Ako zabezpečiť útlm uhlia? Päť kritérií spravodlivej transformácie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Baník na semafore v nemeckom Duisburgu. [EPA-EFE/SASCHA STEINBACH]

Dlhodobá európska klimatická stratégia by mala zohľadniť dopady dekarbonizácie v jednotlivých odvetviach a regiónoch. Platforma Európskej komisie, aká funguje pre uhlie, by sa mala rozšíriť o dopravu alebo poľnohospodárstvo, píšu LISA FISCHEROVÁ a REBEKKA POPPOVÁ.

Lisa Fischerová je hlavná expertka v londýnskej kancelárii E3G, nezávislého think-tanku s cieľom urýchliť globálny prechod k nízko-uhlíkovej ekonomike. Rebekka Poppová je výskumníčka E3G v Berlíne. 

V marci tohto roku poverili hlavy štátov a premiéri Európsku komisiu vypracovaním dlhodobej klimatickej stratégie Európskej únie v súlade s cieľmi Parížskej dohody o klíme.

Vízia by mala obsahovať niekoľko možností vývoja vrátane úplnej dekarbonizácie najneskôr do roku 2050 a, dúfajme, že aj aktuálnu a komplexnú štúdiu. Komisia by ju mala predstaviť tento týždeň, ešte pred začiatkom klimatického summitu OSN v Poľsku.

Po pripomienkovaní návrhu stratégie budú mať Európska komisia, Európsky parlament, vlády, ale tiež neštátni aktéri možnosť premeniť ju na efektívne nástroj pre spravodlivý prechod k dekarbonizovanej spoločnosti. Mali by sa pritom riadiť nasledovanými piatimi kritériami:

1. Jasné smerovanie

Jasné vymedzenie časových rámcov a cieľov dodáva prináša do plánovania istotu. Členským štátom, regiónom, miestnym komunitám, ale aj zástupcom priemyslu pomáha určiť, kde sú investičné riziká príliš veľké alebo naopak kde môžu z ekonomickej modernizácie vzniknúť príležitosti.

Zladenie stratégie s cieľmi Parížskej dohody je dôležité z dvoch dôvodov. Prvým je ich dodržiavanie. Ciele redukcie emisií, ktoré si Európa nastaví pre roky 2030 a 2050 musia byť v zhode s cieľom Parížskej dohody obmedziť rast teploty na 1,5 stupňa Celzia. Druhým dôvodom je rozsah opatrení, ktoré Európa musí urobiť. Nutnosť obmedziť rast teploty na 1,5 stupňa podčiarkla aj nedávna správa IPCC. Včasná a ambiciózna reakcia zaručí, že proces prechodu sa uskutoční v časovom rámci, v ktorom budú dopady a výdavky stále zvládnuteľné.

Ak má oteplenie spôsobiť len obmedzené škody, musia emisie o 30 rokov klesnúť na nulu

Spojené štáty do správy Medzivládneho panelu o zmene klímy presadili zmienku o jadrovej energii. Potom sa od nej dištancovali.

2. Mapovanie prechodu pre priemysel a regióny

Dekarbonizácia do roku 2050 si vyžaduje prechod k obnoviteľným zdrojom energie vo všetkých sektoroch s veľkým dopadom na európske regióny. Napriek tomu, že predstavy procesu dekarbonizácie sa môžu od sektoru k sektoru líšiť, stratégia by mala nutnosť dekarbonizácie vo všetkých sektoroch jasne pomenovať. Tento bod pomôže identifikovať meniace sa trhy, definovať ciele inovácií a zlepšiť navigáciu kapitálu k riadenému prechodu k obnoviteľným zdrojom.

Stratégia by taktiež mala zlepšiť komunikáciu dopadov klimatických zmien verejnosti a pomôcť tak komunitám adaptovať sa.

3. Spravodlivá transformácia

Férové vyváženie záujmov naprieč spoločnosťou si vyžaduje rámec spravodlivej transformácie, ktorá znižuje dopady klimatických zmien a klimatickej politiky na komunity a pracovníkov,a ktorá maximalizuje príležitosti plynúce z dekarbonizovanej budúcnosti.

Koniec uhlia sa dá naplánovať

Spravodlivá transformácia si vyžaduje veľké nasadenie, máme však skúsenosť, z ktorej možno čerpať.

Tento bod musí byť založený na pochopení, že transformácia bude spravodlivá iba v prípade ak bude dostatočne rýchla, aby stihla zamedziť najhorším dopadom klimatických zmien, ktoré zasiahnu najzraniteľnejšie skupiny spoločnosti. Proaktívna definícia môže pomôcť identifikovať možnosti spolupráce vyplývajúce z paralelných sociálnych a ekonomických transformačných procesov, akými sú dekarbonizácia, digitalizácia či automatizácia.

4. Možnosť zvoliť si vlastnú podobu transformácie

Stratégia musí pomenovať úspešnú spravodlivú transformáciu ako zdieľané úsilie Únie, členských štátov a ďalších zúčastnených strán. Napriek obmedzeným kompetenciám Únie v oblastiach kľúčových pre spravodlivú transformáciu, akou je napríklad sociálna politika, má možnosti ako vnútroštátne a lokálne procesy transformácie uľahčiť. Príkladmi sú trvalé dialógy zainteresovaných strán zriadené v rámci riadenia energetickej únie, integrované národné energetické a klimatické plány a dlhodobé národné stratégie. Všetky tieto platformy poskytujú Komisii priestor pre podporu transformačných procesov.

Členské štáty musia následne implementovať procesy, ktoré prechod umožnia ako napríklad plány pre vyraďovanie ťažby uhlia. V neposlednom rade sa tiež musia pripraviť na sociálne dopady podobných zmien.

Implementácia procesov, ktoré transformáciu spúšťajú ako napríklad plány útlmu uhlia takisto ako úspešné zvládanie sociálnych dopadov transformácie musí zostať úlohou členských štátov. Špecifické stratégie transformácie, napríklad Akčný plán rozvoja Hornej Nitry po útlme ťažby uhlia, ktorý je aktuálne v procese tvorby, je pripravovaný domácimi stranami, a je tak prispôsobený miestnym potrebám.

Hornonitrianske bane budú čerpať dotácie a ťažiť uhlie aj po roku 2023

Útlm uhlia sa bude podľa materiálu, ktorý má schvaľovať slovenská vláda, odohrávať v réžii banského priemyslu. Ten má dostať stimuly na zatváranie baní, ale aj na opravu vagónov, pestovanie paradajok, chov sumčeka afrického či výrobu biomasy a bioplastov.

5. Podpora pre spravodlivú transformáciu

Dosiahnutie spravodlivej transformácie odvetví ekonomiky a regiónov si vyžaduje dlhodobé plánovanie sprevádzané dostatočnou materiálnou podporou zahŕňajúcou financovanie, dáta, technológie a overenú prax. Dlhodobá stratégia pomôže identifikovať, aký typ podpory budú jednotliví aktéri potrebovať a takisto strany, ktoré ju môžu poskytnúť ako napríklad Európska únia a národné inštitúcie zodpovedné za ekonomickú a regionálnu politiku, vzdelávanie, výskum a inovácie. Stratégia môže pomôcť určiť, ako by mohol nasledujúci európsky rozpočet čo najlepšie podporiť spravodlivú transformáciu, napríklad jeho zladením s dlhodobými cieľmi stratégie.

Platforma pre uhoľné regióny v prechode hrá spolu s regiónmi významnú úlohu v určovaní a rozdeľovaní potrebnej podpory. V čase, keď je prechod aktuálny vo viacerých odvetviach ekonomiky, bude platforma musieť rozšíriť svoje aktivity mimo uhlie, napríklad o dopravu alebo poľnohospodárstvo.