Leonard Orban: „Mám príležitosť budovať niečo nové.“

Komisár pre mnohojazyčnosť Leonard Orban

  • Mnohojazyčnosť v Európe nie je len o inštitúciách EÚ. Keď ste prevzali svoje aktuálne portfólio, podčiarkli ste význam jazykov ako faktora konkurencieschopnosti. Je to hlavná dimenzia vašich myšlienok a ako ju uplatníte v praxi?

Je to jedna z hlavných dimenzií – moje priority v oblasti mnohojazyčnosti vo všeobecnosti nezahŕňajú len inštitucionálnu úroveň, ale sú prepojené. Spomenuli ste konkurencieschopnosť. Čoskoro odštartujem Obchodné fórum o spätosti mnohojazyčnosti a konkurencieschopnosti – bude to v septembri 2007. Uskutoční sa konferencia a fórum. Samozrejme, aj výučba jazykov je mojou prioritou. [Komisár ďalej hovoril o jazykoch ako o prostriedku komunikácie medzi občanmi EÚ a tiež ako o faktore, ktorý mobilizuje pracovnú silu.] Možno vyvodiť veľmi jasný záver – firmy potrebujú jazykové zručnosti a stratégie. Samozrejme mám na mysli spoločnosti, ktoré sa zaoberajú exportom. Myslím, že kľúčovým elementom je otázka: Ktorý jazyk je najlepší pre zákazníkov? Je to samozrejme ich materský jazyk a firmy musia toto pochopiť.

  • V rôznych dokumentoch navrhnutých komisárkou Margot Wallström – v prvom Akčnom pláne a potom v Bielej knihe o komunikácii – nebola zmienka o jazykoch ani o transparentnosti. Zdá sa, že chýba trojuholník – komunikácia, jazyky, transparentnosť.

Už som sa zopár razy rozprával s komisárkou Wallström. Bez obáv, ona si je plne vedomá dôležitosti mnohojazyčnosti. Diskutovali sme o niektorých konkrétnych elementoch s cieľom pracovať spoločne na zdokonaľovaní komunikačných aktivít.

  • Čo teda navrhujete? Minimálne tri alebo štyri jazyky?

Nie, nie. Ešte raz. Bude to závisieť od dôležitosti informácie. Možno budeme mať iné názory, ale uvidíme. Budeme triediť informácie. Veľmi dôležité informácie budeme prekladať do všetkých oficiálnych jazykov, ale menej dôležité dokumenty alebo informácie budú musieť byť preložené len do niekoľkých z nich. Ale stále na tom pracujeme, takže uvidíme…

  • Komisár, zatiaľ čo je braná v úvahu výučba jazykov, jestvujú členské krajiny, ktoré v istom zmysle zaostávajú. Príkladom môže byť čiastočne aj Veľká Británia. Ak tomu správne rozumiem, 70% tamojšej populácie hovorí len jednou rečou. Komisár nemá obvykle právomoc nad špecifickými politikami členských krajín. V roku 2009 sa chystá test jazykových znalostí mládeže vo veku 14-16 rokov. Jestvujú v tomto smere špecifické iniciatívy na povzbudenie členských krajín ako je Británia, aby sa zapájali do vašej agendy?

Jestvuje tu viacero ťažkostí. Niektoré členské štáty majú problémy. Viete, že som nedávno navštívil Veľkú Britániu, špeciálne z tohto dôvodu. Britské úrady pracujú na niektorých veľmi konkrétnych návrhoch dotýkajúcich sa systému vzdelávania, ale rovnako aj výučby jazykov. Šiel som ich tam povzbudiť, aby hľadali najlepšie riešenie. Taktiež som tam šiel diskutovať o ich konkrétnych návrhoch. Viete, čo je pre Britániu najväčším problémom? Nájsť motiváciu k učeniu sa cudzích jazykov. Navštívil som mnoho krajín, naposledy Bulharsko. Ľudia v nich sú oddaní učiť sa jazyky. Nemá význam do nich cestovať s cieľom hľadať motiváciu, pretože všetci sa tam chcú učiť cudzie jazyky.

  • Myslíte si, že spájanie jazykov a EÚ je najlepším spôsobom, ako presvedčiť britskú verejnosť?

Je to veľmi delikátne. Môžem povedať, že prezentovanie argumentov, prečo sa učiť cudzí jazyk, považujem za najlepší spôsob, ako dosiahnuť motiváciu. Moje komuniké, ktoré bude vydané v roku 2008, bude detailnejšie popisovať dôvody, prečo je učenie sa cudzích jazykov dobrým nápadom.

  • Kedy očakávate prijatie novej politiky prekladov?

Všetky svoje legislatívne zámery budem publikovať vo svojej novej stratégii, ktorá by mala byť prijatá v druhej polovici roka 2008. Ale majte prosím na zreteli, že stratégia bude len diskusiou k tejto otázke – bude obsahovať aj veľké množstvo ďalších súčastí.

  • Takže prijatie stratégie očakávate v druhom polroku 2008. Kedy predstavíte jej návrh?

S návrhom prídem v prvej polovici roka 2008. Bude to dokument Komisie, ale doteraz sme sa nedohodli, o aký konkrétny typ dokumentu pôjde. Potrebujem istý čas na jeho prípravu, pretože budem pred tým diskutovať so všetkými členskými krajinami. Spoločne identifikujeme ich záujmy a budeme načúvať ich riešeniam s cieľom zlepšiť súčasný stav. Berúc do úvahy fakt, že súčasný jazykový režim pochádza z roku 1958 a v súčasnosti je aktuálne hľadanie jednotnosti, je veľmi pravdepodobné [..] že počet oficiálnych jazykov sa bude znižovať. Na druhej strane, ja predpovedám ich nárast.

  • Je zrejmá spojitosť medzi mnohojazyčnosťou a vzdelávaním. Máte v úmysle odštartovať nejaký program ako súčasť programu celoživotného vzdelávania 2007-2013?

Musíme byť veľmi pragmatickí v tom, čo robíme. Musíme brať v úvahu súčasný stav. Už boli prijaté rozhodnutia dotýkajúce sa rozpočtu na obdobie 2007-2013. Samozrejme, v období 2008-2009 prebehnú nové diskusie so zameraním na revíziu rozpočtu EÚ. Uvidíme, bude to závisieť od vývoja. [..] Som otvorený konkrétnym návrhom pre prácu na stratégii mnohojazyčnosti. Som naozaj otvorený myšlienkam, takže by som rozhodne nezaváhal včleniť najlepšie návrhy a myšlienky do svojej stratégie. Som otvorený a toto je výhoda nového – v podstate nového a odlišného – portfólia, pretože mám príležitosť budovať niečo nové.


Kompletný text rozhovoru v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.

Krátke zhrnutie celého rozhovoru v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.