Granty MK SR 2007: Obnovme si svoj dom do 16. februára

16. februára 2007 je posledný termín predloženia žiadosti o grant vo všetkých častiach grantového  programu Obnovme si svoj dom, ktorý vyhlasuje ministerstvo kultúry. Program sa zameriava na obnovu nehnuteľností a území, ktoré sú zaradené na zoznam kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky.

Skúsenosti z minulých rokov hovoria, že záujem vlastníkov pamiatok rastie. A rovnako aj význam grantov pre obnovu rôznych objektov. V minulosti grant pomohol objektom ľudovej architektúry, hradom, ale aj celým mestským pamiatkovým rezerváciám a územiam.

Oprávnenými žiadateľmi sú všetci majitelia kultúrnych pamiatok – samosprávy miest a obcí, súkromní vlastníci, podnikateľské subjekty, verejné a štátne inštitúcie, alebo tretí sektor – nadácie, združenia.

 • Program, podprogramy a prioritné aktivity:
 • 1.1 Obnovu kultúrnych pamiatok:hnuteľné a nehnuteľné kultúrne pamiatky v mestských pamiatkových rezerváciách
 • 1.2 Obnovu kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva:obnova meštianskej architektúry zameranej na trvale udržateľný rozvoj
 • 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
 • 1.4 Obnovu a využitie pamätihodností obce vo verejnom záujme: historické parky, verejná zeleň a drobná architektúra zameraná  na trvale udržateľný rozvoj

Administráciou programu je poverená Sekcia kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.  

 • Oprávnené náklady

Podprogramy 1 a 2:

a)    náklady na spracovanie prípravnej dokumentácie a projektovej dokumentácie obnovy kultúrnych pamiatok,
b)     náklady na spracovanie reštaurátorskej dokumentácie a pamiatkových výskumov,
c)     náklady spojené s realizáciou obnovy a reštaurovania kultúrnych pamiatok vykonaných podľa podmienok príslušného rozhodnutia, resp. záväzného stanoviska krajského pamiatkového úradu,

Akceptovateľné výdavky:

 • Reštaurátorská dokumentácia (návrh  na reštaurovanie, dokumentácia z vykonaných reštaurátorských prác, podľa podmienok rozhodnutia krajského pamiatkového úradu
 • Pamiatkový výskum (umelecko-historický výskum, architektonicko-historický výskum, urbanisticko-historický výskum, archeologický výskum, podľa rozhodnutia krajského pamiatkového úradu)
 • Statické posúdenie (vykoná oprávnená osoba podľa zák. č. 138/1992 Zb. v platnom znení)
 • Prípravná dokumentácia (podľa podmienok rozhodnutia krajského pamiatkového úradu)
 • Projektová dokumentácia (podľa podmienok rozhodnutia krajského pamiatkového úradu)
 • Oprava: fasád, okien, dverí strechy krovu komínu klampiarskych konštrukcií, konštrukcií, omietok v interiéri vnútorných rozvodov infraštruktúry
  (nákup materiálu + realizácia prác) 
 • Statické zabezpečenie objektu (nákup materiálu + realizácia prác)
 • Sanácia:  vlhkosti muriva, vlhkosti omietkových vrstiev (nákup materiálu + realizácia prác), parkovej zelene, historickej zelene
 • Reštaurovanie (realizácia reštaurátorských prác)
 • Opravy slohových prvkov, konštrukcií, historických technických zariadení a riešení parku: vodný systém, oplotenie (nákup materiálu + realizácia), drobnej parkovej architektúry (fontány, lavičky a pod.)

Podprogram 1.3:

 • spracovanie dokumentácie pamiatkového fondu,
 • spracovanie a vydávanie zásad ochrany pamiatkových území, publikácií  · a odborných materiálov o ochrane pamiatkového fondu,
 • príprava  a realizácia workshopov, seminárov, konferencií a pod. z oblasti ochranypamiatkového fondu,
  podpora medzinárodných aktivít ochrany a prezentácie pamiatkového fondu.

Akceptovateľnými výdavkami sú najmä tie, ktoré súvisia s týmito tzv. “mäkkými aktivitami”: prenájom priestorov na realizáciu projektu – interiéry a exteriér, zabezpečenie a zhotovenie ukážok technológií obnovy a reštaurovania kultúrnych pamiatok (napr. obnova muriva, výplní dverných okenných otvorov, reštaurovanie omietok, reštaurovanie povrchových úprav), prenájom techniky a služby súvisiace s realizáciou projektu. Ďalej polygrafické náklady, výroba zvukového a zvukovoobrazového nosiča, cestovné výdavky a prepravné spojené s realizáciou projektu, poplatky za členstvo v medzinárodných organizáciách, propagácia a publicita (public relations)

Neakceptovateľné sú tričká, tašky, perá, etikety, t. j. všetky reklamné predmety.

Podprogram 1.4:

 •  na prípravu dokumentácie, realizáciu obnovy a zriadenie využitia pamätihodností obce vo verejnom záujme a v súlade s hodnotami a charakterom pamätihodností obce,
 • na zriadenie pamätných miest osobností a historických udalostí obce, regiónu a národa (náklady na prevádzku pamätihodností obce a pamätných miest nebudú ministerstvom akceptované).

Akceptovateľné výdavky sú obdobne s výdavkami podprogramov 1 a 2.

 • Konečný termín na predkladanie žiadosti v roku 2007:

– je jeden termín všetky podprogramy: do 16. februára 2007

 • Zasielanie žiadostí:

Adresa pre doručenie žiadosti:

Ministerstvo kultúry SR – Sekcia ekonomiky
Námestie SNP 33
813 31 Bratislava 

Žiadosť sa predkladá vrátane všetkých príloh v jednom originálnom vyhotovení, s označením názvu programu, názvu a čísla podprogramu na každý projekt osobitne. Pred podaním je potrebné vykonať elektronickú registráciu projektu na tejto adrese.

 • Financovanie grantov:

Zo strany MK SR budú projekty podporené maximálne do výšky 80 % z celkového rozpočtu projektu v podprograme 1 a 2 a maximálne do výšky 70 % v podprogramoch 3 a 4. Minimálna miera kofinancovania z iných zdrojov je tak 20 – 30%, pričom nefinančný vklad nie je akceptovaný.

Ministerstvo kultúry sa v januári dohodlo so slovenským plynárenským podnikom a jeho nadáciou dohodlo na pokračovaní spolupráce pri obnove pamiatok a ochrane kultúrneho dedičstva na Slovensku. Plynári sa rozhodli venovať aj v roku 2007 na daný účel finančné prostriedky vo výške 100 miliónov Sk, ktorú ministerstvo kultúry využije pre svoje grantové programy, kam patrí aj súťaž Pamiatka roka.

Grantové programy Ministerstva kultúry: