Výzva DG EAC 08/07 Európskeho roku medzikultúrneho dialógu 2008


Ciele Európskeho roku medzikultúrneho dialógu (ERMD): 

 • presadzovanie medzikultúrneho dialógu ako procesu v rámci EÚ so snahou vysporiadať sa so zložitým kultúrnym prostredím vedľa seba jestvujúcich členských štátov, ale aj vo vnútri každého členského štátu,
 • vyzdvihnutie medzikulúrneho dialógu ako príležitosti prispieť k rozmanitej dynamickej spoločnosti v Európe a vo svete,
 • zvyšovanie povedomia všetkých obyvateľov EÚ v zmysle rozvoja aktívneho európskeho občianstva,
 • zvýraznenie prínosu rozličných kultúr a prejavov kultúrnej rozmanitosti k dedičstvu a spôsobu života členských štátov.

Osobitnými cieľmi ERMD sú:

 • snaha o zvýšenie povedomia všetkých obyvateľov EÚ, najmä mladých ľudí, o význame účasti na medzikultúrnom dialógu v ich každodennom živote,
 • zviditeľnenie na európskej úrovni najlepších postupov na podporu medzikultúrneho dialógu v celej EÚ, najmä medzi mladými ľuďmi a deťmi,
 • presadzovanie úlohy vzdelávania ako dôležitého prostriedku na výučbu o rozmanitosti, zdôraznenie úlohy médií pri podpore rovnosti a vzájomného porozumenia,
 • zosúladenie všetkých programov Spoločenstva, ktoré prispievajú k medzikultúrnemu dialógu,
 • hľadanie nových prístupov k medzikultúrnemu dialógu a podpora spolupráce širokého spektra zúčastnených strán.

Rozpočet programu: 10 miliónov eur (1.januára 2007 – 31. decembra 2008).

V rámci programu budú podporené projekty v 4 oblastiach:

 1. akcie na úrovni spoločenstva,
 2. akcie na národnej úrovni
 3. informačné a propagačné akcie/kampane,
 4. prieskumy a štúdie

Obmedzená  výzva na predkladanie žiadostí o grant DG EAC 08/07

Komisia zverejňuje túto obmedzenú výzvu na predloženie návrhov s cieľom spolufinancovať na národnej a regionálnej úrovni podujatia a iniciatívy so silným európskym rozmerom zamerané na podporu cieľov Európskeho roku medzikultúrneho dialógu tak, aby sa do nich priamo alebo nepriamo zapojil čo najvyšší počet ľudí, so zvláštnou pozornosťou venovanou akciám súvisiacim s občianskym vzdelávaním a učením, ako si vážiť iných ľudí a ich odlišnosti.

Cieľom tejto výzvy je podpora významných projektov, ktoré zmobilizujú občiansku spoločnosť a všetky zúčastnené strany na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v rámci jednotlivých členských štátov EÚ. Akcie musia mať silnú európsku dimenziu a musia sa vzťahovať na celkové a osobitné ciele ERMD 2008.

Rozpočet výzvy: 3 000 000 eur

Spolufinancovanie: do výšky 50% z oprávnených nákladov rozpočtu projektu. Výška spolufinancovania sa vypočíta na základe hlasovacích práv jednotlivých členských štátov v Rade EÚ. Pre Slovensko pripadne suma 61 000 €.

Konečná podpora sa udelí 27 projektom – 1 projekt za každý členský štát. 4 – 7 projektov v roku 2007, 21 – 23 projektov v roku 2008.

Termíny:

Projekty predkladajú národné koordinačné orgány za každý členský štát – za Slovensko Ministerstvo kultúry SR.

 • do 31. júla 2007 pre projekty realizované v roku 2007
 • do 14. septembra 2007 pre projekty realizované v roku 2008

Slovensko predloží národný projekt k termínu 14.september 2007.

Projekt za Slovensko bude vychádzať z rozpracovanej národnej stratégie na implementáciu ERMD v roku 2008. V súčasnosti prebieha diskusia s dotknutými inštitúciami a potenciálnymi partnermi, projekt je zatiaľ otvorený pre účasť oprávnených organizácií i pre oprávnené aktivity a iniciatívy navrhnuté pre ERMD 2008.

Ďalšie informácie:

Informačný seminár venovaný aj programu ERMD:

 • 14. júna 2007,  od 10. 00 hod.
 • Banská Bystrica, kinosála Múzea SNP, ul.Kapitulská 23