ERMD: Dialóg s Islamom je kľúčový

Pozadie

S myšlienkou Európskeho roka medzikultúrneho dialógu (ERMD) prišla Komisia v roku 2005. Tento návrh bol Európskym parlamentom odobrený 18. decembra 2006. Rok 2008 ako rok ERMD slávnostne otvorilo Slovinské predsedníctvo za prítomnosti slovenského komisára Jána Figeľa (EurActiv 08/01/08).

Nie náhodou sa myšlienka komunikácie medzi rôznymi kultúrami stala aktuálnou najmä v roku 2005. Ten bol poznačený napätím, ktoré spôsobila februárová publikácia karikatúr proroka Mohameda dánskymi novinami. Napätie sa opäť obnovilo v roku 2006 po prejave pápeža Benedikta XVI. v Regensburgu, kde bola spomenutá tematika džihádu.

Predseda Komisie, José Manuel Barroso, sa počas tohto obdobia moslimskej nespokojnosti silne postavil za princíp slobody slova. Konštatoval: “O slobode slova sa nevyjednáva” (EurActiv 15/02/06).

V súvislosti s témou karikatúr proroka Mohameda a ich dôsledkami sa stretli ministri zahraničia EÚ. Mediátorom ich rozhovorov bolo Turecko. Rozhovory sa niesli v duchu “potreby dialógu medzi civilizáciami a náboženstvami.” Z deklarácie, ktorú ministri prijali, však pre Turecko ako krajinu nevyplynulo z dlhodobého hľadiska žiadne výnimočné postavenie, či rola v rámci “posilneného dialógu” s Moslimami.

Nedávno publikovaný prieskum Eurobarometra naznačuje, že až dve tretiny Európanov prichádzajú denne do styku minimálne s jednou osobou odlišného vierovyznania alebo s iným etnickým či národným pozadím.

Otázky

Hlavným cieľom ERMD je podpora medzikultúrneho dialógu medzi občanmi EÚ. Tento proces sleduje niekoľko konkrétnych princípov: “otvorenejšie a komplexnejšie prostredie, [..] aktívna občianska participácie Európanov” a jej otvorenosť voči svetu s ohľadom na rôznosť kultúr a hodnôt zdieľaných jednotlivými komunitami.

Dialóg medzi Kresťanstvom a Islamom  je “kľúčovou časťou” ERMD, povedal John Macdonald, hovorca Komisie. Cieľom spoločnej komunikácie je “zlepšenie vzájomného porozumenia a lepšie spolunažívanie.”

Aktivity ERMD sa zamerajú aj na kontext hospodárskeho rastu a vytvárania nových pracovných miest. V tomto smere je potrebné viesť náboženský dialóg zameraný na sociálnu integráciu a “nabádanie zamestnancov na venovanie pozornosti kultúre.”

Ján Figeľ, komisár pre vzdelávanie, kultúru a mládež, počas otváracieho ceremoniálu povedal, že medzikultúrny dialóg sa stane “spoločným znakom iných politických oblastí pokrývaných Komisiou”. V tomto smere prisľúbil investovanie “značného množstva zdrojov v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov.”

Pre rok 2008 je na aktivity ERMD vyčlenených 10 mil. eur. V rámci nich budú financované niekoľké celoeurópske aktivity a kampane zamerané na propagáciu myšlienky Roka. Ostatné aktivity budú vecou jednotlivých členských štátov, pričom môžu byť spolufinancované Komisiou. Aktivity by sa mali zamerať predovšetkým na mladých ľudí. Pôjde o usporadúcanie rôznych festivalov, športových podujatí, predstavenie programov celoživotného vzdelávania a podobne.

Viacero aktivít budú organizovať mestá Liverpool a Stavanger. Tie boli totiž vyhlásené za tohoročné európske hlavné mestá kultúry. Tamojšie aktivity by tak mali prebiehať celoročne, oznámili obe strany.

Pozície

Ján Figeľ, komisár pre vzdelávanie, kultúru a mládež: „V 21. storočí čelí Európa novej výzve: Ako sa stať interkultúrnou spoločnosťou založenou na výmene názorov medzi jednotlivcami  a skupinami s rozličným kultúrnym pozadím na báze rovnosti.” Podľa jeho slov sa cieľ ERMD posúva ďalej, ako len po toleranciu. Podľa komisára je potrebné, aby sa Európania naučili, že z takejto komunikácie a spolunažívania môžu veľa získať.

Vasko Simonti, slovinský minister kultúry, počas konferencie povedal: “Medzikultúrny dialóg môže podnietiť nového kreatívneho ducha Európy [umožňujúceho EÚ] konsolidovať spoločné hodnoty, vzájomný rast a prosperitu.”

John Macdonald, hovorca Komisie, vyslovil presvedčenie, že myšlienky ERMD sa dostanú do povedomia európskych politikov. Označil to za “stále prebiehajúci proces”, ktorý sa neobmedzí len na tento rok, ale po jeho skončení bude pokračovať prostredníctvom programov celoživotného vzdelávania a rôznych mládežníckych aktivít.

Nedávne a nasledujúce kroky

  • 7. január 2008: Uskutočnila sa konferencia "Medzikultúrny dialóg ako základná hodnota EÚ."
  • 8. január 2008: Oficiálne odštartovanie ERMD 2008.
  • 12. január 2008: Začnú sa aktivity tohoročných európskych hlavných miest kultúry, Liverpoolu a Stavangeru.