Spoločná príprava na digitálne vysielanie v strednej Európe

Krátka správa

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) zorganizoval v Bratislave štvorstranné rokovanie zástupcov regulačných telekomunikačných inštitúcií Ukrajiny, Poľska, Maďarska a Slovenska. Predstavitelia týchto telekomunikačných úradov sa navzájom poradili  o problematike prípravy terestriálneho digitálneho televízneho vysielania (DVB-T) v prechodnom období. Podľa pravidiel Európskej únie, ktoré akceptovalo aj Slovensko sa prechodné obdobie musí skončiť do záveru roku 2012. Dovtedy budú televízne stanice vysielať aj analógovým, aj digitálnym signálom. O 5 rokov sa však šírenie analógového televízneho vysielania vypne.

Hovorca TÚ SR Peter Vavro povedal, že Úrad si počas rokovaní vyjasnil mnohé zo svojich doteraz otvorených požiadaviek, keďže ide nielen o výmenu skúseností, ale aj nevyhnutnú cezhraničnú koordináciu vysielaného signálu v určených pásmach. Podľa P. Vavra tak TÚ SR vytvoril základné technické podmienky pre riadne DVB-T (digitálne televízne) vysielanie v prechodnom období. Definitívne technické parametre kanálov pre DVB-T budú pripravené po rokovaniach s regulačnými orgánmi ČR, Rakúska a Maďarska.

Tieto rokovania a ich výsledky sú veľmi dôležité, pretože až dohodnutie definitívnych technických parametrov umožní, aby TÚ SR vyhlásil výberové konania na prevádzkovateľov DVB-T. Telekomunikačný úrad musí podľa zákona o digitálnom vysielaní programových služieb v prvej fáze zrealizovať výberové konanie na prevádzkovateľa multiplexu, ktorý bude zložený z kanálov, ktoré sa už dnes nevyužívajú na analógové vysielanie. Ide teda o kanály nad 60.

Ostatné kanály sú dnes obsadené súčasnými vysielateľmi televízneho programu a tých ich uvoľnia až postupne, alebo jednorázovo na konci prechodného obdobia. Televízne stanice sa s tým zatiaľ, podľa všetkého, ponáhľať nebudú, pretože dnes je ešte veľmi málo televízorov v domácnostiach či verejných prevádzkach technicky pripravených na príjem digitálneho terestriálneho signálu. Rýchle vypnutie analógového vysielania by tak pripravilo televízie o podstatnú časť ich dnešných divákov. Po uvoľnení analógových kanálov vysielateľmi zrealizuje TÚ SR postupne výberové konanie na prevádzkovateľa multiplexu zloženého z kanálov pod 60 a potom aj na prevádzkovateľa verejnoprávneho multiplexu.

TÚ SR po nadobudnutí účinnosti zákona o digitálnom vysielaní predloží na pripomienkovanie návrh plánu prechodu z analógového na digitálne vysielanie. V pláne prechodu určí najmä lehoty, podmienky a spôsob opúšťania analógového televízneho terestriálneho vysielania, harmonogram a podmienky spúšťania jednotlivých frekvenčných vyhradení. Plán bude stanovený tak, aby sa začala prevádzka jedného multiplexu pre analógových vysielateľov používajúcich terestriálne šírenie signálu.

Plán bude zároveň rešpektovať podmienku, aby do konca roku 2012 bolo možné poskytovať na území Slovenskej republiky verejnoprávny terestriálny multiplex. TÚ SR po nadobudnutí účinnosti plánu prechodu vyhlási výberové konanie na prevádzkovateľa multiplexu.