Európske hlavné mesto kultúry 2013

Foto: mmisso.deviantart.com

História projektu ECOC 

O Európskom meste kultúry prvý krát hovorila Rada ministrov kultúry EÚ v roku 1985, na podnet gréckej ministerky kultúry Meliny Mercouri. Odvtedy projekt prešiel zmenami, posledné európske mesto kultúry určili národné vlády v r. 2004. Od r. 2005 sa na výberovom procese podieľajú európske inštitúcie. 

Dnešný názov získal projekt po rozšírení EÚ v máji 2004, kedy boli zmenené jeho pravidlá tak, aby už perspektívne zahŕňal aj  nové členské štáty od roku 2009. O „hlavnom meste kultúry“ dnes rozhoduje Rada EÚ na základe odporúčania Európskej komisie. Tá pri schvaľovaní zohľadňuje stanovisko výberovej komisie zloženej zo siedmich nezávislých členov a rešpektuje jej odsúhlasené poradie krajín od roku 2005 do 2019. Od roku 2009 budú teda za Európske hlavné mesto kultúry zvolené každý rok dve mestá (jedno z pôvodných krajín EÚ – 15 a jedno z nových členských štátov).  

Európska komisia sa rozhodla pre systém, ktorý podnecuje členské štáty k tomu, aby na vnútroštátnej úrovni organizovali súťaž medzi mestami, ktoré majú o vymenovanie za Európske hlavné mesto kultúry záujem. Slovensku bol pridelený rok 2013 spolu s Francúzskom. Cieľom je posilniť európske kultúrne povedomie a zvýrazniť zásadu, že kultúra je súčasťou života. 

Výber mesta v Slovenskej republike

Ministerstvo kultúry SR ako gestor projektu pre Slovensko vyhlásilo začiatkom tohto roka súťaž miest (6 rokov vopred). Súťaž je dvojkolová, prvé kolo trvá od februára do septembra 2007. Maximálne desať mesiacov po uverejnení výzvy by mala zasadnúť po prvý krát zmiešaná komisia. Podmienky súťaže vrátane formulárov k verejnej súťaži sú pevne stanovené Európskou komisiou. Druhé kolo by sa malo začať v decembri 2007 a potrvá do konca júna 2008. Potom zasadne zmiešaná 13-členná komisia (panel expertov). Mestá v užšom výbere skompletizujú svoje návrhy a postúpia kompletné prihlášky príslušným členským štátom, ktoré ich potom predložia Komisii. Výberová komisia vydá správu o programoch kandidátov v užšom výbere spolu s odporúčaním na vymenovanie jedného mesta, ktoré sa stane Európskym hlavným mestom kultúry. Výberová komisia tiež predloží správu príslušným členským štátom a Komisii. Uverejní ju na internetovej stránke Komisie. Rada EÚ by mala vymenovať Európske hlavné mestá kultúry štyri roky pred podujatím.

Niektoré podmienky výberu európskeho hlavného mesta kultúry

 • program činností v rámci projektu mesto kultúry by mal zahŕňať vyvážené podujatia, ktoré zdôrazňujú európsky rozmer a európsku pridanú hodnotu,
 • mesto sa má podieľať na tvorbe európskej kultúry,
 • mesto má vyzdvihnúť bohatstvo kultúrnej rozmanitosti v Európe a má klásť dôraz na spoločné aspekty európskej kultúry,
 • program má posilniť spoluprácu medzi kultúrnymi operátormi, umelcami a občanmi z dotknutého členského štátu s ostatnými členskými štátmi v rôznych kultúrnych oblastiach,
 • program by mal trvať v rozpätí 9 – 13 mesiacov, pričom začiatok je vhodné načasovať na nejaký sviatok alebo výročie a nezačať hneď v prvý januárový deň. (napr. mesto Brugges začalo program dňa 20.02. 2002 o 20.02 hod.),
 • program by nemal byť jedným 12 mesiacov trvajúcim festivalom,
 • posilnenie prítomnosti občanov žijúcich v meste a jeho okolí a vzbudiť záujem občanov rovnako ako záujem návštevníkov a občanov zo zahraničia,  
 • program má mať udržateľný charakter a má tvoriť integrálnu súčasť dlhodobého kultúrneho a sociálneho rozvoja mesta,
 • program projektu musí jednoznačne ukázať predstavy vzťahujúce sa na rozvoj regiónu,
 • mesto využije prestížnu hodnotu a  investície ECOC do infraštruktúry v záujme podpory rozvoja celého regiónu, 
 • projekt musí obsahovať predstavy mesta ohľadne dlhodobého posilnenia úlohy kultúry v regióne (napr. neskoršie využitie inštitúcií a systémov inštitúcií vzniknutých počas projektu),
 • koncepcia musí načrtnúť jednotlivé rozvojové plány vzťahujúce sa na kultúru a označiť, do akej miery umožňuje súlad medzi využitím verejných námestí, stavebníctva, umenia, médií, atď.

Výberová komisia

Výberová komisia má 13 členov. Siedmych určia európske inštitúcie (z nich jeden výberovej komisii predsedá) a šiestich nezávislých odborníkov určí príslušný členský štát po dohode s Komisiou. V prvý rok platnosti tohto rozhodnutia vymenuje Komisia dvoch odborníkov na jeden rok, Európsky parlament dvoch odborníkov na dva roky, Rada dvoch odborníkov na tri roky a Výbor regiónov jedného odborníka na tri roky. Zloženie výberovej komisie by malo zabezpečiť rovnováhu medzi miestnymi a vnútroštátnymi záujmami a zaručiť európsky rozmer programov miest, ktoré sa do súťaže prihlásia.

Výberová komisia 5 rokov pred daným podujatím zúži výber a schváli zoznam vybraných kandidátov. Pripraví správu o programoch, ktoré kandidáti predložili, a tú predloží príslušným členským štátom a Európskej komisii. Dotknutý členský štát by mal formálne potvrdiť zoznam na základe odporúčaní výberovej komisie.

Na záver svojej činnosti výberová komisia odporučí jedno mesto, ktoré by malo byť vymenované za mesto kultúry. Ministerstvo kultúry SR predloží návrh na jedno mesto štyri roky pred začiatkom podujatia. Európsky parlament môže EK poskytnúť stanovisko, na základe ktorého Komisia predloží odporúčanie Rade, ktorá by potom mala vymenovať dané mesto za Európske hlavné mesto kultúry.

Gestor a pracovné skupiny pre Slovensko

Gestorom je MK SR v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy.

Koordinátorkou vnútrorezortnej pracovnej skupiny je PhDr. Linda Helbichová, jej tajomníčkou JUDr. Zuzana Rajčoková a členkami sú Mgr. art Lucia Okoličányová a Mgr. Zora Jaurová. Medzirezotnú pracovnú skupinu tvoria zástupcovia MD SR, MF SR, MH SR, MPSVR SR, MŠ SR, MV SR, MV RR SR, MZV SR, ÚV SR.

Ďalšie kroky

 • November 2007 – prvé zasadanie zmiešanej komisie: vyhodnotenie prvej fázy výberu
 • December 2007 – Jún 2008 – druhá fáza výberu
 • August 2008 – druhé zasadanie zmiešanej komisie: záverečná správa a odporúčanie EK
 • 2009 – MK SR predloží do Bruselu návrh na jedno mesto za SR
 • 2009 – Rada EÚ vymenuje jedno slovenské mesto za Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2013