Nová definícia komunálnych odpadov necháva priestor na špekulácie

Ilustračný obrázok. [needpix.com]

Ak firma vyprodukuje triedený odpad, ktorý má „charakter a zloženie podobné odpadu z domácností“ nemusí od začiatku júla za jeho zber a zhodnocovanie platiť. Odborníci upozorňujú, že novela zákona o odpadoch nie je dostatočne detailná a dáva firmám široké možnosti interpretácie.

Podľa znenia zákona, ktoré nadobudlo účinnosť 1. júla 2020 je v definícii komunálneho odpadu zahrnutý aj „oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností“.

Zmena definície má umožniť porovnávať údaje v EÚ

Ministerstvo životného prostredia v dôvodovej správe k zmenám v zákone o odpadoch uvádza, že zmena definície komunálnych odpadov zabezpečí transpozíciu rámcovej smernice o odpadoch. Zároveň chcel rezort životného prostredia zosúladiť ponímanie komunálneho odpadu s definíciami, ktoré používajú Eurostat a OECD, aby Slovensko dokázalo Európskej únii dodať „spoľahlivé a porovnateľné údaje“.

V dôvodovej správe k zákonu sú uvedené príklady typov prevádzok, ktorých sa zmena týka, no chýba detailnejší zoznam. „Za komunálny odpad z iných zdrojov sa považuje odpad napríklad z maloobchodného predaja, administratívy, ubytovania, zdravotníckych služieb, stravovania a ďalších služieb a činností, ktorý má podobný charakter a zloženie ako odpad z domácností,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Chýba jasné usmernenie

Do komunálneho odpadu sa nezarátava odpad z výroby firiem. Kde je deliaca čiara medzi „odpadom pripomínajúcim odpad z domácností“ a medzi odpadom, ktorý pochádza z podnikania a za jeho zber by mali firmy zaplatiť, je pri súčasnom znení zákona ťažké určiť.

Nejasnosti sa týkajú najmä prevádzok, ktoré produkujú odpad podobný ako odpad z domácností a zároveň je tento odpad produktom ich podnikania. Ak napríklad chce benzínová pumpa vyhodiť kartónové škatule, v ktorých boli balenia cukríkov, ktoré ďalej kusovo predáva, nie je podľa zákona jasné, či tieto kartóny môže umiestniť do obecného kontajnera a neplatiť za ich zber, alebo to je odpad z jej podnikania, ktorý si financuje sama.

Podľa Ivany Maleš z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky (INCIEN) nová definícia komunálnych odpadov nestanovuje jasne, kto je presne pôvodcom komunálneho odpadu a kto pôvodcom odpadov z prevádzok.

„To, že firmy prestávajú dnešným dňom platiť za svoj triedený zber môže skončiť tak, že firmy to budú zneužívať a v rámci šetrenia nákladov budú odpady zo svojich prevádzok deklarovať, ako komunálny. V takomto prípade by pomohla adresná evidencia pôvodcov odpadov, zber dát a následné spravodlivé nastavenie poplatkov,“ zdôrazňuje Maleš.

Jednotný postup

Rezervy v novele vidia aj organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), ktoré zo zákona zabezpečujú fungovanie triedeného zberu pre samosprávy. Podľa OZV chýba v zákone nielen evidencia pôvodcov odpadov, ale aj konkrétne postupy, ktorými sa OZV pri triedenom zbere firemného odpadu majú riadiť.

Podľa Kataríny Kretter o OZV ENVI – PAK chýba presný zoznam typov prevádzok, ktorých sa novela týka. Ministerstvo životného prostredia podľa jej slov zákon nespresnilo dostatočne a preto hrozí, že si ho firmy ako aj Organizácie zodpovednosti výrobcov interpretujú rôzne.

„Vnímame ten rozdiel, medzi tým, čo vznikne ‘pred pultom’ a čo vznikne ‘za pultom’, to je pre nás určujúce. Ale nikde to nie je explicitne uvedené. Nevieme, čo presne máme očakávať a preto si robíme vlastné právne analýzy. Dôležité je, aby sa určil spoločný a jasný postup pre všetky zapojené subjekty – či už sú to firmy, obce alebo organizácie zodpovednosti výrobcov,“ upozorňuje Kretter.

Podľa Ivany Maleš by riešením mohlo byť podrobnejšie usmernenie ministerstva životného prostredia, o tom, akých prevádzok sa novela týka a akých nie. Pozitíva novely vidí v tom, že sa vďaka novej definícii komunálnych odpadov zlepšila situácia administratívnych prevádzok. Tie podľa nej doteraz nespravodlivo platili za odvoz triedeného zberu aj keď žiadnu výrobu nemajú a preukázateľne produkujú len komunálny odpad.

Stanovisko Ministerstva životného prostredia SR sme si vyžiadali a doplníme ho neskôr.