Obnoviteľné zdroje: Slovensko má určite na viac

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Vrt geotermálnej vody pri obci Ďurkov v okrese Košice – okolie [TASR/Milan Kapusta]

Na realizáciu geotermálnych projektov s výrobou zelenej elektriny je aj na Slovensku nevyhnutná podpora štátu. Ten by mal zároveň prestať s dotovaním neekologických zdrojov, ktoré zhoršujú kvalitu životného prostredia a ovzdušia, a zjednodušiť administratívu pri povoľovacích procesoch, píše MICHAL MAŠEK.

Michal Mašek je odborník na geotermálnu energiu a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Pracuje pre spoločnosť PW Energy, ktorá realizuje geotermálne projekty na strednom a východnom Slovensku.

Diskusia o zvyšovaní podielu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a ochrane ovzdušia je na Slovensku potrebná a som rád, že nedávno prebehla s relevantnými účastníkmi aj na pôde Euractivu. Týkala sa zvýšenia podielu OZE, ktoré v štatistikách spätne nastalo vďaka pripočítaniu spaľovania dreva v domácnostiach, a teda výraznejšiemu zastúpeniu využívania biomasy.

V tejto súvislosti nie je možné prehliadnuť, že priaznivejšia bilancia OZE v energetickom mixe Slovenska je len výsledkom úpravy čísiel v tabuľke, no nie skutočným posunom. Aj od účastníkov diskusie zaznelo, že potrebujeme najmä dlhodobé riešenia na splnenie klimatických cieľov, nie rôzne rýchle a lacné medzikroky, medzi ktoré, žiaľ, radím aj revíziu podielu OZE na Slovensku v dátach Eurostatu.

Posun k čistým zdrojom

Nieže by nebolo fajn mať presnejšie východiskové čísla aj za uplynulé roky, nemožno ich však interpretovať tak, že si Slovensko polepšilo vo využívaní OZE a získalo tak náskok pri plnení dlhodobých cieľov, ku ktorým sa zaviazalo voči Európskej komisii. A to ani v prípade, že by využívanie biomasy v obydliach za posledné roky naozaj stúpalo (čo sa v skutočnosti nedialo, iba doteraz nebolo vo vstupných údajoch zohľadnené).

Slovensko by mohlo byť v geotermálnej energii veľmocou. V praxi ju však využíva minimálne

Geologický potenciál a rozvinuté systémy centrálneho vykurovania – Slovensko má výborné predpoklady na využitie geotermálnej energie. Rezort hospodárstva chce jej rozvoj podporiť. 

„Obnoviteľný zdroj, na ktorý sa doteraz zabúdalo a v ktorom má Slovensko veľký potenciál, je geotermálne energia. Na východe je napríklad …

Tento spôsob výroby tepla, teda spaľovanie dreva, brikiet a štiepky ťažko zo súčasného pohľadu akceptovať ako obnoviteľný zdroj. Jeho využívanie totiž produkuje množstvo emisií a priamo prispieva k odlesňovaniu. Pokiaľ by sme do podielu obnoviteľných zdrojov započítali aj spaľovanie dreva v domácnostiach, je to skôr krok späť, pretože domácnosti nevyužívajú vyspelé systémy filtrácie emisií ako väčší výrobcovia tepla alebo elektriny. Podpora pre tento spôsob vykurovania je nesprávnym prístupom ku chápaniu OZE, ktorý môže mať negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia. Vzhľadom na ambiciózne ciele riešenia klimatickej krízy by sa takáto výroba tepla nemala viac podporovať, ministerstvá by mali naopak uprednostňovať ekologickejšie alternatívy.

Práve v súvislosti s tým je potrebné uchopiť aktuálne obrovské príležitosti financovania, ktoré ponúka Európska únia a efektívne ich využiť ich na zlepšenie kvality životného prostredia. Čas na planéte sa nám kráti a je najvyšší čas pristupovať k našej existencii viac ekologickým, ako ekonomickým spôsobom.

Na to však nebude stačiť sto miliónov eur pre systémy obnoviteľných zdrojov energie, ktorú avizoval tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek. Ide o neadekvátny objem v porovnaní s výraznou potrebou prechodu na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. Pre porovnanie, štát podporoval výrobu energie z domáceho uhlia rovnakou sumou (sto miliónov eur) každý jeden rok. Okrem toho naďalej trvá masívna podpora pre energiu z plynu a biomasy, ktoré sú takisto neekologické a bránia k posunu k čistým obnoviteľným zdrojom.

Nevyužitý geotermálny potenciál

Spolu s kolegami v súčasnosti pracujeme na projektoch využívania geotermálnej energie na Slovensku. Pod Tatrami geotermálnu energiu nevyužívame na energetické účely dostatočne, hoci z hľadiska prírodných podmienok máme nadpriemerné parametre územia.

Podpora pre rozvoj geotermálnej energie bola iniciatívne vyslovená aj z radov zástupcov Európskej komisie, ako účinný zdroj v oblasti ochrany životného prostredia a energetickej bezpečnosti krajiny.

Diskusia | Obnoviteľné zdroje: Má Slovensko na viac?

Ako došlo k tomu, že Slovensko vykazovalo desaťročie nesprávne údaje v oblasti OZE? Ako sa spätné zarátanie údajov o obnoviteľných zdrojoch prejaví na smerovaní energetickej politiky SR? Na tieto a iné otázky odpovedá diskusia s kľúčovými aktérmi.

Na diskusii portálu EURACTIV Slovensko tiež zaznelo, že geotermálna energie je prioritou aj pre ministerstvo hospodárstva, no na druhej strane musím konštatovať, že v praxi sa to zatiaľ neodzrkadľuje. Dosiaľ neboli vykonané žiadne priame kroky k tomu, aby sa výroba energie z tohto zdroja podporila, ba naopak, zrušenie podpory výroby elektrickej energie doplatkom zastavilo rozvoj geotermálnych elektrární, ktoré sme už dávno na Slovensku mohli mať.

Je pravda, že elektrická energia z geotermálnych zdrojov potrebuje istú investičnú podporu, ale to potrebuje v podstate každý zdroj. Je iba na nás a našich prioritách, či sme ochotní investovať do niečoho, čo prispeje k čistejšej, zdravšej a bezpečnejšej budúcnosti, alebo či necháme loď potopiť sa len kvôli ekonomickému pohľadu na vec.

Odvážnejší plán na skutočný rast OZE

Pri geotermálnej energie nemusíme hovoriť o potrebe dotácií. Geotermálne teplo je ekonomicky výhodné, no aktuálna podpora pre spaľovanie plynu a biomasy v systémoch kombinovanej výroby tepla a elektriny (KVET) odrádza výrobcov a distribútorov tepla od využitia zdroja, na ktorý štát podporu neposkytuje, čo je pri porovnaní geotermálnej energie a uvedených zdrojov naozaj mierne povedané nelogické.

Štát popritom zvykne pracovať s argumentom, že podpora geotermálnej energie je nákladná, no zároveň naďalej podporuje zdroje, ktoré dokázateľne produkujú výrazné množstvo emisií a zhoršujú kvalitu ovzdušia a životného prostredia.

Pozitívne vnímam, že hostia diskusie portálu EURACTIV v tomto ohľade poukázali na problémy s povoľovacími procesmi, ako aj na bariéry pri získavaní grantov z eurofondov. Z vlastných skúsenosti môžem potvrdiť, že obe prekážky reálne ovplyvňujú aj naše projekty a je potrebné ich čo najskôr vyriešiť. Môže to významne podporiť rozvoj geotermálnej energie na Slovensku.

Napríklad komplikovanosť povolení možno demonštrovať na procese posudzovania vplyvov na životné prostredia (EIA). Podľa platných zákonov sa na Slovensku vyžaduje posudzovať každý jeden geotermálny vrt v rámci povinného hodnotenia, a to napriek tomu, že pred samotnou realizáciou a hydrodynamickou skúškou nie sú presne známe parametre vrtu. Tento proces predlžuje realizáciu vrtu zhruba o rok, čo je významný faktor, ktorý odrádza potenciálnych investorov. To má v konečnom dôsledku dopad na množstvo existujúcich a ďalších potenciálnych projektov. Prehodnotenie tohto procesu a zaradenie geotermálnych vrtov do zisťovacieho konania môže výrazne pomôcť rozvoju geotermálnej energie na Slovensku.

Je to len jedna z viacerých prekážok, no ich postupné odstraňovanie je dôležité. Rovnako ako hľadanie ďalších účinných možností podpory výroby energie z OZE, čo je z pohľadu ochrany ovzdušia kľúčové.

Verím, že štát využije možnosti, ktoré má vo svojich rukách na to, aby bol rast OZE skutočný a prispel k lepšej klíme pre nás všetkých. Predpokladom k tomu je aktualizácia integrovaného národného klimatického a energetického plánu tak, aby bol zameraný na čo najväčšiu transformáciu – od zdrojov produkujúcich emisie smerom k čistým zdrojom OZE, s ohľadom na bezpečnosť dodávok energie.