DG EAC 07/07: Otvorená výzva pre Európsky rok medzikultúrneho dialógu

Ciele programu Európskeho roku medzikultúrneho dialógu (ERMD):

 • presadzovanie medzikultúrneho dialógu ako procesu v rámci EÚ so snahou vysporiadať sa so zložitým kultúrnym prostredím vedľa seba jestvujúcich členských štátov, ale aj vo vnútri každého členského štátu,
 • vyzdvihnutie medzikulúrneho dialógu ako príležitosti prispieť k rozmanitej dynamickej spoločnosti v Európe a vo svete,
 • zvyšovanie povedomia všetkých obyvateľov EÚ v zmysle rozvoja aktívneho európskeho občianstva,
 • zvýraznenie prínosu rozličných kultúr a prejavov kultúrnej rozmanitosti k dedičstvu a spôsobu života členských štátov.

Osobitnými cieľmi ERMD sú:

 • snaha o zvýšenie povedomia všetkých obyvateľov EÚ, najmä mladých ľudí, o význame účasti na medzikultúrnom dialógu v ich každodennom živote,
 • zviditeľnenie na európskej úrovni najlepších postupov na podporu medzikultúrneho dialógu v celej EÚ, najmä medzi mladými ľuďmi a deťmi,
 • presadzovanie úlohy vzdelávania ako dôležitého prostriedku na výučbu o rozmanitosti, zdôraznenie úlohy médií pri podpore rovnosti a vzájomného porozumenia,
 • zosúladenie všetkých programov Spoločenstva, ktoré prispievajú k medzikultúrnemu dialógu,
 • hľadanie nových prístupov k medzikultúrnemu dialógu a podpora spolupráce širokého spektra zúčastnených strán.

Rozpočet programu: 10 miliónov eur (1.januára 2007 – 31. decembra 2008).

Typy podporených aktivít:

 1. akcie na úrovni Spoločenstva,
 2. akcie na národnej úrovni,
 3. informačné a propagačné akcie/kampane,
 4. prieskumy a štúdie.

Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o grant  DG EAC 07/07

Cieľom výzvy je spolufinancovanie obmedzeného počtu (8-10) symbolických emblematických podujatí európskeho rozmeru zameraných na propagáciu medzikultúrneho dialógu prostredníctvom priameho alebo iného zapojenia čo najväčšieho počtu ľudí, na podčiarknutie významu a dôležitosti medzikultúrneho dialógu spôsobom viditeľným a atraktívnym najmä pre mladých ľudí.

 • Rozpočet výzvy: 2,4 milióna €.
 • Spolufinancovanie: max. 80% z oprávnených nákladov.
 • Výška pridelených prostriedkov na projekt:  min. 200 000 € – max. 400 000 €.

 Oprávnení žiadatelia:

 • verejná alebo súkromná inštitúcia so skúsenosťou v oblasti medzikultúrneho dialógu, so sídlom v EÚ-27,
 • musia mať finančné možnosti na realizáciu navrhovaného podujatia,
 • musia mať prevádzkové možnosti na realizáciu navrhovaného podujatia.

O udelení grantov rozhodne Európska komisia na základe odporúčaní nezávislej hodnotiacej komisie.

Uzávierka predkladania projektov: 31. júl 2007

Adresa pre zasielanie projektov:

European Commission
Directorate General for Education and Culture
Culture and Communication Directorate
Culture – C1
Unit European Year of Intercultural Dialogue 2008
Open all for proposals EAC N° 07/07
MADOU – 17/58
B-1049 Brussels
Belgicko

Ďalšie informácie:

Informačný seminár venovaný aj programu ERMD:

 • Banská Bystrica, kinosála Múzea SNP, ul. Kapitulská 23,
 • 14. júna 2007,  od 10. 00 hod.