Televízne vysielanie po novom – už od januára

Krátka správa

Nová Smernica o pravidlách pre reklamu v televízii vstúpi do platnosti ešte tento rok. Dôvodom revízie smernice z roku 1997 je okrem iného prechod z analógového na digitálne vysielanie. Zámerom je vytvoriť rovnaké podmienky pre verejnoprávnych a súkromných poskytovateľov mediálnych služieb, ako aj pre nezávislých producentov. Smernica sa vzťahuje aj na internetové televízne vysielanie. Nebude sa však týkať súkromných internetových stránok, ani internetových novín.

Pôvodne nebolo isté, kedy Parlament nové pravidlá schváli. Podľa platných postupov pri prijímaní európskej legislatívy sa v podstate po súhlase členských štátov očakával len postoj EP. Tým, že Parlament stihol prerokovať a schváliť túto smernicu ešte pred koncom roka, Európska komisia získala dostatočný čas na to, aby ju oficiálne zverejnila už v decembri. V praxi to znamená, že nové pravidlá začnú platiť okamžite po ich zverejnení a budú platné pre všetky členské štáty bez výnimky, vrátane najnovších členov Bulharska a Rumunska. Členské štáty teraz dostanú dva roky na úpravu svojej národnej legislatívy tak, aby bola v súlade s touto smernicou.

Zákony bude musieť upraviť aj Slovensko, nakoľko tie dnešné v mnohých oblastiach, ktorých sa nová smernica dotýka, obsahujú iné ustanovenia. Vzhľadom na rozdelenie kompetencií medzi ústrednými orgánmi štátnej správy je v našom prípade „na ťahu“ Ministerstvo kultúry SR. Novelu zákona bude pripravovať v priebehu tohto roka tak, aby sa do parlamentu dostala najneskôr v polovici roka 2009.

Pre televízie bude mať veľký význam povinnosť zabezpečiť, aby sa na záznamy verejne dôležitých udalostí neuplatňovala exkluzivita. Teda ktorýkoľvek vysielateľ v EÚ bude mať prístup k takýmto záznamom od iných vysielateľov bez toho, aby za to zaplatil viac, než  len nevyhnutné náklady. Európski poslanci dosiahli v smernici aj dôležitú zmenu: podarilo sa im presadiť, aby sa odsek o prístupe zdravotne postihnutých ľudí k mediálnych službám stal súčasťou samotnej smernice a nielen jej úvodných poznámok.

O ostatných pravidlách, ktoré smernica prináša, sme už informovali: EurActiv 14/11/07.