Nový program EÚ Európa pre občanov

Krátka správa

Rozhodnutím č. 1906/2006/ES z 12.12.2006 Európsky parlament a Rada ustanovili na obdobie rokov 2007 – 2013 nový program s názvom Európa pre občanov na podporu aktívneho európskeho občianstva. Národným koordinačným a implementačným orgánom je Ministerstvo kultúry v spolupráci s KKB Slovensko. Program je zameraný predovšetkým na podporu samospráv. Čerpať z neho však môžu aj lokálne občianske združenia, občianske iniciatívy či think-tanky zamerané na európsku politiku.

Vo všeobecnosti je cieľom programu:

– poskytovať občanom príležitosť spolupodieľať sa na budovaní vzájomne prepojenej Európy a rozvíjať občianstvo EÚ,

– rozvíjať povedomie európskej identity založenej na spoločných hodnotách, histórii a kultúre,

– podporovať pocit zodpovednosti občanov za EÚ,

– rešpektovať toleranciu a podporovať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a zvýšiť tým porozumenie medzi občanmi Európy a zároveň prispievať k dialógu medzi kultúrami.

V rámci tohto programu preto možno získať podporu na aktivity ako:

– spájanie ľudí z miestnych komunít po celej Európe,

– činnosti, diskusie a úvahy týkajúcich sa európskeho občianstva a demokracie, spoločných hodnôt, histórie a kultúry v rámci organizácií občianskej spoločnosti,

– približovanie Európy jej občanom prostredníctvom podporovania európskych hodnôt pri zachovaní pamiatok minulosti,

– podporovanie interakcie medzi občanmi a organizáciami občianskej spoločnosti zo všetkých účastníckych krajín, podpora vytvárania užších vzťahov medzi starými a novými členskými krajinami.

Celkový rozpočet  vyčlenený na program je 215 miliónov eur na obdobie od 1.1.2007 do 31.12.2013.

Celý program je rozdelený na štyri obsahové časti (akcie). 1. akcia – Aktívni občania pre Európu  – pozostáva z podpory (1) vytvárania družobných partnerstiev miest (twinning) a (2) projektov občanov a podporných opatrení. 2. akcia – Aktívna občianska spoločnosť v Európe  – pozostáva zo (1) štrukturálnej podpory organizácií pre výskum európskej verejnej politiky (think-tankov), (2) štrukturálnej podpory organizácií občianskej spoločnosti na európskej úrovni a (3) podpory projektov organizácií občianskej spoločnosti. 3. akcia – Spoločne pre Európu – pokrýva (1) významné podujatia, akými sú spomienkové akcie, udeľovanie vyznamenaní, umelecké podujatia, celoeurópske konferencie, (2) štúdie, výskumy a prieskumy verejnej mienky a (3) informácie a nástroje ich šírenia. Napokon 4. akcia – Aktívna európska pamiatka – obsahuje zachovanie hlavných pamiatok a archívov spojených s deportáciami a pripomínanie si ich obetí.

V súčasnosti nie sú vyhlásené výzvy pre všetky kategórie a opatrenia, mnohé budú publikované až v roku 2008. V pondelok (11. júna) vám však prinesieme informácie o prvých možnostiach čerpať túto formu finančnej pomoci zo zdrojov Európskej únie.