Podpora filmovej tvorby

Pozadie

Z tohto dôvodu sa aj Európska únia usiluje vytvárať nástroje pre systematickú podporu európskeho audiovizuálneho sektora. Cieľom tejto podpory je vytvárať priestor pre dialóg medzi kultúrami, zvyšovať vzájomné povedomie medzi európskymi kultúrami a rozvíjať svoj politický,

kultúrny, sociálny a ekonomický potenciál, ktorý tvorí skutočnú pridanú hodnotu pri premene európskeho občianstva na skutočnosť. Takáto podpora je zameraná na posilnenie konkurencieschopnosti, a najmä na zvýšenie podielu európskych inonárodných diel na európskom trhu.

Článok 22 Charty základných práv Európskej únie uvádza, že Únia rešpektuje kultúrnu a jazykovú rôznorodosť. Je preto potrebné venovať pozornosť osobitným potrebám menších členských štátov a krajinám, v ktorých sa nachádza jedna alebo viac jazykových oblastí. Podpora EÚ pre audiovizuálny sektor zohľadňuje článok 151 Zmluvy o ES. Zároveň patrí do kontextu nového strategického cieľa, ktorý Únii stanovila Európska rada v Lisabone 23. a 24. marca 2000, t. j. podporovať odbornú prípravu, zamestnanosť, hospodársku reformu a sociálnu súdržnosť v rámci znalostnej ekonomiky. Európska rada vo svojich záveroch konštatovala, že „obsahové priemyselné odvetvia vytvárajú pridanú hodnotu tým, že využívajú kultúrnu rozmanitosť v Európe a organizujú ju formou vytvárania sietí“. Tento prístup potvrdili aj závery Európskej rady v Bruseli 20. a 21. marca 2003.

Podpora audiovizuálneho sektora zo strany Európskej únie sa zameriava najmä na:

– predprodukčnú audiovizuálnu fázu, na rozvoj európskych audiovizuálnych diel, ako aj na získavanie a zlepšovanie audiovizuálnych schopností, ktoré treba považovať za neoddeliteľnú súčasť procesu, ktorý predchádza produkciu audiovizuálnych diel,

– poprodukčnú audiovizuálnu fázu, distribúciu, premietanie v kinách a reklamu európskych audiovizuálnych diel,

– digitalizáciu, ktorá by mala byť rozhodujúcim prínosom pre posilnenie audiovizuálneho sektora,

– podpora digitálnych služieb a európskych katalógov predstavuje jednu z programových priorít s cieľom prekonať rozdrobenosť európskeho audiovizuálneho trhu.

Programy Európskej únie MEDIA

Európska únia už v roku 1991 prišla po prvý krát s uceleným programom, prostredníctvom ktorého finančne, poradenstvom a vzdelávaním podporuje audiovizuálny sektor na starom kontinente. Za vyše 10 rokov išlo o programy MEDIA I, MEDIA II, MEDIA Plus a MEDIA – vzdelávanie. Iniciatíva i2i Audiovisual, ktorá dopĺňa programy MEDIA Plus a MEDIA – vzdelávanie, sa zameriavala na riešenie problémov prístupu k financovaniu malých a stredných podnikov (MSP) v tomto sektore. Hodnotenie iniciatívy Rast a audiovizuálny sektor: i2i Audiovisual potvrdilo, že splnilo potreby sektora, a potvrdilo potrebu pokračovať v činnosti.

Program Media by mal podporovať autorov (scenáristov a režisérov) v tvorivom procese a podporovať ich v rozvoji a osvojovaní si nových tvorivých techník, ktoré posilňujú inovačnú schopnosť európskeho audiovizuálneho sektora. Pri premietaní filmov existuje viac platforiem digitalizácie v závislosti od rôzneho použitia, užívateľov a potrieb. Pilotné projekty programu MEDIA predstavujú testovaciu základňu budúcich rozvojových trendov v audiovizuálnom sektore. Digitalizácia by mala predstavovať hlavný aspekt programu MEDIA 2007.

Európska komisia chce posilniť spoluprácu medzi programom MEDIA a Európskym podporným fondom pre film a audiovizuálnu koprodukciu (Eurimages), avšak bez toho, aby došlo k integrácii finančných a administratívnych záležitostí. Podľa EK je tiež verejná podpora kín na európskej, národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni nevyhnutná na prekonanie štrukturálnych problémov v sektore a na umožnenie európskemu audiovizuálnemu priemyslu odpovedať na výzvy globalizácie.

Program EÚ MEDIA 2007 (až 2013)

Program MEDIA 2007 bol vytvorený pre obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013. Vytvorený bol prijatím rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1718/2006/ES z 15. novembra 2006 o vykonávaní programu na podporu európskeho audiovizuálneho sektora (MEDIA 2007). Základným cieľom programu je

hospodársky posilniť audiovizuálny sektor, aby mohol účinnejšie plniť svoje kultúrne poslanie tým, že sa rozvinie na silné priemyselné odvetvie s diverzifikovaným obsahom a hodnotným a dostupným dedičstvom pre všetkých, a dodať váhu národnej podpore.

Program MEDIA 2007 podporuje:

a) predprodukčnú audiovizuálnu fázu: získavanie a zlepšovanie schopností v audiovizuálnej oblasti a rozvoj európskych audiovizuálnych diel;

b) poprodukčnú audiovizuálnu fázu: distribúciu a propagáciu európskych audiovizuálnych diel;

c) pilotné projekty, ktoré zabezpečia prispôsobenie programu vývojovým trendom trhu.

Európsky parlament a Rada pre tieto oblasti stanovili takéto priority:

a) podporovať tvorivosť v audiovizuálnom sektore, ako aj poznanie a šírenie európskeho kinematografického a audiovizuálneho dedičstva;

b) posilňovať štruktúru európskeho audiovizuálneho sektora, najmä MSP;

c) v rámci európskeho audiovizuálneho trhu zmierňovať prejavy nerovnováhy medzi krajinami s vysokou výrobnou kapacitou v audiovizuálnej oblasti a krajinami alebo regiónmi s nízkou výrobnou kapacitou v audiovizuálnej oblasti a/alebo s obmedzeným geografickým priestorom a jazykovou oblasťou;

d) sledovať a podporovať rozvojové trendy trhu s ohľadom na digitalizáciu vrátane podpory atraktívnych digitálnych katalógov európskych filmov na digitálnych platformách.

Financovanie programu MEDIA 2007:

Celkovo je na tento program vyčlenených 754 950 000 eur. Finančná podpora poskytnutá v rámci programu nesmie byť vyššia než 50 % konečných nákladov na podporovanú činnosť. V niektorých prípadoch, ktoré sú výslovne uvedené v prílohe Rozhodnutia EP a Rady č. 1718/2006/ES, môže finančná podpora dosiahnuť až 75 % konečných nákladov. Takáto podpora sa však môže poskytnúť len vtedy, ak sú postupy prideľovania transparentné a objektívne.

Rozhodnutie EP a Rady č. 1718/2006/ES obsahuje aj indikatívne rozdelenie celkovej finančnej dotácie na program takto:

–         získavanie a zlepšovanie schopností približne 7 %,

–         rozvoj najmenej 20 %,

–         distribúcia najmenej 55 %,

–         propagácia približne 9 %,

–         pilotné projekty približne 4 %,

–         horizontálne náklady najmenej 5 %.

MEDIA Desks

Pre šírenie informácií o programe na vnútroštátnej úrovni, najmä pre cezhraničné projekty, zviditeľňovanie a podporu využívania programu MEDIA vznikla Európska sieť MEDIA Desks, ktorá pôsobí ako výkonný orgán programu. EÚ podporuje spoluprácu medzi MEDIA desks prostredníctvom sietí, s cieľom uľahčiť výmenu a kontakty medzi odborníkmi, zvýšiť verejné povedomie o kľúčových udalostiach podporovaných z programu, ako aj o priznaných výhrach a udelených cenách.

Pracovníci kancelárií MEDIA Desk majú zodpovedajúce odborné a jazykové schopnosti pre prácu v prostredí medzinárodnej spolupráce a pôsobia v administratívnom prostredí, ktoré im umožňuje plniť si zodpovedne úlohy a vyhýbať sa konfliktu záujmov. Prostredníctvom siete MEDIA Desks EK uverejňuje a distribuuje všetky významné štatistiky a analýzy.

Kancelária MEDIA Desk Slovensko je organizačnou zložkou Slovenského filmového ústavu a jej činnosť je financovaná zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Európskou komisiou. Jej úlohou je zabezpečovať distribúciu informácií o programe MEDIA a administratívnu podporu pre predkladateľov projektov. Nemá však za úlohu prihlášky vypĺňať, potvrdzovať ani odosielať do Bruselu. Viac informácií o jej činnosti nájdete tu.

Kompletný text Rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1718/2006/ES z 15. novembra 2006 o vykonávaní programu na podporu európskeho audiovizuálneho sektora (MEDIA 2007) v slovenskom jazyku nájdete tu.

 
Pozície

Vláda SR na svojom zasadnutí 17. mája 2006 prerokovala a schválila návrh Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky s cieľom záchrany kinematografických a audiovizuálnych diel a ich postupného sprístupňovania verejnosti. Cieľom projektu je v súlade s medzinárodnými štandardmi a dohovormi vytvoriť podmienky pre záchranu a obnovu audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky, jeho zachovanie pre ďalšie generácie a jeho systematické sprístupňovanie verejnosti. Projekt sa má realizovať v jednotlivých etapách do roku 2020.

Európska komisia považuje audiovizuálny priemysel za dôležitý nástroj pri budovaní európskeho občianstva, pretože „v súčasnosti je jedným z hlavných vektorov šírenia spoločných a základných sociálnych a kultúrnych hodnôt Únie medzi Európanmi, a najmä mládežou“. Podľa Komisie európsky audiovizuálny sektor podporuje dialóg medzi kultúrami, zvyšuje vzájomné povedomie medzi európskymi kultúrami a rozvíja európsky politický, kultúrny, sociálny a ekonomický potenciál, ktorý tvorí skutočnú pridanú hodnotu pri premene európskeho občianstva na skutočnosť. EK sa zameriava na posilnenie konkurencieschopnosti, a najmä na zvýšenie podielu európskych inonárodných diel na európskom trhu. Zároveň chce podporou audiovizuálneho priemyslu podporovať aktívne občianstvo a zintenzívniť prácu na zabezpečovaní rešpektovania zásady ľudskej dôstojnosti, podpory rovnosti medzi mužmi a ženami a na boji proti všetkým formám sociálneho vylúčenia vrátane rasizmu a xenofóbie.