Regióny sú pre medzikultúrny dialóg kľúčové

Základným princípom európskej integrácie je rešpektovanie a podpora kultúrnej rozmanitosti. Medzikultúrny dialóg je kľúčovým nástrojom pri podporovaní chápania kultúrnej rozmanitosti, ktorý zároveň spája ľudí vo viacjazyčnej, multikultúrnej Európe, tvrdí Výbor regiónov, ktorý na žiadosť Francúzskeho predsedníctva vypracoval stanovisko „Integračná politika a medzikultúrny dialóg“. Schválené bolo na plenárnom zasadnutí 26. novembra 2008.

Podľa výboru majú miestne a regionálne orgány bohaté skúsenosti s podporou medzikultúrneho dialógu. Nesú hlavnú zodpovednosť za formovanie a podporu bohatej rozmanitosti našich kultúr, sú kľúčové pri šírení a uplatňovaní osvedčených postupov a výmene skúseností a zároveň pri rozvíjaní vzájomného porozumenia a rešpektovania rozdielov.

Mnohé služby dôležité pre úspešnú integráciu, ako bývanie, zdravotná starostlivosť, vzdelávanie a pod., sa poskytujú na miestnej a regionálnej úrovni. To kladie regióny do „prvej línie“ snáh o integráciu.

Spravodajcom výboru k otázke bol Milan Belica, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja. Zdôraznil význam medzikultúrneho dialógu pri integrácii prisťahovalcov a uviedol, že „dialóg medzi rôznymi náboženstvami a svetonázormi je jedným z hlavných nástrojov trvalého medzikultúrneho dialógu… Miestne médiá môžu zvyšovaním medzikultúrneho povedomia a šírením informácií posilňovať prispôsobivosť obyvateľstva hostiteľskej krajiny.“

Stanovisko bolo schválené v posledný deň fóra „Medzikultúrny dialóg v srdci európskych miest a regiónov“. S Výborom regiónov ho organizovala Európska komisia v rámci prebiehajúceho Európskeho roka medzikultúrneho dialógu.