Modernizácia vedeckých a akademických knižníc na Slovensku

Krátka správa

Dokopy 256 617 tisíc korún by mal stáť projekt modernizácie jedenástich slovenských akademických, univerzitných a špecializovaných knižníc. Ide o realizáciu projektu Informačná sieť vedeckých, akademických a špecializovaných knižníc, ktorý gestoruje Slovenská národná knižnica a financovať ho bude Európska únia a slovenská vláda. Projekt bol schválený na financovanie zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci sektorového operačného programu Priemysel a služby. Má priblížiť podnikateľskej sfére najnovšie vedecko-technické poznatky a tak prispieť k modernizácii a teda lepšej konkurencieschopnosti slovenských firiem.

Najviac peňazí z projektu sa ujde Slovenskej národnej knižnici v Martine (125 600 tisíc), najmenej dostane univerzitná knižnica v Trnave (4 807 tisíc). Zvyšných deväť knižníc od Bratislavy až po Prešov dostane väčšinou vyše 10 miliónov korún. Napríklad Štátna vedecká knižnica v Košiciach 16 miliónov, štátna vedecká knižnica v Prešove 7 177 tisíc, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene 23 730 tisíc, Slovenská poľnohospodárska knižnica v Nitre 14 tisíc a trenčianska univerzitná knižnica 19 390 tisíc korún.

Stavebné úpravy sú zamerané na vytvorenie priestorov pre počítačové siete s pripojením na vysokorýchlostnú optickú trasu dátovej siete, napr. SANET. Takto sa vytvorí priestor, ktorý bude slúžiť ako informačno-vedecké centrum pre podnikateľov. Ďalšie investície budú smerovať do rozšírenia technického a technologického zariadenia informačno-vedeckého centra pre podnikateľov ako základne pre virtuálnu knižnicu. Každá knižnica sa bude orientovať na také elektronické informačné zdroje, aké budú akceptovať požiadavky a potreby malých a stredných podnikateľov a priemyselnú orientáciu príslušného regiónu. Po vybavení najmodernejšou výpočtovou technikou a modernými informačnými technológiami budú knižnice schopné poskytovať svoje služby elektronickou formou.

Ďalšou aktivitou je vytvorenie pracovísk na báze moderných informačných prostriedkov pre využívanie v špeciálnej výučbe, na školeniach a seminároch, ako prostriedku e-vzdelávania podnikateľov a rozvoja e-obchodu. Pre firmy bude v každom regióne k dispozícii multimediálne študovne, v ktorých bude možné získavať cez internet najaktuálnejšie vedecké, technické a patentové informácie, ako aj najčerstvejšie správy o konaní rôznych výstav, veľtrhov a iných propagačných akcií. Moderné telekomunikačné vybavenie multimediálnej študovne umožní podnikateľom bez zbytočného cestovania a s tým spojenej straty času zúčastniť sa na videokonferenciách, poradách s obchodnými partnermi, alebo na konzultáciách s expertmi fyzicky vzdialenými tisícky kilometrov.