Alchýmia odpadu do každej domácnosti na Slovensku

Komerčný obsah

©️ TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava, 9. 10. 2019 – Systém triedenia odpadov na Slovensku nie je jednotný. V niektorých samosprávach sa každá povinná zložka triedi zvlášť, v iných obciach sa naopak šetria náklady na zber a niektoré zložky sa zberajú spoločne. Všetko záleží na tom, aké podmienky si samosprávy nastavia so zberovými spoločnosťami. Pre podporu úrovne triedenia odpadov na Slovensku bola v týchto dňoch vytvorená unikátna príručka nesúca názov „Alchýmia triedenia komunálneho odpadu“.

Jedno však majú všetky obce spoločné – ciele, ktoré potrebujú dosiahnuť v oblasti odpadového hospodárstva. Do roku 2020 by sme všetci mali triediť 50 % našich odpadov a do roku 2025 až 65 %. Momentálne sme na úrovni 36 %. Okrem kvalitnej infraštruktúry, spravodlivo stanovených poplatkov a evidencie odpadov zohráva veľkú úlohu aj informovanosť a osveta obyvateľov. Potrebujeme, aby obyvatelia správne triedili odpady a hlavne aby im predchádzali.

Na Slovensku máme viac ako 2 800 miest a obcí a nie je možné pre každú samosprávu vytvoriť na mieru vypracovaný dokument. Preto už niekoľko rokov vznikala potreba vytvoriť jednotný materiál, z ktorého by samosprávy čerpali informácie a používali by ich na osvetu obyvateľov.

Začiatkom roka 2018 nezisková organizácia Inštitút cirkulárnej ekonomiky (INCIEN) publikovala jedinečný dokument „Waste for Dummies“ o tom, ako správne triediť a predchádzať vzniku odpadov v Bratislave.  Prvá verzia príručky zožala úspech.

Následne sa však ohlásili mnohé ďalšie obce a mestá, ktoré tiež chceli vypracovať podobný dokument, ale prispôsobený lokálnym podmienkam. Práve v tomto období aj organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK hľadala spôsob, ako vytvoriť materiál pre osvetu obyvateľov v obciach a mestách, v ktorých financuje triedený zber.

OZV NATUR-PACK identifikovala 5 základných typov triedeného zberu a 1 typ, ktorý využíva mobilný zber. Na základe najčastejších typov zberu bolo vypracovaných 5 variant príručky nazvanej Alchýmia triedenia komunálneho odpadu, ktoré popisujú správne triedenie odpadov a možnosti predchádzania ich vzniku. Každý materiál sa týka určitého typu zberu triedených zložiek v samosprávach a okrem týchto zložiek sa v dokumentoch nachádzajú aj informácie o triedení bioodpadu, textilu a elektroodpadu.  Každá samospráva si môže voľne stiahnuť dokument podľa typu zberu, ktorý je platný na jej území a používať ho podľa vlastných potrieb. Dokumenty sú voľne stiahnuteľné na stránkach www.incien.skwww.naturpack.sk.

Okrem pracovníkov samospráv si tieto informačné materiály môže stiahnuť aj ktorákoľvek domácnosť, ktorá má záujem o triedenie a predchádzanie vzniku odpadov. Cieľom je, aby čo najviac ľudí dostalo správne informácie a spoločne sme tak úspešne dosiahli stanovené ciele recyklácie. 

 

Príručku Alchýmia triedenia komunálneho odpadu si možno bezplatne stiahnuť na nižšie uvedených webových stránkach.

https://www.incien.sk/stiahnite-si/

https://www.naturpack.sk/na-stiahnutie/dokumenty-obce/informacny-material-pre-obce-c-19-alchymia-triedenia-komunalneho-odpadu/

 

Videoreportáž k zverejneniu príručiek Alchýmia triedenia komunálneho odpadu si možno pozrieť na tomto linku:

https://youtu.be/5M1mQU7nZvM