Európska investičná banka má klimatický plán, dotkne sa aj Slovenska

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Viceprezidentka Európskej investičnej banky (EIB) Liľana Pavlovová počas tlačovej konferencie v Bratislave 7. februára 2020. [TASR/Martin Baumann]

Verejná doprava v Bratislave, modernizácia železničnej dopravy a budovanie siete nabíjacích staníc sú príklady ako Európska finančná banka financuje energetickú transformáciu Slovenska. Jej viceprezidentka LILYANA PAVLOVOVÁ vysvetľuje, v čom spočíva nový Klimatický plán EIB.

Lilyana Pavlovová, viceprezidentka Európskej investičnej banky

K riešeniu zmeny klímy nevedú žiadne skratky. Ak v nasledujúcom kritickom desaťročí nepodporíme potenciálne rizikové nové technológie alebo nebudeme dobre investovať, vydáme sa zlou cestou, z ktorej už nebude návratu.

Skupina Európskej investičnej banky je už teraz partnerom v energetickej transformácii Slovenska, pričom poskytuje pomoc pri plánovaní a investovaní. Pri našej práci postupujeme podľa nového plánu, aby sme Európe ukázali správne smerovanie. Voláme ho Klimatický plán banky a v novembri ho jednomyseľne schválila naša správna rada, ktorá zastupuje všetkých 27 členských štátov EÚ. Predstavuje náš prínos k finančnej zložke úsilia o to, aby Európska zelená dohoda uspela. Verím, že ak budeme postupovať podľa nášho plánu, z Európy sa do roku 2050 stane prvý uhlíkovo neutrálny kontinent. No zmeny musia byť rýchle, a ako sa podrobne uvádza v našom pláne, smerovanie musíme zmeniť v širokej škále rôznych sektorov hospodárstva.

Pri tvorbe plánu sme sa snažili získať spätnú väzbu od think-tankov, univerzít, mimovládnych organizácií, finančných inštitúcií aj ďalších častí súkromného i verejného sektora. Toto je náš plán, no všetci sme na rovnakej ceste.

V období rokov 2021 až 2025 budú na realizáciu plánu potrebné veľké zmeny v spôsobe, akým financujeme projekty, posudzujeme riziká, podporujeme inovácie a pomáhame zabezpečovať, aby komunity, ktoré v súčasnosti fungujú na báze fosílnych palív, transformáciou netrpeli. Plán vysvetľuje ťažké rozhodnutia, ktoré budeme musieť urobiť: napríklad zastaviť financovanie projektov s využitím fosílnych palív a vyhradiť viac finančných prostriedkov na obnoviteľné energie a prelomové technológie.

Vo svetovom meradle budú na spomalenie zmeny klímy potrebné bilióny eur v investíciách zo súkromného i verejného sektora. Nová cesta môže byť v krátkodobom horizonte riskantnejšia a finančne náročnejšia, ale ak budeme pokračovať ako doposiaľ, z dlhodobého hľadiska to bude pre ľudstvo neporovnateľne drahšie.

Plán je signálom toho, že Európska investičná banka a Európska únia si uvedomujú naliehavosť klimatickej krízy. Predstavuje náš záväzok, ako klimatickej banky EÚ, zosúladiť všetky naše činnosti s Parížskou dohodou. Naše činnosti v oblasti klímy výrazne posilníme, pričom naším cieľom je v nasledujúcom desaťročí podporiť investície do oblasti klímy a ochrany životného prostredia v sume 1 bilión eur. Do roku 2025 chceme zvýšiť financovanie opatrení v oblasti klímy a environmentálnej udržateľnosti zo súčasných 30 percent  na najmenej 50 percent.

Banka EÚ schválila bilión eur na zelené pôžičky

Členské štáty schválili zelený plán Európskej investičnej banky, ktorý predpokladá úvery v hodnote jedného bilióna na dosiahnutie klimatických cieľov do roku 2030. Aj keď z financovania banka vylúčila rozširovanie letísk a fosílne palivá, environmentalisti chcú viac.

Cieľom plánu je podporovať udržateľnejšie projekty, a to tvorbou nových investičných produktov a väčším poskytovaním poradenských služieb. Sústredíme sa na čistú energiu, inovatívne technológie a digitálne technológie, ktorými sa priemyselné odvetvia.

V snahe lepšie pochopiť klimatické riziká pre banku a našich klientov, zavedieme nové nástroje, ktoré sa tvoria na základe komplexných údajov  o klíme.

Plán má aj dôležitý sociálny aspekt. Zaväzujeme sa pomáhať komunitám, ktorých ekonomiky môžu byť dotknuté transformáciou, keďže musia prekonať závislosť od energeticky náročných priemyselných odvetví, ako baníctvo alebo oceliarstvo. Vložíme viac zdrojov do „spravodlivého prechodu“, ktorý poskytuje vzdelávanie, pracovné miesta a poradenstvo pre ľudí, ktorých živobytie sa v dôsledku odklonu o niektorých sektorov, musí zmeniť.

Slovenské projekty

Na tento účel už na Slovensku spolupracujeme s mestom Bratislava na uľahčení prechodu na udržateľnejšie spôsoby dopravy, ako je napríklad verejná doprava, bicykel alebo chôdza. Predstavujú približne 60 percent celkovej dopravy v Bratislave. Kombináciou s prostriedkami EÚ umožní naša pôžička zmodernizovať električkovú a trolejbusovú sieť. Takisto prispeje k výstavbe nového električkového spojenia spájajúceho centrum mesta s najľudnatejšou miestnou časťou Petržalka.

Zlepšujeme aj rýchlosť a kvalitu vlakových spojení na hlavných dopravných koridoroch Slovenska, čím sa znižuje počet áut na cestách. Prispeli sme k modernizácii železničného úseku Púchov – Žilina, ako aj k obnove parku železničných koľajových vozidiel pre osobnú dopravu.

Odklon od fosílnych palív nasmeruje viac investícií do inovácií a nových technológií. EIB investovala do skupiny GreenWay, ktorá je slovenským lídrom v oblasti budovania nabíjacích staníc a poskytovania služieb pre elektromobily. Naša podpora umožní skupine GreenWay výrazne rozšíriť jej sieť nabíjacích staníc v strednej a východnej Európe. Tento projekt, ktorý podporuje aj EÚ v rámci programu InnovFin, urýchli prechod na nízkouhlíkové vozidlá v regióne.

Spolupracujeme aj s niekoľkými slovenskými krajmi a mestami na zlepšovaní energetickej efektívnosti verejných budov.

Pred piatimi rokmi sme sa počas konferencie OSN o zmene klímy v roku 2015 zaviazali vyčleniť na nasledujúcich päť rokov ročne 20 miliárd eur na riešenie klimatickej krízy. Sme na dobrej ceste k dosiahnutiu tohto cieľa. Od roku 2012 sme na oblasť klímy poskytli 170 miliárd eur, čo zmobilizovalo viac než 600 miliárd eur na projekty určené na znižovanie emisií a na pomoc ľuďom prispôsobiť sa zmene klímy.

Nasledujúcich päť rokov bude pre skupinu EIB predstavovať veľký skok vpred, keďže všetko naše úsilie budeme venovať ochrane budúcnosti ľudstva. Teším sa na začiatok tejto cesty, pretože času nazvyš niet.