvyššej úrovni v Luxembursku,“ uvádza sa v materiáli, ktorý predložil Úrad jadrového dozoru (ÚJD).

Text úpravy smernice schválený na zasadnutí skupiny európskych regulátorov ENSREG sa líši od návrhu, ktorý predložila Komisia. ÚJD napríklad upozornil na snahy o rozširovanie kompetencií Komisie, „ktoré značne spochybňujú a zasahujú do národných kompetencií, ako je zodpovednosť jednotlivých členských štátov za jadrovú bezpečnosť na národnej úrovni“.

Preverte, navrhnite riešenia, čakajte

Po havárii v elektrárni Fukušima v marci 2011 a zohľadnení výsledkov záťažových testov atómových elektrární v Európe lídri krajín EÚ na zasadnutí Európskej rady poverili Komisiu, aby preskúmala existujúci právny a regulačný rámec bezpečnosti jadrových zariadení a navrhla všetky potrebné zlepšenia.

Následne prebehla online verejná konzultácia, do ktorej sa zapojili regulačné orgány pre jadrovú bezpečnosť, iné verejné orgány podniky, mimovládne organizácie i jednotlivci. Ako uviedla EK, až 76 % zapojených subjektov súhlasilo s potrebou posilniť existujúci legislatívny rámec bezpečnosti.

V predloženom materiáli sa uvádza, že väčšina členských štátov EÚ – Česká republika, Francúzsko, Holandsko, Maďarsko, Slovensko, Švédsko, Veľká Británia a ďalšie, vníma predloženie novely smernice zo strany Komisie za predčasné. Naopak, uprednostnili by počkať  na prvé správy o vykonávaní smernice, ktorú majú členské krajiny Komisii predložiť najneskôr do 22. júla 2014, tie zanalyzovať a v následne v prípade potrebe pokročiť k revízii.

„Je potrebná dôkladná analýza každého pozmeňujúceho návrhu a flexibilná reakcia podľa potreby,“ dodal ÚJD SR v materiáli.

Za problémové oblasti sa považuje najmä uplatňovanie ustanovení smernice na všetky typy jadrových zariadení a nielen na jadrové elektrárne, oblasť a rozsah partnerských posúdená a úlohu Komisie a tiež stanovenie spoločných návodov v oblasti jadrovej bezpečnosti.

Vplyvy novely

V predbežnom stanovisku k návrhu novely smernice ÚJD konštatoval pozitívny environmentálny vplyv. Tiež sa v ňom uvádza, že nemá priamy dopad na štátny rozpočet, ale môže vyvolať nároky na dofinancovanie ÚJD, ak sa preukáže, že úrad nemá potrebné finančné alebo ľudské zdroje pre plnenie stanovených povinností.

Držitelia povolení na prevádzku elektrární, t.j. spoločnosť Slovenské elektrárne, budú musieť  investovať určité prostriedky do technických a organizačných opatrení ako dôsledok následných tematických partnerských posúdení a spoločných odporúčaní. „Vzhľadom na priebežné zvyšovanie bezpečnosti a modernizáciu blokov jadrových elektrární v SR sa však neočakáva, že by tieto opatrenia vyvolali neprimerané investície prevyšujúce finančný rámec už realizovaných opatrení,“ uvádza sa v dokumente.

Predložené stanovisko, o ktorom bude čoskoro rokovať vláda, majú zástupcovia SR presadzovať na rokovaniach k návrhu revízie. Zároveň majú trvať na minimálne dvojročnom období pre transpozíciu novely. Komisia totiž podľa ÚJD naznačila, že predpokladá 18-mesačný horizont pre transpozíciu novely.