Slovenské subjekty sa vyjadrili k digitalizácii TV

Krátka správa

19 subjektov sa vyjadrilo k návrhu plánu prechodu z analógového na digitálny spôsob šírenia televízneho vysielania. Telekomunikačný úrad SR konštatoval, že 5 subjektov nemalo k návrhu žiadne pripomienky. Po vyhodnotení a zapracovaní relevantných pripomienok materiál prerokuje stála pracovná komisia pri Legislatívnej rade vlády SR. Výsledné znenie záväzného predpisu bude zverejnené vo Vestníku TÚ SR a oznam o jeho zverejnení bude publikovaný v Zbierke zákonov SR.

Zámer TÚ SR zdynamizovať proces prechodu z analógového na digitálne vysielanie podporila aj vláda. Tá uznesením č. 1024 z 5. decembra 2007 odporučila predsedovi TÚ SR vydať takýto všeobecne záväzný právny predpis do 31. januára 2008. Do 31. marca je ešte potrebné vyhlásiť výberové konanie na prevádzkovateľa prvého a druhého multiplexu.

Tri dni pred Vianocami TÚ SR predložil návrh všeobecne záväzného opatrenia, ktorým ustanoví podrobnosti o podmienkach prechodu. Pripomienkové konanie k návrhu sa uskutočnilo od 2. do 22. januára 2008.

Zákon o digitálnom vysielaní nadobudol účinnosť 31. mája 2007. TÚ SR pripravil prvý návrh podmienok prechodu už koncom roka 2006. V záujme vylúčenia nedorozumení a zabezpečenia jeho bezproblémového prijatia návrh – ešte pred jeho predložením do legislatívneho procesu – prerokoval najmä s orgánmi štátnej správy a ďalšími dotknutými subjektmi.

Účelom uvedeného všeobecne záväzného nariadenia je zabezpečiť plynulý prechod na digitálne televízne vysielanie (ako aj rozhlasové digitálne vysielanie) v Slovenskej republike v lehotách určených v zákone o digitálnom vysielaní. Digitálne vysielanie bude poskytovať priestor na sprístupnenie množstva ďalších elektronických komunikačných služieb, ako je napríklad prístup na internet, elektronické bankovníctvo, elektronický programový sprievodca atď.