Začali funkčné skúšky 6 kV rozvádzačov a zberníc rezervného napájania na 3. a 4. bloku Elektrárne Mochovce

Komerčný obsah

Rozvádzače vysokého napätia zabezpečujú napájanie dôležitých bezpečnostných systémov prostredníctvom zberníc a sú napájané buď záložnými dízelgenerátormi alebo 110 kV prenosovou linkou cez rezervné transformátory.

Funkčné skúšky sa vykonávajú za účelom overenia korektného fungovania všetkých ochranných funkcií skúšaného zariadenia.

Po ukončení funkčných skúšok sa 6 kV rozvádzače a zbernice oživia a odovzdajú sa do odbornej obsluhy.