EÚS/CBC SK-CZ: Výzva pre cezhraničné projekty na slovensko-českej hranici (OPSRCR/2008/01)

Logo CBC programu SR - ČR (Zdroj:www.sk-cz.eu)

Vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja 

Po programe INTERREG IVC, Central Europe a rakúsko-slovenskom programe je program cezhraničnej spolupráce na česko-slovenskej hranici ďalším v poradí, ktorý patrí pod Cieľ 3 – Európsku územnú spoluprácu.

V rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 plní slovenské ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja aj úlohu riadiaceho orgánu.

14. apríla 2008 spustili zainteresovaní partneri z oboch strán hranice prvú priebežnú výzvu na predkladanie projektov v prioritách:

 • P1: Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce
 • P2: Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia  
   

Riadiaci orgán po dohode s Národným orgánom v tejto priebežnej výzve vyhlasuje úvodné kolo s termínom uzávierky prijímania projektov dňa 30. mája 2008. 


Analýza výzvy:

Operačný program: OP cezhraničnej spolupráce Slovenská republika–Česká republika 2007–2007

Prioritná os: 1. Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce

Oblasti podpory:

I.1. Kultúrny rozvoj a zachovanie tradícií
I.2. Spolupráca a sieťovanie
I.3. Vzdelávanie, trh práce a zamestnanosť
I.4. Rozvoj podnikateľského prostredia a inovačného prostredia
I.5. Rozvoj cezhraničného turizmu
I.6. Fond mikroprojektov

Prioritná os: 2. Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia

Oblasti podpory:

II.1. Rozvoj dopravnej infraštruktúry a dostupnosti pohraničia
II.2. Zachovanie ŽP a rozvoj krajiny
II.3 Zlepšenie informačnej a komunikačnej dostupnosti prihraničia

Trvanie výzvy: od 14. 4. 2008 priebežne, úvodné kolo do 30. mája 2008 
Kód výzvy: OPSRCR/2008/01
Charakter výzvy: priebžná

Ciele oblasti podpory

I.1. Kultúrny rozvoj a tvorba sietí

 • rozvoj regionálnych kultúrnych tradícií a spoločenských aktivít podporujúcich súdržnosť a atraktívnosť prihraničného regiónu vrátane posilnenia cezhraničnej spolupráce v tejto oblasti
 • rozvoj tradičných remesiel ako významnej zložky kultúry prihraničného regiónu
  • Indikatívny zoznam podporovaných aktivít:
   • podpora nových a inovovaných kultúrnych a spoločenských akcií; podpora obnovenia prerušených regionálnych kultúrnych a spoločenských akcií (akcie podporujúce zvyky a
    tradície regiónu, aktivity zakladajúce nové tradície, vytváranie nových spoločných kultúrnych a spoločenských akcií vychádzajúce z nových podmienok krajín v EÚ a pod.);
   • podpora vytvárania spoločných integrovaných kultúrnych a spoločenských produktov (vzdelávanie a informovanie o možnostiach rozvoja turizmu využitím spoločných kultúrnych
    aktivít a historických súvislostí, podpora inovovaných a prerušených aktivít a iniciatív v oblasti kultúrnych a turistických aktivít atď.);
   • podpora vytvárania cezhraničných sietí orientovaných na spoluprácu v oblasti kultúry (spoločné propagačné materiály a podpora činnosti spoločných informačných kancelárií
    atď.);
   • nepriama podpora aktivít v sektore malého a stredného podnikania (ďalej len MSP) zabezpečujúca spoločný rozvoj a prezentáciu kultúrnych voľno časových aktivít a kultúrneho
    dedičstva (rozvoj tradičných povolaní, remesiel a výroby, organizovanie školiacich, tréningových a vzdelávacích aktivít na podporu tradičných remesiel, podpora výstav a
    propagácií lokálnej a regionálnej kultúry, histórie a pod.);
   • podpora spolupráce medzi asociáciami reprezentujúcimi záujmy rozvoja tradičných remesiel;
   • podpora aktivít podporujúcich súdržnosť regiónu a jeho obyvateľstva a podpora inovatívnych kultúrnych tradícií regiónu (folklórne festivaly, spoločenské a kultúrne akcie, záujmové a voľno časové aktivity, aktivity poukazujúce na spoločné historické súvislosti atď.

I. 2.Spolupráca a sieťovanie:

 • zlepšenie vytvárania cezhraničných sietí orientovaných na spoluprácu medzi regionálnymi a miestnymi inštitúciami v rôznych oblastiach
 • spolupráca zložiek integrovaných záchranných systémov, príprava spoločných rozvojových a strategických dokumentov
  • Indikatívny zoznam podporovaných aktivít:
   • spracovanie strategických dokumentov cezhraničnej spolupráce a spoločných rozvojových projektov so zameraním na životné štandardy, turizmus, sociálny a kultúrny rozvoj;
   • budovanie dlhodobej spolupráce inštitúcií verejnej správy a ďalších inštitúcií a organizácií všeobecne prospešného charakteru za účelom harmonizovaného rozvoja pohraničných regiónov;
   • príprava a spracovanie plánov krízového riadenia na lokálnej a regionálnej úrovni;
   • výmena skúseností k problematike posilňovania zásady „zdola nahor“ a princípu partnerstva, cezhraničnej integrácie formou seminárov a konferencií na lokálnej a regionálnej úrovni;
   • zlepšovanie spolupráce lokálnych a regionálnych aktérov zavedením lepšieho regionálneho riadenia príslušných rozvojových stratégií v súlade s novou dimenziou cezhraničnej spolupráce pre roky 2007-2013;
   • zachovanie a ďalší rozvoj regionálnych konzultačných a koordinačných sietí na úrovni samospráv a záujmových skupín;
   • výmena, plánovanie a monitorovanie cezhraničných regionálnych a územných plánov a existujúcich systémov výmeny údajov;
   • systematické rozvíjanie spolupráce obcí podobnej veľkosti s cieľom výmeny skúseností s prípravou, realizáciou a hodnotením rozvojových a sociálno – kultúrnych aktivít a následným zlepšovaním fungovania rozhodovacích procesov samospráv na oboch stranách hranice;
   • dlhodobá podpora sektorových sietí spolupráce (intenzifikácia kontaktov medzi mestami resp.
    záujmovými skupinami v oblasti kultúry, mládeže, voľno časových aktivít…);
   • posilňovanie cezhraničnej spolupráce medzi euroregiónmi formou spoločných aktivít,
    projektov, propagačných materiálov, organizovaním pravidelných konferencií a seminárov k aktuálnym problémom euroregiónu;
   • príprava a realizácia kooperačných projektov s cieľom znížiť sociálne rozdiely medzi mestom a vidiekom formou výmeny skúseností a prezentácie dobrých príkladov z praxe.

I.3 Vzdelávanie, trh práce a zamestnanosť

 • vytváranie novej a prehĺbenie súčasnej spolupráce v oblasti vzdelávania, rozvoja hospodárstva a zvyšovanie zamestnanosti;
 • podpora zvyšovania kvalifikácie pracovnej sily zefektívnenie sociálneho začlenenia.
  • Indikatívny zoznam podporovaných aktivít:
   • podpora rozvoja ľudských zdrojov a cezhraničných vzdelávacích aktivít;
   • podpora spoločných vzdelávacích tréningov, preškoľovania, celoživotných systémov vzdelávania;
   • spolupráca v oblasti cezhraničného vzdelávania, výskumu a výmeny vzdelávacích a výskumných inštitúcií;
   • rozvoj spoločných prístupov a výmena informácií na trhu práce;
   • zlepšenie integrácie znevýhodnených skupín na trhu práce;
   • rovnosť príležitostí na trhu práce medzi ženami a mužmi;
   • zníženie obmedzenia sociálnych, vzdelávacích a kvalifikačných systémov a obmedzení v oblasti rozvoja ľudských zdrojov;
   • rozvoj spoločných aktivít pri presadzovaní „gender quality“ a rovnosti šancí v podnikateľskej sfére a vytváranie vhodnej platformy pre výmenu skúseností, prezentáciu zavádzania rovnosti príležitostí do praxe a pod.;
   • rozširovanie know-how a znalostí pri výchove mladej generácie na základných a stredných školách;
   • výmena skúseností, prezentácia dobrých príkladov z praxe v oblasti pozitívneho riešenia mobility pracovnej sily a študentov v prihraničných regiónoch;
   • posilnenie spolupráce v oblasti vzdelávania a kvalifikácie na úrovni stredných a vyšších odborných škôl a na úrovni VŠ, hlavne spoločné kvalifikácie v kontexte klastrov a spolupráce
    v oblasti podnikania;
   • podpora zvýšenia kvality cezhraničnej infraštruktúry vzdelávania a kvalifikácií formou konzultácií relevantných inštitúcií a krajov/VÚC;
   • podpora výmeny stredoškolských a vysokoškolských študentov formou krátkodobých stáží na odborných školách, univerzitách a vedecko-výskumných inštitúciách

I.4 Rozvoj podnikateľského a inovačného prostredia

 • posilnenie cezhraničných aktivít hospodárskych aktérov;
 • rozvoj verejných investícií do podnikateľskej infraštruktúry;
 • podpora prepojení inštitúcií a podnikov zúčastňujúcich sa na výskume a vývoji.
  • Indikatívny zoznam podporovaných aktivít:
   • realizácia projektov s cieľom skvalitniť spoluprácu v oblasti primárneho poradenstva pri zakladaní podnikov a primárne (t.j. obecné a celoplošné) poradenstvo pre existujúce firmy v
    prihraničných regiónoch;
   • inštitucionálna podpora tvorby ekonomických partnerstiev, kooperačných vzťahov medzi podnikateľskými subjektmi a klastrami na slovensko-českom prihraničí formou výmeny
    skúseností, organizovania spoločných diskusných fór, vytvárania dvojstranných konzultačných pracovných skupín orientovaných na riešenie problémov spôsobených
    rozdielnou legislatívou resp. rozdielnymi podmienkami pre podnikanie na území oboch štátov;
   • podpora prípravy priemyselných zón, výrobných areálov, inkubátorov v prihraničných oblastiach formou spracovania relevantných podkladových materiálov resp. formou výmeny
    skúseností a transferu know-how pre MSP;
   • inštitucionálne posilnenie inovačného potenciálu prihraničného regiónu formou podpory výmeny skúseností a know-how, organizácia spoločných pracovných stretnutí expertov z vedeckých inštitúcií a VŠ;
   • podpora spolupráce univerzít, výskumných inštitúcií a ekonomických aktérov rozvojom a posilňovaním transferu know-how a technológií na spoločných seminároch a konferenciách resp. spracovaním spoločných vedeckých publikácií;
   • podpora rozvoja patentov a poznatkov, ich šírenie a zavádzanie do praxe.

I.5 Rozvoj cezhraničného turizmu

 • zvýšenie ekonomického významu turizmu v prihraničnom regióne;
 • zvýšenie domácej a zahraničnej návštevnosti, hlavne pobytovej, vrátane predĺženia turistickej sezóny;
 • využitie regionálnych a lokálnych špecifík na zvýšenie počtu turistických atraktivít;
 • udržanie prírodného a kultúrneho dedičstva v regióne so zameraním na rozvoj turizmu.
  • Indikatívny zoznam podporovaných aktivít:
   • rozvoj a rekonštrukcia infraštruktúry turizmu (budovanie novej a rekonštrukcia existujúcej infraštruktúry, najmä v oblasti dopravy);
   • sprístupnenie objektov a atraktivít turizmu tradičnou i interaktívnou formou;
   • vytváranie spoločných informačných systémov turizmu prihraničného regiónu;
   • rekonštrukcia historických, kultúrnych, technických a prírodných objektov v prospech rozvoja turizmu;
   • tvorba a prepojovanie služieb/marketingu z oblasti cestovného ruchu (napr. rodinné pasy);
   • spoločná propagácia regiónu na významných regionálnych veľtrhoch cestovného ruchu (formou spoločných stánkov, propagačných materiálov, spoločných prezentácií, a pod.);
   • spracovanie a implementácia spoločných rozvojových stratégií pre oblasť turizmu;
   • školenia a tréningy pracovníkov v oblasti turizmu s cieľom zvýšenia kvality poskytovaných služieb,
   • rekonštrukcia a budovanie miestnych turistických chodníkov, cyklotrás, jazdeckých ciest (hipoturistika), tematických chodníkov, vodných ciest vrátane sprievodných dopravných
    zariadení,
   • vytvorenie väčšej ponuky služieb spĺňajúcich kritériá ekoturistiky;
   • podpora rozšírenia koordinovanej turistickej činnosti v prírodne chránených (resp. chránených krajinných oblastiach) oblastiach a v ich blízkosti;
   • podpora prepojovania rekreačného cestovného ruchu s aktívnou turistikou v prírode, zavádzanie nových trendov (lanové centrá, lezecké steny, a pod.) a vytváranie inovatívnych produktov cestovného ruchu;
   • príprava spoločných rozvojových štúdií a štúdií rozvoja cestovného ruchu.

I.6 Fond mikroprojektov

 • cezhraničná integrácia a posilnenie dlhodobých foriem spolupráce;
 • vytváranie a posilňovanie kontaktov a trvalá cezhraničná spolupráca obyvateľov, regiónov a regionálnych štruktúr.
  • Indikatívny zoznam podporovaných aktivít:
   • Kultúrne výmeny: Kultúrne a spoločenské výmeny medzi miestnymi skupinami na oboch stranách prihraničného regiónu. Kultúrne a spoločenské akcie novovzniknuté, inovované alebo také, ktoré existovali, ale momentálne sú prerušené (vrátane mediálnych prostriedkov a športových aktivít). Jedná sa o stretnutia a výmeny medzi mládežou, umelecké a športové činnosti, folklórne slávnosti a podobné akcie s dôrazom na rozvoj tradícií, dlhodobej spolupráce a zamestnanosti, podporovaných hlavne vo fáze ich vzniku. Predmetom podpory bude hlavne organizačná stránka akcií.
   • Miestna demokracia: Akcie, ktoré pomáhajú pri vytváraní a prehlbovaní zručností organizačných štruktúr v rámci miestnej a regionálnej verejnej správy a ostatných zložiek
    demokratickej spoločnosti (mimovládne inštitúcie a organizácie – tzv. NGO). Je možné usporadúvať s témou súvisiace školiace kurzy zabezpečujúce výmenné návštevy, prípravu projektov a procedurálne záležitosti, cezhraničná sociálna integrácia.
   • Ľudské zdroje: Projekty vzťahujúce sa k rozvoju ľudských zdrojov a vzdelávania, ktoré môžu osloviť široké spektrum účastníkov a ktoré povzbudzujú spoluprácu v oblasti odborného výcviku, opatrenia zamerané na propagáciu cezhraničných pracovných možností, projekty zjednocujúce školenia, vzdelávanie, vývoj, zavádzanie technológií na oboch stranách hranice vrátane twinningových projektov medzi takýmito centrami, podpora spoločného povedomia vo
    vzťahu k vznikajúcim aktivitám (napr. história regiónu alebo rozvojové otázky), obsahom projektov môže byť tiež zaistenie školení, usporadúvanie krátkych kurzov a akcií a ďalej využitie materiálov pre diaľkové štúdium; obsahom takých aktivít môže byť i zaistenie jazykového vzdelávania vrátane aplikovaných jazykových kurzov, ktoré môžu napomôcť cezhraničnej spolupráci a rozvoju.  Zrkadlové projekty sa môžu týkať spracovania materiálov pre diaľkovú výučbu a pod. Taktiež môže byť podporovaná výmena znalostí a skúseností vo výučbe na rôznych stupňoch.
   • Plánovacie a rozvojové štúdie: Analýzy prihraničného územia, príprava smerníc pre spoločné plánovanie a správu území vrátane cezhraničných oblastí ako integrovaných
    geografických celkov, propagácia viacúčelových zámerov využitia krajiny. Taktiež môžu byť podporené projekty, ktoré vytvárajú predpoklady pre spoločné plánovanie v prihraničnom regióne, pre vypracovanie spoločných výskumných programov, pre vypracovanie spoločných
    stratégií regionálneho rozvoja prihraničného regiónu s cieľom spoločne definovať rozvojové priority. Bude možné podporovať aj prípravu rozvojových projektov a štúdií uskutočniteľnosti.
   • Hospodársky rozvoj: Podpora malých projektov zameraných na zvýšenie hospodárskej základne prihraničného regiónu, plánovanie cezhraničných priemyselných zón, marketingových iniciatív, trhov, výstav a propagačných akcií, propagácia hospodárskej spolupráce, rozvoja podnikania, finančná spolupráca; vytvorenie cezhraničných spoločných
    štruktúr a partnerstiev medzi podpornými organizáciami ako sú hospodárske komory, podnikovo zamerané vývojové/ technologické/ rozvojové centrá; prenos manažérskych
    zručností.
   • Životné prostredie: Projekty zamerané na špecifické problémy životného prostredia v regióne, ako napr. vypracovanie štúdií, vyhodnocovanie problémov, ekologické školenia a akcie zamerané na zvyšovanie verejného ekologického povedomia.
   • Cestovný ruch: Fond bude poskytovať zdroje pre rad aktivít zameraných na rozvoj cestovného ruchu – vypracovanie štúdií, plánovanie, opatrenia zamerané na posilnenie inštitúcií, rozvoj kvalitnej a prírodu nepoškodzujúcej turistiky (vrátane agro-turistiky), návrh a zavedenie nových turistických produktov vytvárajúcich trvalé pracovné miesta, špecifické školenia malých a stredných podnikateľov a súvisiace programy pre rozvoj ľudských zdrojov.
   • Komunikácia: Rozvoj alebo vytvorenie prostriedkov a zdrojov na zlepšenie toku informácií a spojení medzi prihraničnými regiónmi.

II.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry a dostupnosti pohraničia

 • dobudovanie dopravnej infraštruktúry zabezpečujúcej napojenie jednotlivých území prihraničného územia na vyššie (celoštátne a medzinárodné) dopravné systémy;
 • dobudovanie obslužných dopravných komunikácií v záujme zvýšenia atraktivity územia pre rozvoj turizmu, obslužnosti a bezpečnosti obyvateľov žijúcich v prihraničnom regióne a zabezpečenia lepšieho cezhraničného prepojenia jednotlivých skupín obyvateľstva na
  oboch stranách hranice;
  • Indikatívny zoznam podporovaných aktivít:
   • podpora výstavby a rekonštrukcie sekundárnych dopravných sietí na zvýšenie dostupnosti prihraničného regiónu;
   • podpora nekonvenčných dopravných systémov na zvyšovanie atraktivity prihraničného regiónu (balón, rogalo, …);
   • podpora sezónnej dopravy s cieľom odľahčenia hustej automobilovej dopravy;
   • rekonštrukcia a inovácia dopravných zariadení lokálneho a cezhraničného charakteru pre zvýšenie bezpečnosti obyvateľov (nadchod, nadjazdy pre chodcov, cyklistov, mostíky a pod.);
   • spolupráca pri zlepšovaní dopravnej obslužnosti prihraničia;
   • výstavba, rekonštrukcia a údržba prístupových komunikácií k turisticky atraktívnym územiam vrátane sprievodných dopravných zariadení;
   • projektová príprava a technologické systémy pre podporu inteligentných dopravných systémov, systémov integrovanej verejnej dopravy;
   • prvky zlepšujúce systémy verejnej dopravy a zvyšujúce ich efektivitu;
   • podpora integrovaných dopravných systémov na zvýšenie atraktivity prihraničného regiónu.

II.2. Zachovanie ŽP a rozvoj krajiny

 • Predmetom opatrenia je preto napomôcť vytvárať podmienky pre zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva prihraničného regiónu s ohľadom na jedinečnosť jeho prírodného prostredia, kultúrnej krajiny ako aj jeho neopakovateľných špecifických daností. Súčasťou tohto opatrenia je podporovať rozvoj technickej infraštruktúry na odvádzanie a likvidáciu
  odpadových vôd, podporovať a posilňovať protipovodňové opatrenia, zlepšenie nakladania s odpadmi, podporovať a rozvíjať infraštruktúru na ochranu biodiverzity, rázu krajiny a jej rehabilitácie, vrátane monitorovania životného prostredia.
  • Indikatívny zoznam podporovaných aktivít:
   • tvorba spoločných štúdií, koncepcií, projektov na zachovanie ŽP a rozvoj krajiny;
   • aktivity podporujúce zachovanie regionálnych a lokálnych špecifík a rázu krajiny prihraničného regiónu – rehabilitácia krajiny;
   • protipovodňové opatrenia a úpravy tokov a brehov tokov na lokálnej úrovni s cezhraničnými dôsledkami;
   • nakladanie s odpadmi (likvidácia čiernych skládok v obciach, v kraji atď.);
   • kontrolné stanovištia a monitorovanie životného prostredia;
   • obnova a budovanie infraštruktúry malého rozsahu pre zachovanie a zlepšenie životného prostredia najmä v horských oblastiach a v oblastiach s nízkou hustotou obyvateľstva (investičné i neinvestičné aktivity podporujúce zachovanie a rozvoj uvedených oblastí a pod.);
   • posilnenie a podpora štruktúr s cezhraničnou pôsobnosťou v oblasti ochrany životného prostredia, energetickej efektivity a obnoviteľných zdrojov a udržateľného zlepšenia situácie v
    oblasti kvality životného prostredia cezhraničného regiónu;
   • budovanie zariadení infraštruktúry alternatívnych zdrojov energií (malé zariadenia na využitie vodnej, veternej, slnečnej a inej obnoviteľnej energie, predovšetkým orientované na využitie v lokálnych podmienkach s nepriaznivým napojením na nadradenú technickú infraštruktúru);
   • podpora aktivít orientovaných na ochranu životného prostredia a prírodných zdrojov s cezhraničným dopadom (zlepšenie vodného režimu, ochrana pôdy, ekologické poľnohospodárstvo, protipovodňové opatrenia atd.);
   • budovanie a obnova lokálnych zariadení na odvádzanie a likvidáciu tekutých odpadov a využitie vodných zdrojov (minerálne a termálne vodné zdroje a pod.) v prihraničnej oblasti;
   • aktivity orientované na zabezpečenie realizácie cieľov NATURA 2000 s cezhraničným efektom;
   • spoločné preventívne aktivity proti vzniku prírodných a technologických rizík, vrátane prípravy plánov a projektov na ich realizáciu;
   • integrované projekty pre rozvoj urbanizovaných a vidieckych území (spoločné priestorové rozvojové štúdie, spoločné strategické rozvojové štúdie a materiály, spoločné územnotechnické podklady a koncepcie a pod.

II.3. Zlepšenie informačnej a komunikačnej dostupnosti prihraničia

 • Napriek rýchlemu napredovaniu informačnej a komunikačnej technológie v Slovenskej a Českej republike v ostatnom desaťročí, v prihraničnom regióne je tento problém stále nedostatočne rozvinutý. Cieľom opatrenia je v rámci operačného programu podporiť rozvoj informatizácie a prostredníctvom toho podporiť rozvoj cezhraničnej integrácie. Súčasťou
  týchto snáh je prostredníctvom rozvoja IKT posilňovať a prehlbovať kontakty, komunikáciu a spoluprácu medzi obyvateľmi pohraničia, verejnej správy, malými a strednými podnikateľmi, euroregiónmi a ostatnými cezhraničnými regionálnymi štruktúrami. Rozvojom IKT prispieť aj k rozvoju znalostnej ekonomiky a posilňovaniu tvorby informačného obsahu.
  • Indikatívny zoznam podporovaných aktivít:
   • vytváranie spoločných informačných systémov;
   • spolupráca pri zavádzaní informačných technológií;
   • vytváranie projektov na zlepšenie komunikácie;
   • vypracovanie a realizácia rozvojových stratégii IKT;
   • podpora rozvoja tvorby digitálneho obsahu;
   • tvorba užitočného digitálneho obsahu v českom a slovenskom jazyku a zavádzanie cezhraničných e-služieb.
   • Podporované aktivity nesmú narušiť konkurenčné prostredie.

Oprávnenosť žiadateľov

Všeobecné podmienky:

 • právna subjektivita v súlade s legislatívou SR a ČR žiadateľmi sú výlučne právnické osoby žiadatelia majú sídlo na oprávnenom území SR a ČR (bližšie špecifikované v bode 2.2 Oprávnenosť územia).
 • V odôvodnených prípadoch môžu mať žiadatelia sídlo aj mimo oprávneného územia, nie však mimo územia SR a ČR.
 • Miesto realizácie a dopad projektu však musí byť v oprávnenom území (zdôvodniť v Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku).

Oprávnení žiadatelia – Slovenská republika

 • 1. Štát (Slovenská republika) resp. organizačná zložka štátu
 • 2. Územná samospráva (a jej organizačné zložky)
  • a) samosprávny kraj (zákon č. 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov)
  • b) obec (zákon č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov)
  • c) mestská časť (zákon č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov)
  • d) združenie obcí (zákon č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov)
 • 3. Príspevkové a rozpočtové organizácie
  • a) štátu (tzn. organizačných zložiek štátu; zákon č. 523/2004 Z. z.)
  • b) samosprávneho kraja (zákon č. 583/2004 Z. z.)
  • c) obce (zákon č. 583/2004 Z. z.)
  • d) mestskej časti (zákon č. 583/2004 Z. z.)
 • 4. Komory – záujmová samospráva
  • a) Slovenská obchodná a priemyselná komora (zákon č. 9/1992 Zb.)
  • b) Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (zákon č. 30/1992 Zb.)
 • 5. Školy (zákon č. 596/2003)
  • základné (vrátane umeleckých)
  • stredné školy a učilištia zriadené subjektmi uvedenými v bode 1, 2a-c
  • osobitné školy zriadené Krajským školským úradom
  • súkromné a cirkevné školy
 • 6. Verejné, štátne a súkromné vysoké školy (zákon č. 131/2002 Z. z.)
 • 7. Neinvestičný fond (zákon č. 147/1997 Z. z.)
 • 8. Nezisková organizácia (zákon č. 213/1997 Z. z.)
 • 9. Záujmové združenie právnických osôb (§20f-20j zákona č. 40/1964 Zb.)
 • 10. Občianske združenie (zákon č. 83/1990 Zb.)
 • 11. Nadácia (zákon č. 34/2002 Z. z.)
 • 12. Cirkvi a náboženské spoločnosti (zákon č. 308/1991 Zb.)
 • 13. Štátny podnik (zákon č. 111/1990 Zb.)
 • 14. Akciová spoločnosť (zákon č. 513/1991 Zb.) s 80 % podielom verejnoprávnych osôb (uvedených v bode 1. a 2.) na základnom kapitáli a 80% podielom verejnoprávnych právnických osôb (uvedených v bode 1 a 2.) na hlasovacích právach.
 • 15. Spoločnosť s ručením obmedzeným (zákon č. 513/1991 Zb.) s 80 % podielom verejnoprávnych osôb (uvedených v bode 2) na základnom kapitáli a 80% podielom verejnoprávnych právnických osôb (uvedených v bode 2.) na hlasovacích právach.
 • 16. SAV (zákon č. 133/2002 Z. z.)
 • 17. Slovenská televízia (zákon č. 16/2004 Z. z.)
 • 18. Slovenský rozhlas (zákon č. 619/2003 Z. z.)
 • 19. Matica Slovenská a jej organizačné zložky s právnou subjektivitou (zákon č. 68/1997 Z.z.)
 • 20. Európske združenie územnej spolupráce v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS) – po nadobudnutí účinnosti príslušnej národnej legislatívy
 • 21. Slovenský červený kríž (zákon č. 460/2007 Z. z.)

Oprávnení žiadatelia – Česká republika

 • 1. Štát (Česká republika) resp. organizačná zložka štátu (zákon č. 219/2000 Sb.)
 • 2. Územná samospráva (a jej organizačná zložka)
  a) Kraj (a jeho organizačná zložka; zákon č. 129/2000 Zb., 250/2000 Sb.)
  b) Obec (a jej organizačná zložka; zákon č. 128/2000 Zb., 250/2000 Sb.)
  c) Mestská časť štatutárneho mesta (a jej organizačná zložka; zákon č. 128/2000 Zb.,
  250/2000 Sb.)
  d) Zväzok obcí (zákon č. 128/2000 Sb.)
 • 3. Príspevkové organizácie
  a) štátu (tzn. organizačných zložiek štátu; zákon č. 218/2000 Sb.)
  b) kraja (zákon č. 250/2000 Sb.)
  c) obce (zákon č. 250/2000 Sb.)
  d) mestské časti štatutárneho mesta (zákon č. 250/2000 Sb.)
  e) zväzku obcí (zákon č. 250/2000 Sb.)
 • 4. Komory – záujmová samospráva
  a) Hospodárska komora (zákon č. 301/1992 Sb.)
  b) Agrárna komora (zákon č. 301/1992 Sb.)
 • 5. Školská právnická osoba (zákon č. 561/2004 Sb.)
 • 6. Verejná a štátna vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb.)
 • 7. Verejná výskumná inštitúcia (zákon č. 341/2005 Sb.)
 • 8. Verejné neziskové ústavné zdravotnícke zariadenie (zákon č. 245/2006 Sb.)
 • 9. Česká televízia (zákon č. 483/1991 Sb.), Český rozhlas (zákon č. 484/1991 Sb.)
 • 10. Správa železničnej dopravnej cesty, štátna organizácia (zákon č. 77/2002 Sb.)
 • 11. Všeobecne prospešná organizácia (zákon č. 248/1995 Sb.)
 • 12. Záujmové združenie právnických osôb (zákon č. 40/1964 Sb.)
 • 13. Občianske združenie (zákon č. 83/1990 Sb.)
 • 14. Organizačná jednotka združenia (zákon č. 83/1990 Sb.)
 • 15. Nadácie a nadačný fond (zákon č. 227/1997 Sb.)
 • 16. Cirkev (zákon č. 3/2002 Sb.)
  a) Registrovaná cirkev a náboženská spoločnosť
  b) Zväz cirkví alebo náboženských spoločností
  c) Evidovaná právnická osoba
 • 17. Štátny podnik (zákon č. 77/1997 Sb.)
 • 18. Akciová spoločnosť (zákon č. 513/1991 Sb.), 80 % podiel verejnoprávnych osôb (uvedených v bode 1.,2. a 4.) na základnom kapitále a 80% podiel verejnoprávnej právnickej osoby (uvedených v bode 1.,2. a 4.) na hlasovacích právach
 • 19. Spoločnosť s ručením obmedzeným (zákon č. 513/1991 Sb.), 80 % podiel verejnoprávnych osôb (uvedených v bode 2., 4.) na základnom kapitále a 80% podiel verejnoprávnej právnickej osoby (uvedených v bode 2., 4.) na hlasovacích právach
 • 20. Súkromná vysoká škola (zákona č. 111/1998 Sb.)
 • 21. Európske združenie územnej spolupráce v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS) – po nadobudnutí účinnosti príslušnej národnej legislatívy.

Všetky uvedené všeobecne záväzné právne predpisy sú platné v znení neskorších predpisov.

Oprávnené regióny

 • oblasti pohraničia na úrovni NUTS III
 • SR: územie Trnavského, Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja
 • ČR: územia Juhomoravského, Zlínskeho a Moravskosliezkeho kraja.
 • Každý podporený projekt musí zároveň na túto oblasť vykazovať cezhraničný dopad.

Dĺžka trvania projektu

 • Odporúčaná doba trvania projektu by nemala prekročiť 36 mesiacov v závislosti od cieľov a očakávaných výsledkov projektu. Projektom s dlhšou dobou realizácie bude venovaná osobitná pozornosť v rámci zasadnutia Spoločného monitorovacieho výboru, pričom v odôvodnených
  prípadoch môžu byť schválené aj takéto projekty.

Oprávnenosť nákladov

 • Pre slovenských žiadateľov – Pravidlá oprávnenosti výdavkov
 • Pre českých žiadateľov – Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007- 2013 (ďalej len Metodická príručka) zverejnená aj na www.strukturalni-fondy.cz.
 • Podporované môžu byť najmä nasledujúce oprávnené náklady:
  • mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
  • cestovné náhrady;
  • materiál (výdavky za informačné materiály, propagáciu, reklamu a inzerciu príslušného podujatia);
  • služby;
  • nájomné za prenájom vrátane režijných výdavkov;
  • nákup samostatných hnuteľných vecí, hardware, software
  • investičné náklady;
  • DPH (DPH je oprávneným výdavkom iba u prijímateľa, ktorý nemá nárok na jej vrátenie).

Financovanie

Alokácia:

 • ERDF: 92 740 141 eur
 • Národné verejné zdroje: 16 365 908 eur
 • Spolu: 109 106 049 eur
 • Typ podpory: Nenávratný finančný príspevok.
 • Minimálna výška fin. príspevku z ERDF: viac ako 20 000 EUR
 • Fond mikroprojektov: menej  20 000 EUR
 • Max. limit: nie je striktne stanovená (neplatí pre mikroprojekty).
 • Spôsob financovania: výlučne formou refundácie na základe skutočne vynaložených, zdokladovaných a oprávnených výdavkov zo strany projektového partnerstva.

Spolufinancovanie:

 • Žiadatelia – verejný sektor:
  • Slovenskí partneri – verejný sektor
   • ERDF – 85 % – z celkových oprávnených
    výdavkov
   • Štátny rozpočet – 10% z celkových oprávnených
    výdavkov
   • Vlastné zdroje – 5 % z celkových oprávnených
    výdavkov 
  • Českí partneri – verejný sektor
   • ERDF – 85 % z celkových oprávnených
    výdavkov
   • Štátny rozpočet – 5 % z celkových oprávnených
    výdavkov
   • Vlastné zdroje – 10 % z celkových oprávnených
    výdavko
 • Žiadatelia – súkromný sektor
  • Slovenskí partneri – súkromný sektor
   • ERDF – 80, 75% – z celkových oprávnených
    výdavkov
   • Štátny rozpočet -14,25 % z celkových
    oprávnených výdavkov
   • Vlastné zdroje – 5 % z celkových oprávnených
    výdavkov
  • Českí partneri– súkromný sektor
   • ERDF – 76,5 % z celkových oprávnených
    výdavkov
   • Štátny rozpočet – 13,5 % z celkových
    oprávnených výdavkov
   • Vlastné zdroje – 10 % z celkových oprávnených
    výdavkov

Výnimku tvoria slovenské štátne rozpočtové a príspevkové organizácie a v Českej republike Ministerstvo pre miestny rozvoj a Centrum pre regionálny rozvoj, ktorých miera príspevku zo štátneho rozpočtu tvorí 15% zo sumy celkového oprávneného rozpočtu po odpočítaní predpokladaných príjmov z projektu.

Podmienky poskytnutia pomoci

Pri predložení žiadosti o FP je uplatňovaný nasledovný postup:

 • vedúci partner je určený spomedzi partnerov ako partner spravidla s najväčším rozpočtom v rámci projektu alebo s najväčším podielom aktivít na projekte, pričom primárne zodpovedá za celkovú implementáciu projektu vrátane predkladania žiadosti o platbu a s tým spojených finančných náležitostí.
 • vedúci partner vo formulári identifikuje hlavného cezhraničného partnera v prípade, ak je viac partnerov z druhej strany hranice.
 • Hlavný cezhraničný partner je spravidla ten, ktorý má na opačnej strane hranice najväčšiu finančnú účasť, najvyšší podiel aktivít na projekte, prípadne najväčší dopad projektu. V prípade ak je na druhej strane hranice len jeden partner, tento bude označovaný ako hlavný cezhraničný partner.
 • Žiadateľ (vedúci partner) vypracuje žiadosť o FP vyplnením predpísaného formulára, ktorý je prílohou č. 5 Programového manuálu.
 • Žiadateľ vypĺňa predpísaný formulár žiadosti o FP v jazyku vedúceho partnera (t.j. slovenskom jazyku alebo českom jazyku);
 • Žiadateľ k Žiadosti o FP predkladá prílohy k Žiadosti o FP (platné, aktuálne a očíslované) zoradené podľa predpísaného zoznamu (podľa zoznamu príloh žiadosti o FP, ktorý je uvedený v Príručke pre žiadateľa);
 • Žiadateľ predloží Žiadosť o FP v tlačenej podobe (vrátane príloh) v jednom origináli a v dvoch kópiách (tieto kópie dokumentov nemusia byť úradne overené).
 • K originálu Žiadosti o FP priloží aj jeden CD/DVD nosič obsahujúci elektronickú verziu formuláru žiadosti o FP vrátane harmonogramu
  a rozpočtu projektu, ktoré tvoria povinné prílohy Žiadosť o FP č. 1. a 2. (CD/DVD prosím prilepte na prednú stranu originálu Žiadosti o FP).
 • V prípade, že žiadateľ nemôže doložiť originál dokumentu, je možné predložiť úradne overenú fotokópiu;
 • Žiadosť o FP je potrebné vyplniť kompletne (vo všetkých poliach), presne, jednoznačne a zrozumiteľne, a to na počítači do formuláru aplikácie MS Excel, ktorý bol pre tieto účely pripravený Riadiacim orgánom a je dostupný na vyššie uvedených internetových stránkach (rukou
  písané žiadosti a žiadosti vyplnené písacím strojom budú zamietnuté);
 • Originál spolu so všetkými prílohami (aj každá kópia) Žiadosti o FP musia byť zviazané jednotlivo hrebeňovou väzbou (1 originál, 2 kópie);
 • Žiadosť o FP musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom žiadateľa (vedúceho partnera) a jeho hlavného cezhraničného partnera a potvrdená ich pečiatkou, ak ňou organizácia disponuje. Podpísaním žiadosti o FP žiadateľ potvrdzuje správnosť údajov. Ak žiadateľ/hlavný
  cezhraničný partner má viac ako jedného štatutárneho zástupcu vyžaduje sa podpis každého z nich.

Predkladanie projektov:

 • Kompletnú Žiadosť o FP žiadateľ predloží na Spoločný technický sekretariát v Bratislave alebo Info bod v Brne (ďalej len Info bod)
 • Ako poštovú zásielku, osobne alebo kuriérom na adresu:
  • STS – Slovenská republika: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR / Odbor cezhraničnej spolupráce, Spoločný technický sekretariát, Prievozská 2/B (budova Apollo Business Centrum)
   825 25 Bratislava 26
  • Info bod – Česká republika: Centrum pre regionálny rozvoj, Info bod, pobočka pre NUTS II Jihovýchod, Dvořáková 44/14, 602 00 Brno
 • Žiadosť o FP (1 originál, 2 kópie) v písomnej forme sa predkladá v jedinej uzatvorenej nepriehľadnej obálke alebo v inom vhodnom uzatvorenom obale.
 • Žiadateľ označí obal Žiadosti o FP nasledovne:
   "názov a adresa žiadateľa (vedúceho partnera)
    "názov a adresa inštitúcie, na ktorú je projekt predkladaný (STS, resp. Info bod)
   "názov operačného programu, prioritnej osi, oblasti podpory
    "názov projektu
    "nápis „žiadosť o finančný príspevok“
     "nápis „neotvárať“
 • V prípade, ak obal Žiadosti o FP nespĺňa vyššie uvedené náležitosti, Žiadosť o FP bude zasielaná späť žiadateľovi. Rovnako ak bude obal žiadosti o FP poškodený natoľko, že existuje podozrenie, že niektorá
  z jej častí mohla byť vybraná resp. doplnená, bude projekt vrátený žiadateľovi. Žiadosti zaslané elektronickou poštou alebo faxom nebudú akceptované.
 • Priebežná výzva je vyhlásená na celé obdobie, počas ktorého budú zverejňované termíny zasadnutia SMV a termíny na predkladanie žiadostí
  o FP. Počas celej doby trvania priebežnej výzvy predkladajú žiadatelia svoje žiadosti na STS v Bratislave alebo na Info bod v Brne.
 • Aby mohla byť žiadosť o FP prerokovaná na najbližšom SMV, musí byť predložená najneskôr 16 týždňov pred jeho zasadnutím.

Kontakt pre bližšie informácie k výzve

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja
Oddelenie Spoločného technického sekretariátu
Prievozská 2/B
825 25 Bratislava 26
e-mail: infoservis@build.gov.sk
web: www.sk-cz.eu

Prílohy výzvy

 • OP cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013
 • Programový manuál s prílohami
 • Príručka pre žiadateľa
 • Formulár žiadosti o finančný príspevok a zoznam povinných príloh žiadosti
 • Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre slovenských žiadateľov
 •  Metodická príručka oprávnených výdavkov pre českých žiadateľov
 • Metodika ZV pro programy spolufinancované ze SF a FS na 2007-2013.pdf
 • Výzva na predkladanie projektov

Regionálne informačné semináre – Slovenská republika

 • 5.5.2008, Trenčín, 9.30: zasadačka c. 140 (prízemie – vpravo)
  Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja
  Hviezdoslavova 1
  Trenčín
 • 7.5.2008, Trnava, 9.30: kongresová sála
  Úrad Trnavského samosprávneho kraja
  Starohájska 10
  Trnava 

  15.5.2008, Žilina, 9.30: kongresová sála Úradu ŽSK
  Úrad Žilinského samosprávneho kraja
  Komenského 48
  011 09 Žilina