Ak prestaneme dotovať uhlie do roku 2021, ušetríme ľuďom 345 miliónov eur

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Útlm uhlia do roku 2021 bude najlepším riešením [Greenpeace/Michal Burza]

Slovenské domácnosti platia najväčšiu časť svojich príjmov za energie zo všetkých krajín EÚ. Zvýšenie ceny elektriny z uhlia od súkromnej firmy HBP, ktoré musia Slovenské elektrárne spaľovať, sa premietne do účtov za elektrinu aj u najchudobnejších ľudí, píše JURAJ MELICHÁR.  

Juraj Melichár je národným koordinátorom pre verejné financie v občianskom združení Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network. 

Vedci z Medzivládneho panelu pre klimatickú zmenu nás upozorňujú, že máme len niekoľko rokov na to, aby sme zabránili katastrofickej zmene klímy.[1] Musíme preto konať teraz. V prvom rade v energetike potrebujeme znížiť spotrebu uhlia na nulu, pretože ide o klimaticky najhoršie palivo. Ďalej podľa vedcov potrebujeme zvýšiť investície do energetickej efektívnosti až štvornásobne a výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie na 70 – 85 percent celosvetovo do roku 2050.

V súčasnosti je na Slovensku najväčšou prekážkou takéhoto rozvoja viac ako 100-miliónová ročná podpora elektriny z uhlia súkromných Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP).

Slovensko môže ušetriť 345 miliónov eur

Útlmom dotovania uhlia do roku 2021 môže Slovensko ušetriť až 345 miliónov eur počas najbližších piatich rokov. Stačí, ak slovenská vláda nariadi Slovenským elektrárňam každý rok znížiť množstvo dotovanej elektriny z uhlia z Novák o štvrtinu tak, ako znázorňuje tabuľka nižšie.

Rok

Množstvo dodanej dotovanej elektriny z uhlia do siete (GWh)

Zníženie na

 Ročná dotácia (eur) 

Úspora (eur)

2018

1350

       100%

    103 909 275

0

2019

1013

         75%

      86 784 311

              17 124 964

2020

675

         50%

      57 856 208

             46 053 068

2021

338

         25%

      28 928 104

           74 981 171

2022

0

0

          103 909 275

2023

0

0

         103 909 275

Spolu úspora:

         345 977 753  

Zdroj: Vlastný prepočet na základe údajov ÚRSO. Ceny doplatkov zohľadňujú zvýšenie od 1.9.2018.

Útlm ťažby a spaľovania uhlia v Novákoch navyše zníži emisie skleníkových plynov Slovenska minimálne o šesť percent, a významne tak prispeje k plneniu jeho klimatických cieľov.[2]

Uhlie súkromnej firmy podkopáva ochranu klímy

Koncom leta sa zvýšili ceny emisií, čo by malo viesť k tomu, že uhlie a iné fosílne palivá budú drahšie a postupne nahrádzané inými palivami.

Na Slovensku však Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) neznížil zisky súkromnej uhoľnej firme HBP, ale zvýšil cenu elektriny všetkým ľuďom.[3] Ročná dotácia na uhlie tak po prvý raz presiahne sumu 100 miliónov eur a môže v roku 2019 dosiahnuť až 115 miliónov eur.

Vývoj ročnej dotácie na elektrinu z uhlia [Údaje ÚRSO]

Uhlie by malo byť poriadne zdanené za vplyv na klímu a znečistenie ovzdušia, nie dotované. Takýto prístup podkopáva klimatickú a energetickú politiku Európskej únie.

Uhlie z Novák prispieva k chudobe

Zvýšenie ceny elektriny z uhlia od súkromnej firmy HBP, ktoré musia Slovenské elektrárne spaľovať, či chcú alebo nie, sa tak premietne do účtov za elektrinu aj u najchudobnejších ľudí.

Slovenské domácnosti platia najväčšiu časť svojich príjmov za energie zo všetkých krajín EÚ. Ako ukazuje tabuľka nižšie, na energie dávame až 14,5 percenta príjmov. U nízkopríjmových skupín je to viac ako pätina.

Podiel výdavkov domácností na energiu podľa príjmových skupín (2014) [Európska Komisia: Ceny a náklady na energiu v Európe, 2016]

Uhlie súkromnej firmy HBP znižuje tiež konkurencieschopnosť všetkých ostatných podnikov.

Uhlie zapríčiňuje v EÚ predčasné úmrtia

Európsky register znečisťujúcich látok upozorňuje na celkovo 53 škodlivín, ktorými uhoľné elektrárne kontaminujú vzduch, vodu a pôdu.[4] V roku 2015 zomrelo predčasne až 19 500 ľudí kvôli uhoľným elektrárňami v EÚ. Pozrite si na videu ako elektráreň v Novákoch znečisťovala ovzdušie vo viacerých krajinách.

Znečistenie ovzdušia predstavuje podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) jeden z najrizikovejších vplyvov na naše zdravie. Slovenská republika má už niekoľko rokov problémy splniť záväzky týkajúce sa kvality ovzdušia, najmä kvôli doprave, energetike a inému priemyslu. Kotle elektrárne Nováky sú dlhodobo na najhorších priečkach najmä pri vypúšťaní oxidov síry a oxidov dusíka. Spaľovanie uhlia spôsobuje predčasné úmrtia, ochorenia ako chronická bronchitída alebo astmu u detí.

V marci tohto roku HBP tiež znečistili rybársky revír „Ťakov potok“, za čo tejto súkromnej firme hrozí pokuta až do výšky 165 tisíc eur.[5]

Útlmom v roku 2021 zmiernime nedostatok pracovnej sily

Na Slovensku je aktuálnym problémom číslo jeden nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a my dotujeme nerentabilnú ťažbu najviac znečisťujúceho paliva najmä pre udržanie 2 000 pracovných miest (nie 4 000, ani 11 000) [6].

Aj zamestnávatelia na hornej Nitre majú nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Útlm uhlia do roku 2021 bude najlepším riešením pre zdravie a prácu ľudí a budúcnosť hornej Nitry.

Ak súhlasíte, podporte petíciu miestnych za okamžitú tvorbu nových udržateľných pracovných miest v okrese Prievidza mimo banského odvetvia.

[1]  http://www.ipcc.ch/report/sr15/

[2] https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/coal_regions_report_jrc_pilot-slovakia.pdf

[3]  https://energoklub.sk/sk/clanky/urso-zvysil-cenu-elektriny-pricinou-je-spalovanie-uhlia/

[4]  http://www.atlasuhli.cz/clanky/zdravi.html

[5]  https://www.aktuality.sk/clanok/600815/hornonitrianskym-baniam-prievidza-hrozi-za-znecistenie-takovho-potoka-pokuta-do-vysky-165-tisic-eur/

[6] http://www.hbu.sk/sk/rocna-sprava-a-sprava-o-bozp/Rocne-spravy.alej