KN: Výzva programu „Spoločne pre región”

Program podporí projekty zamerané na zachovanie kultúrnych hodnôt a podporu spolupráce medzi rôznymi kultúrami, voľnočasové aktivity detí a mládeže, environmentálnu výchovu a vzdelávanie, bezpečnosť, šport.

  Poslanie programu

  Poslaním programu je motivovať, identifikovať a podporiť komunitné rozvojové projekty, ktoré iniciujú miestne skupiny. Projekty majú byť pripravené a realizované  v širokých multi-sektorových partnerstvách.

  Cieľ programu:

  • Posilnenie miestnych komunít prostredníctvom svojpomoci a podpora komunitného ducha pri riešeniach miestnych problémov mobilizáciou miestnych zdrojov
  • Motivovanie k vytváraniu dlhodobých širokých multi-sektorových partnerstiev na komunitnej úrovni so zapojením miestnych svojpomocných skupín
  • Stimulácie inovatívnych riešení a najlepších praktík, ktoré pomôžu iným ako dobré príklady
  • Podpora miestnych komunitných iniciatív, ktorých sa aktívne zúčastňujú zamestnanci USSK a jej dcérskych spoločností

  Rozpočet programu a financovanie:

  • Rozpočet: 1 000 000 SKK
  • Maximálna výška grantu na 1 projekt: 100 000 SKK

  Dĺžka trvania projektu

  • 12 mesiacov;
  • 28. február 2009 je posledný termín pre zrealizovanie aktivít schválených projektov.

  Podmienky projektov

  Projekty podané v rámci tejto výzvy musia:

  • mať komunitný charakter
  • poskytovať riešenia na jasne identifikované a popísané miestne problémy
  • prinášať výsledky a osoh celej komunite alebo jej väčšej časti
  • zapájať členov komunity

  Oblasť podpory:

  • Bezpečnosť;
  • Deti a mládež;
  • Environmentálne programy a vzdelávanie;
  • Kultúrna identita a cezhraničná spolupráca;
  • Šport.

  Oprávnení žiadatelia:

  • Registrované mimovládne neziskové organizácie (MVO) – občianske združenia, združenia právnických osôb s pôsobiskom na východnom Slovensku;
  • Miestne samosprávy na východnom Slovensku (Košický a Prešovský kraj).

  Organizácie, v ktorých pôsobia zamestnanci USSK alebo jej dcérskych spoločností ako aktívni členovia a komunity, kde sú títo zamestnanci aktívne zapojení do riešenia projektov, sú zvlášť vítané a v prípade splnenia všetkých základných kritérií budú uprednostnené.

  Podmienky oprávnenosti:

  • žiadatelia, ktorí preukážu existenciu čo najširšieho miestneho partnerstva viacerých sektorov;
  • trvanie projektu nesmie presiahnuť 12 mesiacov a projekty musia skončiť pred 1. marcom 2009;
  • projekt má mať udržateľnú povahu, budú mať jasný plán ďalších (následných) aktivít;
  • uprednostnené projekty zo širších mikro-regionálnych partnerstiev zapája viac ako jednu komunitu;
  • uprednostnené projekty, ktoré majú viac ako 30% rozpočtu projektu pokrytú z vlastných zdrojov;
  • projekty musia byť podané na predpísanom formulári

  Neoprávnené aktivity:

  • nákup nehnuteľného majetku – pôdy a/alebo budov;
  • ďalšie prerozdeľovanie/darovanie peňazí tretím subjektom;
  • konferencie, študijné cesty, výmenné pobyty (s výnimkou tých, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou plánovania, monitoringu alebo evaluácie projektu alebo podporujú výmenu skúseností medzi jednotlivými podporenými projektmi a/alebo prinášajú priamy osoh väčšine komunity).

  Termíny:

  • 21. január 2008:  Uzávierka podávania projektov (dátum doručenia).
  • 22. október 2007 – 11. január 2008: konzultácie k pripravovaným projektom telefonicky, e-mailom alebo osobne (osobnú konzultáciu je potrebné vopred telefonicky dohodnúť).
  • do 31. marca 2008: Výsledky hodnotiaceho procesu

  Viac informácií:


  Karpatská nadácia (KN) je jednou z piatich členských organizácií regionálnej cezhraničnej siete KN, ktorá poskytuje granty a technickú pomoc mimovládnym neziskovým organizáciám (MVO) a miestnym samosprávam hlavne na programy regionálneho ekonomického rozvoja a podporu cezhraničných aktivít. Podporuje rozvoj partnerstiev medzi súkromným a verejným sektorom vrátane cezhraničných a inter-etnických prístupov pri podpore regionálneho a komunitného rozvoja a predchádzaní konfliktom.