Ministerstvo bude zachraňovať a digitalizovať kultúrne dedičstvo

EÚ ponúka aj väčšie šance mobility v oblasti vzdelávania

V rámci Prioritnej osi č. 2 OP Informačná spoločnosť sa Ministerstvo kultúry SR zameria na modernizáciu a digitalizáciu fondových a pamäťových inštitúcií. Hlavným cieľom opatrení je zachovanie a digitalizácia kultúrneho dedičstva, podpora výkumu a vývoja v oblasti kultúry. Digitalizovaný obsah by sa mal stať aj súčasťou fondu Európskej digitálnej knižnice Europeana.

Materiál, ktorý bol MK SR predložený v novembri 2008, je zatiaľ neverejný a má pravdepodobne interný charakter. Podľa pracovnej verzie dokumentu, ktorú portálu EurActiv.sk sprostredkoval zdroj blízky orgánom zodpovedným za implementáciu OPIS, MK SR definovalo 15 kľúčových projektov:

Národné projekty:

 • Projekt multifunkčného, knižnično-informačného centra zameraný na marginalizované rómske komunity (MRK), prostredníctvom ktorého sa realizuje výstavba depozitov ŠVK Prešov (cca 16,6 mil. eur, návrh na financovanie zo štátneho rozpočtu, nie z OPIS)
 • Zabezpečenie deacidifikácie lignocelulózových nosičov informácií v pamäťových inštitúciách, priamo súvisiacej s digitalizáciou – centrálne deacidifikačné pracovisko vo Vrútkach (na báze outsorcingu) (cca 28,2 mil. eur, možné prehodnotenie ceny)
 • Zabezpečenie dlhodobej archivácie a ochrany digitálneho obsahu, správa a sprístupňovanie digitálneho obsahu – zriadenie centrálnych dátových skladov a on-line služieb (cca 17,8 mil. eur)
 • Projekt ochrany autorských práv – copyright prezentovaného digitalizovaného obsahu (cca 2,3 mil. eur)
 • Projekt pre tvorbu deskriptívnych metadát, národných riadených slovníkov, tezaurov (cca 1,7 mil. eur)
 • Elektronizácia a obnova pamäťových a fondových inštitúcií – vybavenie organizácií rezortu kultúry informačnými a komunikačnými technológiami (IKT), zriadenie lokálnych dátových skladov, podpora manažmentu súvisiaceho s riadením systémov získavania, ochrany, spracovania, správy a sprístupňovania obsahu (cca 8,8 mil. eur)
 • Projekt digitalizácie textových dokumentov a knižných zbierok (knižnice, archívy, dokumentačné zdroje vrátane textových prejavov nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičných zručností) a nákup informačných zdrojov a práv – zdigitalizovaných a digitálnych objektov (digitaly born) (cca 43,6 mil. eur)
 • Projekt digitalizácie muzeálnych zbierok a nákup informačných zdrojov a práv – zdigitalizovaných objektov a reštaurátorské práce (cca 16,7 mil. eur)
 • Projekt digitalizácie galerijných zbierok a nákup informačných zdrojov a práv – zdigitalizovaných objektov a reštaurátorské práce (cca 3,6 mil. eur)
 • Projekt digitalizácie kultúrnych pamiatok, monumentov a nákup informačných zdrojov a práv – zdigitalizovaných objektov a reštaurátorské práce (cca 11,1 mil. eur)
 • Projekt digitalizácie národného filmového archívu a nákup informačných zdrojov a práv – zdigitalizovaných objektov a reštaurátorské práce (cca 33,1 mil. eur).

Dopytové projekty:

 • Projekt digitalizácie archívu a vysielanie STV (cca 3,9 mil. eur)
 • Projekt digitalizácie archívu a vysielania Slovenského rozhlasu (cca 890 tis. eur)
 • Projekt digitalizácie mimorezortných archívov (TASR, ÚPN a pod.) (cca 2,5 mil. eur)
 • Projekt digitalizácie kultúrneho dedičstva mimorezortných fondových a pamäťových inštitúcií (cca 1,7 mil. eur).

V tomto smere sa bude klásť dôraz v prvom rade na implementáciu národných projektov, uvádza sa v neverejnej verzii správy. Ďalej sa v nej píše, že projekty financované v rámci Opatrení 2.1 a 2.2 OPIS budú komplementárne s projektami v rámci iných operačných programov, predovšetkým v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, OP Vzdelávanie, OP Výskum a vývoj a Regionálneho OP (ROP).

V rámci OP Výskum a vývoj budú komplemetnárne projekty rozdelené s ohľadom na priorité osi OP VaV č. 2 (Podpora výkumu a vývoja) a č. 4 (Podpora výkumu a vývoja v Bratislavskom kraji). Medzi možnými prijímateľmi prostriedkov na implementáciu komplementárnych projektov sa nachádzajú spravidla vybrané múzeá, krajské pamiatkové úrady, Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum v Bratislave a Pamiatkový úrad SR.