Ženský aspekt medzikultúrneho dialógu

Pozadie

Príspevok žien k mieru a dialógu, aj tomu medzikultúrnemu, je podceňovaný, zhodli sa účastníci konferencie “Úloha žien v medzikultúrnom dialógu” pod patronátom predsedníčky Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť EP, slovenskej europoslankyne Anny Záborskej (EPP-ED). Rok 2008 bol z iniciatívy slovenského komisára Jána Figeľa vyhlásený za Európsky rok medzikultúrneho dialógu.

Konferencia, ktorú zorganizoval Výbor pre práva žien pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (8. marec) sa v druhej časti venovala uplatňovaniu rodového hľadiska v rámci parlamentných činností. Na poduajtí boli prítomní zástupcovia národných parlmamentov členských krajín, ktorí sa zaoberajú otázkou žien, rodovej rovnosti a príbuznými témami.

Z nedávno zverejnených výsledkov Eurobarometra vyplýva, že 41 % opýtaných si želá, aby EP vo svojich politikách bral ohľad na hodotu “rovnosti medzi mužmi a ženami”. (EurActiv, 7.3.2008)

Otázky

V úvode konferencie predseda Európskeho parlamentu Hans-Gert Pöttering podporil návrh poslankyne z frakcie zelených Kathalijne Buitenweg na vymenovanie špeciálneho vyslanca pre práva žien vo vonkaších vzťahoch Únie. Ten by mal vystupovať v mene EÚ vždy, keď v zahraničnej politike bloku vyvstane otázka práv žien. Zdôraznil, že Európsky parlament by mal byť plne zaangažovaný do procesu jeho výberu.

Gertrude Mongella, predsedníčka Pan-afrického parlamentu, priniesla účastníkom pohľad žien z afrického kontinentu. Rodová diskriminácia v Afrike je podľa jej slov oveľa pálčivejším problémom ako diskriminácia na základe rasy. Spomenula problematický prístup dievčat k vzdelaniu i každodenné problémy, s ktorými sú africké ženy konfrontované. “Ak je diskriminovaná matka, jej dcéra bude tiež. Spolu s právami žien však musíme ochraňovať aj práva mužov. Sme jedna a tá istá vec. Plus a mínus”, odkázala v Bruseli Gertrude Mongella.

Predsedníčku Annu Záborskú spolu s celým Výborom pre práva žien pozvala do Afriky, na stretnutie s africkými ženami. “Nehovoríme síce jedným jazykom, ale rôznymi, no keď prídete do Afriky budeme tancovať, spievať a jesť. Cez tieto veci môžeme spolu komunikovať.” Anna Záborská pozvanie Gertrudy Mongella prijala a zdôraznila, že je povinnosťou Európy pomáhať africkému kontinetu s jeho problémami. 

Eurokomisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež, Ján Figeľ, vyzdvihol úlohu žien v medzikultúrnom dialógu akoa aj ich úlohu pri výchove detí. Dialóg treba podľa komisára pre kultúru viesť medzi jednotlivými spoločnosťami ale aj v rámci jednotlivých spoločností. Figeľov kolega, komisár pre rovnosť šancí, Vladimír Špidla, vo svojom príspevku povedal, že ženy „sú v budovaní mostov lepšie ako muži“.

Luxemburská poslankyňa a kvestorka EP Astrid Luling a podpredsedníčka EP Rodi Kratsa-Tsagaropoulu z Grécka opísali podobnú skúsenosť, kedy im predstavitelia arabských krajín pri oficiálnom prijatí odmietli na pozdrav podať ruku. “Dialóg nemôže byť jednosmernou cestou”, hovoria tieto europoslankyne.

Podľa Naomi Kazan, izraelskej členky Medzinárodnej komisie žien, sú ženy lepšie v tom, o čo v medzikultúrnom dialógu ide – v pochopení a rešpektovaní rozdielov. Dialóg je však založený na dôvere. A vybudovať dôveru trvá roky. V konfliktnej situácii je veľmi tažké viesť dialóg.”

Pozície

Podľa predsedníčky výboru pre práva žien a rovnosť príležitostí Anny Záborskej (EPP-ED) je základným atribútom dialógu, že nechceme zmeniť toho, s kým diskutujeme ani jeho kultúru. „Ja chcem, aby z dialógu vyšla moja kultúra silnejšia, a aby aj kultúra toho, s kým diskutujem bola silnejšia. Aby sme sa lepšie poznali,“ povedala v rozhovore pre EurActiv.sk, Anna Záborská.  

Keď sa predsedníčky Pan-afrického parlamentu Getrude Mongella pýtali, čím môže Afrika prispieť k medzikultúrnemu dialógu, odpovedala: “Napríklad myšlienka rešpektu k životnému prostrediu nie je v Afrike vôbec nová. Ak by sme lepšie komunikovali skôr mohli sme túto vedomosť odovdzať do ostatného sveta skôr, než by vôbec došlo ku klimatickým zmenám.  

Podľa komisára Vladimíra Špidlu ženy čelia diskriminácii najmä na pracovnom trhu. Výška platov a prístup k riadiacim pozíciám je podľa jeho slov stále problémom.  

Luxemburská poslankyňa a spravodajkyňa k Európskemu roku medzikultúrnemu dialógu Erna Hennicot Schoepges (EPP-ED), poukázala na to že inštitúcie nie sú ochotné hovoriť o “dialógu medzi náboženstvami”, čo interpretuje ako prejav obáv a neistoty.

Edit Bauer, poslankyňa EP a členka Výboru pre práva žien, si myslí, že hoci sú zmeny v postavení žien v Európe evidentné, sú pomalé a cesta od rovnoprávnosti de jure k rovnoprávnosti de facto je pridlhá. Podobne aj cesta od rovnakých práv k rovnakým šanciam.

Zita Pleštinská, poslankyňa EP, pripomenula kľúčovú úlohu mužov, ktorí by sa podľa nej tiež mali zaoberať otázkou rodovej rovnosti.

László Nagy, predseda Výboru pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien NR SR oboznámil účastníkov konferencie s tým, aké je zastúpenie žien v NR SR a jej výboroch. Zdôraznil potrebu integovaného prístupu k rodovej politike, ktorý by nestaval mužov a ženy proti sebe.

Poslankyňa švédskeho parlamentu Hillevi Engström pripomenula výrok Madeleine Albright, že „v pekle je osobitné miesto pre ženy, ktoré nepomáhajú iným ženám.“ Jej kolega, poslanec Olle Thorell spomenul prípad mladej švédskej europoslankyne, ktorá musela po krátkom čase prerušiť materskú dovolenku, pretože parlamentný poriadok neumožňuje, aby počas materskej dovolenky zastupoval poslankyňu náhradník.